Zákon č. 206/1948 Zb.Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků.

(v znení č. 116/1949 Zb.)

Čiastka 72/1948
Platnosť od 06.08.1948 do31.12.1960
Účinnosť od 09.06.1949 do31.12.1960
Zrušený 166/1960 Zb.

206

Zákon

ze dne 21. července 1948

o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část I.

Zalesňování lesní půdy.

§ 1

(1) Vlastníci lesa jsou povinni zakládati a obnovovati lesní porosty dřevinami stanovištně vhodnými, aby nedocházelo ke snižování úrodnosti lesní půdy, aby podle možnosti byla tato úrodnost zvýšena a trvale zajištěna a aby byla trvale zaručena produkce dřeva po stránce jakostní, jakož i aby bylo zabráněno nepříznivým změnám podnebí.

(2) Lesní půda jakéhokoliv druhu nesmí býti bez souhlasu okresního národního výboru odňata svému účelu. Pokud jde o lesy ve vlastnictví nebo správě státu - vojenské správy, uděluje tento souhlas ministerstvo zemědělství na návrh ministerstva národní obrany.

(3) Lesní těžby (hlavní a přidružená), pokud nejsou přípustné podle platných lesních hospodářských plánů nebo podle § 3, odst. 2, jsou zakázány, ohrožují-li dosažení cílů uvedených v odstavci 1.

§ 2

Dřevinami stanovištně vhodnými se rozumějí ony druhy, odrůdy nebo kříženci lesních dřevin a jejich směsi, které vyhovují místním stanovištním podmínkám a skýtají záruku, že v daných poměrech vytvoří odolné, zdárně rostoucí porosty. O lesích účelových platí dosavadní předpisy.

§ 3

(1) Těžbou, která podle § 1, odst. 3 je zakázána, se rozumí zejména:

a) holá seč, která v témže lesním hospodářském roce a v témže lesním hospodářském celku přesahuje 0.5 ha nebo spolu s jinými holými sečemi v témže lesním hospodářském roce a v témže lesním hospodářském celku dohromady půl procenta celkové rozlohy lesního hospodářského celku,

b) vykácení části porostu, není-li tato část na nejméně 60 % svojí plochy předem přirozeně zmlazena nebo podsázena a nejsou-li zmlazení a podsadba po vykácení mateřského porostu zajištěny,

c) výběr více než 30% hmoty, provedený jedním mýtním zásahem z porostu o plném zakmenění, jež odpovídá stanovišti.

(2) Okresní národní výbor může na hospodářsky odůvodněnou žádost povoliti výjimky z ustanovení odstavce 1. Žádost jest podati 60 dní před započetím těžby. Výjimka se pokládá v rozsahu žádosti za povolenou, nebude-li žadateli do 30 dnů ode dne podání žádosti doručeno rozhodnutí o zákazu nebo o omezení žádané těžby.

(3) Výjimky z ustanovení odstavce 1, pokud jde o lesy, které jsou ve vlastnictví nebo správě státu - vojenské správy, povoluje ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem národní obrany.

§ 4

(1) Vlastníci lesa o výměře nad 100 ha jsou povinni zříditi a řádně udržovati lesní školky v počtu a rozloze odpovídající potřebám jejich lesa a pěstovati v nich dřeviny stanovištně vhodné v množství, které zajišťuje splnění úkolů stanovených lesním hospodářským plánem.

(2) Prokáže-li vlastník lesa, že obnova lesních porostů jeho lesa je již jinak zaručena, může ho okresní národní výbor zprostiti povinnosti uvedené v odstavci 1.

Část II.

Zalesňování nelesní půdy, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnova) rybníků.

§ 5

(1) Pozemky, které jinak neposkytují žádný nebo jenom neúměrně nízký výnos (jako na př. suchopáry, pustiny, holiny, břehy, svahy, stráně, opuštěná pískoviště, jámy, výmoly, navážky, močály a pod.), budou podle dále uvedených ustanovení zalesněny nebo osázeny keři (dále jen „zalesnění“), po případě budou na nich zřízeny ochranné lesní pásy nebo založeny (obnoveny) rybníky v souhlasu s vodohospodářským plánem. Při tom budiž přihlíženo k zachování přírodních krás a památek.

(2) Okresní národní výbor vypracuje po vyjádření příslušného Jednotného svazu zemědělců soupis pozemků v odstavci 1 uvedených podle katastrálních území jednotlivých obcí.

(3) Soupis pozemků (odstavec 2) každé katastrální obce musí býti vyložen u místního národního výboru dotčené obce po dobu 15 dní k veřejnému nahlédnutí. Vyložení soupisu musí býti vyhlášeno po tutéž dobu na obecní úřední tabuli, po případě i dalším v obci obvyklým způsobem.

(4) Vlastník pozemku může podati do 15 dnů ode dne skončení lhůty uvedené v odstavci 3 písemné námitky proti sepsání jeho pozemku k okresnímu národnímu výboru. Námitce budiž vyhověno a pozemek ze soupisu zcela nebo zčásti vyňat, jde-li o pozemek, jehož je nezbytně třeba k provozu zemědělského nebo jiného podniku.

(5) Bližší předpisy o soupisu pozemků podle odstavce 2 vydá ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

§ 6

(1) Na základě soupisu pozemků (§ 5) vypracuje okresní národní výbor po slyšení příslušného Jednotného svazu zemědělců s přihlédnutím k podaným námitkám

a) plán zalesňovací,

b) za součinnosti příslušného orgánu státní služby vodohospodářské plán zakládání (obnovy) rybníků.

(2) V plánu zalesňovacím stanoví okresní národní výbor s přihlédnutím k ustanovením § 1, odst. 1 a § 2 po slyšení příslušného Jednotného svazu zemědělců a orgánů lesnickotechnického hrazení bystřin, po případě orgánů pro ochranu památek a přírody, které pozemky, jakým způsobem a v jaké lhůtě budou zalesněny, při čemž dbá toho, aby podél zemědělsky obhospodařovaných pozemků, dále podél cest, silnic a železnic byl ponechán přiměřeně široký pruh nezalesněný. Pozemek určený v plánu k zalesnění pokládá se za lesní půdu. Okresní národní výbor uloží včas vlastníku pozemku, jakým způsobem a v jaké míře a lhůtě má zalesnění provésti.

(3) V plánu zakládání (obnovy) rybníků stanoví okresní národní výbor v součinnosti s příslušným orgánem státní služby vodohospodářské po slyšení příslušného Jednotného svazu zemědělců, po případě orgánů pro ochranu památek a přírody, na kterých pozemcích budou založeny (obnoveny) rybníky. Okresní národní výbor uloží včas vlastníku pozemku, v jaké lhůtě má založení (obnovu) rybníka provésti.

(4) Ministerstvo zemědělství může vyhláškou v Úředním listě vydati směrnice k provedení ustanovení odstavců 1 a 2 a v dohodě s ministerstvem techniky směrnice k provedení ustanovení odstavce 3.

§ 7

(1) Náklady zalesnění, zřízení ochranných lesních pásů a náklady založení (obnovy) rybníka nese vlastník pozemku.

(2) Je-li uložena povinnost založení (obnovy) rybníka několika vlastníkům pozemků, mohou tito utvořiti družstvo pro založení (obnovu) rybníka.

(3) Nesplní-li vlastník pozemku povinnost uloženou mu podle § 6, odst. 2 nebo 3, může býti jeho pozemek vyvlastněn ve prospěch obce, okresu nebo státu za účelem zalesnění, zřízení ochranných lesních pásů nebo k založení (obnově) rybníka.

(4) Ministr zemědělství může v dohodě s příslušnými ministry vydati nařízením podrobné předpisy k provedení ustanovení odstavců 2 a 3.

(5) O vyvlastnění platí ustanovení § 9, odst. 2.

§ 8

(1) Ministerstvo zemědělství může na žádost vlastníka pozemku poskytnouti příspěvek k úhradě nákladů zalesnění, zřízení ochranných lesních pásů a k úhradě nákladů zařízení při zakládání (obnově) rybníka určených pro chov ryb. Za tím účelem budou do státního rozpočtu každoročně zařazovány přiměřené prostředky tak, aby splnění zalesňovacího plánu bylo zajištěno.

(2) Příspěvek podle odstavce 1 může býti poskytnut

a) dodáním lesních sazenic zdarma,

b) převzetím placení anuit zemědělským zajišťovacím fondem podle zákona ze dne 21. března 1948, č. 43 Sb., o zemědělském úvěru, pokud prostředky na úhradu nákladů byly opatřeny zemědělským úvěrem, výjimečně

c) v penězích.

(3) K úhradě nákladů založení (obnovy) rybníka může býti poskytnut příspěvek podle zákona ze dne 27. března 1931, č. 49 Sb., o státním fondu pro vodohospodářské meliorace.

§ 9

(1) Pro zalesnění, zřízení ochranných lesních pásů nebo pro založení (obnovu) rybníků za účelem zlepšení klimatických poměrů krajiny mohou býti pozemky vyvlastněny ve prospěch obcí, okresů nebo státu.

(2) O vyvlastnění platí přiměřeně ustanovení §§ 9 až 13 zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem. Při vyvlastnění může býti poskytnuta náhrada v pozemcích (in natura), patřících tomu, v jehož prospěch se vyvlastňuje nebo v pozemcích podléhajících ustanovením předpisů citovaných v § 10.

(3) Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí a pokud by šlo o vyvlastnění pro založení (obnovu) rybníků v dohodě též s ministrem techniky vydati nařízením podrobné předpisy k provedení odstavců 1 a 2.

§ 10

Ministerstvo zemědělství určí, pokud jde o zakládání (obnovu) rybníků v dohodě s ministerstvem techniky, po slyšení příslušného Jednotného svazu zemědělců se zřetelem k ustanovením § 1, odst. 1, které nelesní pozemky, konfiskované podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého i slovenského národa, na Slovensku podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 14. května 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a ze dne 19. prosince 1947, č. 89 Sb. n. SNR, dále které nelesní pozemky převzaté podle zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb., a které nelesní pozemky, vykoupené podle zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), budou zalesněny, po případě, na kterých z nich budou založeny (obnoveny) rybníky. Pozemky určené k zalesnění se ocení a přidělí jako půda lesní. Predmet pôsobnosti - Určovanie pozemkov konfiškovaných a pozemkov prevzatých alebo vykúpených v pozemkovej reforme na zalesnenie podľa zásad a smerníc Ministerstva pôdohospodárstva sa prenáša na krajské národné výbory (príloha A bod 268 predpisu č. 116/1949 Sb.)

§ 11

(1) Pozemky určené k zalesnění podle § 10, pokud jejich výměra nepřevyšuje 50 ha u jednoho přídělce, jest přídělce povinen zalesniti nejdéle do 5 roků od určení pozemku k zalesnění (§ 10). V odůvodněných případech může okresní národní výbor na žádost přídělce prodloužiti lhůtu nejvýše o 5 roků.

(2) Převyšuje-li výměra 50 ha, stanoví se doba zalesnění jednotlivě po slyšení strany k zalesnění povinné, nesmí však přesahovati dobu 10 roků.

(3) Lhůtu k zalesnění pozemků převzatých státem nebo jemu přidělených určí ministerstvo zemědělství.

(4) Okresní národní výbor vypracuje po slyšení přídělců plán zalesnění přidělených pozemků s výjimkou pozemků uvedených v odstavci 3 a v součinnosti s příslušným orgánem státní služby vodohospodářské po slyšení příslušného Jednotného svazu zemědělců, po případě orgánů pro ochranu památek a přírody, plán zakládání (obnovy) rybníků. Ustanovení § 6, odst. 2 a 3 a §§ 7 a 8 platí obdobně.

(5) Ministerstvo zemědělství může vyhláškou v Úředním listě vydati směrnice k provedení ustanovení odstavců 1 až 4, a pokud jde o plán zakládání (obnovy) rybníků, v dohodě s ministerstvem techniky.

§ 12

(1) Zalesnění pozemků, které spravuje Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství nebo Správa majetků pro pozemkovou reformu a jsou určeny k zalesnění (§ 10), provede ministerstvo zemědělství.

(2) Pokud jde o opatření podle části II, postupuje se u pozemků, které jsou ve vlastnictví nebo správě státu - vojenské správy podle směrnic, jež vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem národní obrany.

§ 13

Náklady zalesnění pozemků převzatých státem a svazky lidové správy nebo jim přidělených a náklady vynaložené na zařízení pro chov ryb při zakládání (obnově) rybníků na takových pozemcích se uhradí z peněžních prostředků toho rozpočtového odvětví, které tyto pozemky spravuje.

Část III.

Ustanovení společná.

§ 14

(1) Zakazuje se v době od 16. března do 30. září na veškerých pozemcích

a) mýtiti, vyřezávati nebo vypalovati živé ploty a křoviny,

b) vypalovati trávu nebo plevel.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro úředně nařízené nebo povolené kulturní práce nebo opatření prováděná k hubení plevele nebo škůdců nebo pro jiná opatření úředně nařízená z důvodů veřejného zájmu.

(3) Zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, může ve zvláště studených a vlhkých letech stanoviti všeobecně nebo pro jednotlivé okresy počátek doby zákazu, uvedené v odstavci 1, na pozdější dobu. Predmet pôsobnosti - ustanovenie začiatku času zákazu mýtiť, vyrezávať a vypaľovať živé ploty a kry, vypaľovať trávu alebo burinu sa prenáša na okresné národné výbory (príloha C bod 218 predpisu č. 116/1949 Sb.).

§ 15

Jednání nebo opominutí příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisů podle něho vydaných trestá- nejde-li o čin trestný soudem - okresní národní výbor pokutou do 50.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) činiti více než 6 měsíců.

§ 16

(1) Platnost, po případě použivatelnost předpisů, které odporují ustanovením tohoto zákona, se zrušuje; zejména se zrušuje zákon ze dne 4. července 1910, č. 35 slez. z. z., o zalesnění pozemkových parcel nepodléhajících ve smyslu ustanovení zákona lesního povinnosti zalesňovací, jakož i použivatelnost vládního nařízení ze dne 3. října 1941, č. 363 Sb., o provádění holosečí v lesním hospodářství, a vládního nařízení ze dne 9. září 1942, č. 325 Sb., o zalesňování pozemků, které nejsou plně výnosné.

(2) Platnost vodoprávních předpisů, dále zákona ze dne 27. března 1931, č. 49 Sb., o státním fondu pro vodohospodářské meliorace, zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, a předpisů podle něho vydaných a použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. července 1941, č. 299 Sb., o přípravách prostorového plánování a o zjištění a projednávání plánovacích akcí, zůstává nedotčena.


§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti 30. dne po vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.