Nariadenie vlády č. 225/1948 Zb.Nariadenie o zriadení pobočiek pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Plzni a v Českých Budejoviciach.

(v znení č. 66/1953 Zb.)

Čiastka 83/1948
Platnosť od 09.10.1948 do19.08.1959
Účinnosť od 31.07.1953 do19.08.1959
Zrušený 57/1959 Zb.

OBSAH

225

Vládne nariadenie

zo dňa 14. septembra 1948

o zriadení pobočiek pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Plzni a v Českých Budejoviciach.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 2 zákona zo dňa 9. apríla 1946, č. 100 Sb., ktorým sa zriaďujú pedagogické fakulty:


§ 1.

V Plzni a v Českých Budejoviciach sa zriaďujú začiatkom študijného roku 1948/49 pobočky pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, jej pobočky v Plzni a v Českých Budějoviciach, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave a jej pobočky v Banskej Bystrici a v Prešove sa premieňajú dňom 1. septembra 1953 na vyššie pedagogické školy.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a osvety.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.