Zákon č. 48/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních.

Čiastka 22/1948
Platnosť od 14.04.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 14.04.1948 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.

48

Zákon

ze dne 20. března 1948,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. 1

(1) Poplatníkům všeobecné daně výdělkové se poskytne sleva na této dani, předepsané podle § 57, odst. 1 až 6, 8 a 9 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (dále pouze „zákona o přímých daních“), se všemi přirážkami.

(2) Tato sleva činí při dani podrobeném výtěžku:

a) do 15.000 Kčs ........................100 %,

b) nad 15.000 Kčs do 90.000 Kčs...........75 %,

c) nad 90.000 Kčs do 150.000 Kčs..........50 %,

d) nad 150.000 Kčs do 240.000 Kčs.........25 %.

(3) Z dani podrobeného výtěžku nesmí zbýti po odečtení daně se všemi přirážkami, snížené podle odstavce 2, méně, než zbývá po odečtení snížené daně se všemi přirážkami z nejvyššího dani podrobeného výtěžku, na který připadá nejblíže vyšší sleva.

(4) Při dani podrobeném výtěžku nad 240.000 Kčs sníží se všeobecná daň výdělková se všemi přirážkami tak, aby z výtěžku dani podrobeného nezbylo po odečtení daně se všemi přirážkami méně, než zbývá z výtěžku 240.000 Kčs po odečtení naň připadající daně, snížené podle odstavce 2.

(5) Sleva podle odstavců 1 až 4 nemá vlivu na přiměřenost reservy pro všeobecnou daň výdělkovou na berní rok 1947.

Čl. 2

(1) Částky, odvedené nebo uložené do institucí a fondů, uvedených v § 17, č. 5, větě druhé a v § 78, písm. e), odst. 2 zákona o přímých daních, jsou odčitatelné jen do výše 15 % dani podrobeného příjmu (výtěžku) z podniku.

(2) Bilanční změny ve stavu nesamostatných pensijních nebo podpůrných fondů, souvisící s přeměnami těchto fondů na samostatné pensijní nebo podpůrné fondy, nemají vlivu na základ daně důchodové, všeobecné daně výdělkové a zvláštní daně výdělkové bez rozdílu, zda jde o bilanční zůstatky fondů, které byly v dřívějších berních letech započítány do základu uvedených daní či nikoliv.

Čl. 3

Částka 30.000 Kčs, uvedená v § 78, písm. i), č. 5, větě druhé zákona o přímých daních se zvyšuje na 90.000 Kčs.


Čl.4

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, postupuje se však podle něho již při vyměření přímých daní na berní rok 1947; byla-li již daň vyměřena před vyhlášením tohoto zákona odchylně od ustanovení článků 2 nebo 3, opraví se vyměření daně z moci úřední.

(2) Tento zákon provede ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.