Zákon č. 139/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku.

Čiastka 49/1948
Platnosť od 04.06.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 19.06.1948 do31.12.1950
Zrušený 169/1950 Zb.

139

Zákon

ze dne 28. dubna 1948,

kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 23. března 1928, č. 48 Sb., o směnečném poplatku, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 2, odst. 1 úvodní věty a č. 1 a 2 znějí:

(1) Směnky jsou podrobeny poplatku z částky, na kterou znějí (směnečný peníz), a to:

1. směnka, ze které lze bezpečně zjistiti, že je splatná do 3 měsíců a 5 dnů ode dne vystavení uvedeného na ní,

1 Kčs z každých třebas jen začatých 2.000 Kčs;

2. směnka, která dospívá ve lhůtě delší 3 měsíců a 5 dnů, nikoliv však delší 6 měsíců a 5 dnů ode dne vystavení, 2 Kčs z každých třebas jen začatých 1.000 Kčs;“

2. Ustanovení § 2, odst. 2 zní:

„Směnky splatné na viděnou nebo určitý čas po viděné jsou podrobeny poplatku jako směnky uvedené v odstavci 1, č. 1, není-li z nich zřejmo, že dospívají ve lhůtě delší 3 měsíců a 5 dnů ode dne vystavení; je-li z nich zřejmo, že jsou splatny po 3 měsících a 5 dnech, jsou podrobeny poplatku podle ustanovení odstavce 1, č. 2, po případě 3 (§ 6, odst. 2). O směnkách splatných na viděnou nebo určitý čas po viděné platí také ustanovení odstavce 1, č. 3 o hypotékární doložce.“

3. V § 4 se připojuje další odstavec 7, který zní:

(7) Podle ustanovení odstavce 1 se posuzuje také směnka, která sice není označena jako směnka na viděnou, na niž se však podle směnečného práva hledí jako na směnku na viděnou proto, že v ní chybí údaj o času, kdy má býti placeno.“

4. V § 12, č. 1 se nahrazuje tečka za ustanovením písm. C) středníkem.

5. V § 12, č. 1 se vsunuje další ustanovení písm. D), které zní:

D) přímým zapravováním, které lze povoliti na žádost peněžním ústavům.“


Čl. II

Zrušuje se použivatelnost vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 112 Sb. z. a n. z roku 1941, kterým se mění zákon o směnečném poplatku.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provedou jej ministři financí a spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Čepička v. r.