Zákon č. 272/1948 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do30.09.1950
Účinnosť od 31.08.1948 do30.09.1950
Zrušený 99/1950 Zb.

272

Zákon

zo dňa 1. decembra 1948,

ktorým sa menia a doplňujú predpisy o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Zákon zo dňa 21. novembra 1946, č. 228 Sb., o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov, sa mení a doplňuje takto:

1. V § 16 sa pripojuje ďalší odsek, ktorý znie:

(3) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak ide o nárok zo záväzku, ktorý je alebo bude proti národnému podniku uplatňovaný pred riadnym súdom alebo iným príslušným orgánom.“

2. § 20 znie:

(1) Ak ide o nárok zo záväzku, ktorý sa proti národnému podniku uplatňuje pred riadnym súdom alebo iným príslušným orgánom (§ 16, ods. 3), preruší súd alebo taký iný orgán konanie o tomto nároku v každom období konania, ak namietne národný podnik, uznávajúc záväzok, že ide o záväzok hospodársky neodôvodnený. Ak podá národný podnik do troch mesiacov odo dňa prerušenia žalobu na zrušenie alebo na inú primeranú úpravu záväzku, treba prerušené konanie zastaviť a trovy navzájom zrušiť; rozhodčí súd môže vo svojom výroku mať zreteľ i na tieto trovy. Ak nepodal národný podnik v uvedenej lehote žalobu, ak vzal podanú žalobu zpät alebo ak bola žaloba odmietnutá alebo zamietnutá, môže sa v prerušenom alebo zastavenom konaní pokračovať.

(2) Ak ide v konaní pred riadnym súdom alebo iným príslušným orgánom o nárok zo záväzku, ktorý je, nehľadiac na otázku hospodárskej neodôvodnenosti, aj inak sporný, omedzí sa súd alebo taký iný orgán, ak namietne národný podnik i hospodársku neodôvodnenosť záväzku, na rozhodnutie o ostatných sporných otázkach a vo svojom rozhodnutí len určí, či nárok zo záväzku je alebo nie je po práve. Ak nie je tým vec skončená, je právoplatným rozhodnutím, že nárok zo záväzkov je po práve, konanie prerušené. Ustanovenie odseku 1, vety druhej a tretej platí aj tu s odchýlkou, že výrok o trovách konania zostáva nedotknutý.“


Čl. II.

Ak bol nárok, uvedený v § 20 zák. č. 228/1946 Sb., v znení čl. I, č. 2 tohto zákona, výrokom súdu alebo iného príslušného orgánu právoplatne určený alebo priznaný už pred dňom vyhlásenia tohto zákona, začína lehota troch mesiacov na podanie žaloby na zrušenie alebo na inú primeranú úpravu hospodársky neodôvodneného záväzku dňom vyhlásenia tohto zákona.

Čl. III.

Žalovať na zrušenie alebo na inú primeranú úpravu hospodársky neodôvodneného záväzku možno, i keď došlo k prevode žalobcovho záväzku na Fond znárodneného hospodárstva podľa § 3 zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 51 Sb., o úprave niektorých finančných pomerov národných podnikov priemyslových a potravinárskych; rozhodnutie je potom účinné aj proti Fondu znárodneného hospodárstva.

Čl. IV.

Rozhodčie súdy, zriadené podľa zákona č. 228/1946 Sb. v znení tohto zákona sú povolané rozhodovať tiež o zrušení alebo o inej primeranej úprave hospodársky neodôvodnených záväzkov komunálnych podnikov podľa § 10, ods. 2 zákona zo dňa 21. júla 1948, č. 199 Sb. o komunálnych podnikoch.

Čl. V.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 31. augusta 1948; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.