Zákon č. 320/1948 Zb.Zákon o územnej organizácii krajských a okresných súdov.

Čiastka 109/1948
Platnosť od 31.12.1948 do01.01.1953
Účinnosť od 01.02.1948 do01.01.1953

320.

Zákon

zo dňa 22. decembra 1948

o územnej organizácii krajských a okresných súdov.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Krajské súdy.

(1) Sídla krajských súdov sú v sídlach krajských národných výborov; obvody krajských súdov sú obvodmi krajských národných výborov.

(2) Minister spravodlivosti môže odchylne od ustanovenia odseku 1 nariadením určiť sídlo krajského súdu v mieste mimo sídla krajského národného výboru.

§ 2.

Okresné súdy.

(1) Sídla a obvody okresných súdov, po prípade okresných súdov s právomocou výhradne vo veciach civilného súdnictva všeobecného alebo trestných sú shodné so sídlami a obvodmi okresných národných výborov, po prípade obvodmi miestnych národných výborov, ktoré vykonávajú pôsobnosť okresných národných výborov.

(2) Minister spravodlivosti sa splnomocňuje, aby nariadením

1. určil sídla a obvody okresných súdov podľa uvedenej zásady,

2. odchylne od tejto zásady určil sídla okresných súdov v miestach mimo sídla okresného národného výboru a zriaďoval okresné súdy s pôsobnosťou pre dva alebo viac obvodov okresných národných výborov (miestnych národných výborov, ktoré vykonávajú pôsobnosť okresných národných výborov) alebo pre ich časti.

§ 3.

Zmeny, ktoré nastanú podľa tohto zákona v územnej organizácii krajských a okresných súdov, platia obdobne pre územnú organizáciu úradov verejnej obžaloby.

§ 4.

Občianske veci právne a veci trestné, v ktorých nebolo do dňa začiatku účinnosti tohto zákona konanie na krajských a okresných súdoch skončené, postúpia sa, ak treba, bez návrhu strán vecne a miestne príslušnému súdu.


§ 5.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré odporujú ustanoveniam tohto zákona. Zrušujú sa najmä:

1. nariadenia ministrov vnútra, spravodlivosti a financií z 21. apríla 1854, č. 103 a 104 r.z. a z 9. októbra 1854, č. 274 r.z., o politickej a súdnej organizácii markrabstva moravského, vojvodstva horno- a dolnosliezskeho a kráľovstva českého,

2. zákon z 11. júna 1868, č. 59 r.z., o organizácii okresných súdov,

3. zákon z 26. apríla 1873, č. 62 r.z., o postupe pri zmenách v obvodoch sborových súdov I. stolice.

§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom, ktorý určí minister spravodlivosti nariadením; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.