Predpisy v roku 1993

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 01.01.1993
2/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.01.1993
3/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení armády Slovenskej republiky 01.01.1993
4/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 01.01.1993
5/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.01.1993
6/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 01.01.1993
7/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia 01.01.1993
8/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení 01.01.1993
9/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia 01.01.1993
10/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 01.01.1993
11/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov 01.01.1993
12/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) 01.01.1993
13/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 01.01.1993
14/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov 01.01.1993
15/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi 01.01.1993
16/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 01.01.1993
17/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 01.01.1993
18/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy 01.01.1993
19/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodár- skeho pôdneho fondu 25.01.1993
20/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 25.01.1993
21/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov 25.01.1993
22/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
23/1993 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov
24/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty 25.01.1993
r1/c4/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby
25/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993
26/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona 02.02.1993
27/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu 02.02.1993
28/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona 02.02.1993
29/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 Sk 02.02.1993
30/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi 02.02.1993
31/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov 04.02.1993
32/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov 04.02.1993
33/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecíi Slovenskej republiky o uzavretí Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu
34/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky 12.02.1993
35/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992
36/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách 27.02.1993
37/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky 12.02.1993
38/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 15.02.1993
39/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 15.02.1993
40/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 15.02.1993
41/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách 15.02.1993
42/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici 15.02.1993
43/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 15.02.1993
44/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb. 15.02.1993
45/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva 15.02.1993
46/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej informačnej službe 15.02.1993
47/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb. 15.02.1993
48/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov 15.02.1993
49/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na organizačné zabezpečenie vysporiadania pohľadávok a záväzkov v Českej republike 13.03.1993
50/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
r1/c12/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
51/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štandarde prezidenta Slovenskej republiky 01.03.1993
52/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách 09.03.1993
53/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 04.02.1993
r1/c14/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
54/1993 Z. z. Nariadeni vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1993 a 1994 11.03.1993
55/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty v odvetví poľnohospodárstva 11.03.1993
56/1993 Z. z. Nariadeni vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh požiarnej ochrany 01.04.1993
57/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov
58/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností 12.03.1993
59/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 17.03.1993
60/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. 17.03.1993
61/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení polície Slovenskej republiky 17.03.1993
62/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 17.03.1993
r1/c17/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby
63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 22.03.1993
64/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o technickom vyhotovení verejne obchodovateľných listinných cenných papierov 24.03.1993
65/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992 08.04.1993
66/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov
67/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
68/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
69/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a poskytovanie bezplatných odborných veterinárnych činností 01.04.1993
70/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb 29.03.1993
71/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
r1/c20/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby
72/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. 01.04.1993
73/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. 01.04.1993
74/1993 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovateľských misií Organizácie Spojených národova monirtorovacej misie Európskych spoločenstiev
75/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku 08.04.1993
76/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravujú podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu 08.04.1993
77/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993 30.04.1993
78/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín 08.04.1993
79/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov 08.04.1993
80/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992 23.04.1993
81/1993 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii z 12. apríla 1993
82/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky 01.05.1993
83/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o štátnych prírodných rezerváciách 01.05.1993
84/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.05.1993
85/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, zdravotného poisteniaa dôchodkového poistenia 29.04.1993
86/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 29.04.1993
87/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností 29.04.1993
88/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky 29.04.1993
89/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 29.04.1993
90/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva 29.04.1993
91/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní 29.04.1993
92/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov 01.05.1993
r1/c26/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
93/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií 01.05.1993
94/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 30.04.1993
95/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach 30.04.1993
96/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. 05.05.1993
97/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1993 05.05.1993
98/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obci vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov 05.05.1993
99/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov 05.05.1993
100/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 05.05.1993
r1/c28/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
101/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 (dodatok)
102/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní 13.05.1993
103/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 13.05.1993
104/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 13.05.1993
105/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
106/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. 01.05.1993
107/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení majetku Matici slovenskej 18.05.1993
108/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Červeného kríža 18.05.1993
109/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 18.05.1993
110/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. .z. 18.05.1993
111/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb 01.06.1993
112/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov 01.06.1993
113/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov 01.06.1993
114/1993 Z. z. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky 19.05.1993
115/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby 30.06.1993
116/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách 01.06.1993
117/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kontrole výroby a obehu liehu 27.05.1993
118/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu 15.06.1993
119/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby 27.05.1993
120/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 28.05.1993
121/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania maklérskej skúšky 28.05.1993
122/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní 01.06.1993
123/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotrníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa 01.06.1993
124/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. 14.06.1993
125/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov 14.06.1993
126/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
127/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
128/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vykonáva bod B ods. 3 uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov
129/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve účtovných jednotiek na území Slovenskej republiky v súvislosti s oddelením meny Slovenskej republiky od česko-slovenskej meny
130/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
131/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov 01.09.1993
132/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o menovom usporiadaní
133/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky
134/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky v oblasti vzdelávania
r1/c37/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
135/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
136/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o puncových poplatkoch 01.07.1993
137/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993 30.06.1993
138/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov 01.09.1993
139/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti
140/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
141/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
142/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpoč- tové a príspevkové organizácie a obce
143/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatreniana predkladanie účtovnej závierky pre rozpočtových a príspevkových organizácií a obce
144/1993 Z. z. Nariadenie vlády lovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb. 08.07.1993
145/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov 08.07.1993
146/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993 08.07.1993
147/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podminky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb. 08.07.1993
r1/c40/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
148/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov 16.07.1993
149/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov 16.07.1993
150/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z. 16.07.1993
151/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 16.07.1993
152/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
153/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde cestného hospodárstva 01.01.1994
154/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb. 23.07.1993
155/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 01.09.1993
156/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o výkone väzby 23.07.1993
157/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky 15/1977 Zb. 01.09.1993
158/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.08.1993
159/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov 01.08.1993
160/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov 28.07.1993
161/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 28.07.1993
162/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o občianskych preukazoch 01.09.1993
163/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halierov vzoru 1977 a 1991 z obehu 31.07.1993
164/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o osobných dokladoch, cestovných dokladoch, vodičských dokladoch a evidencii vozidiel
165/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon 01.08.1993
166/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania 30.07.1993
167/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného
168/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti
169/1993 Z. z. Nariadenie vlády lovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby 01.08.1993
170/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby 01.08.1993
171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 01.09.1993
172/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 09.08.1993
173/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby 09.08.1993
174/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 09.08.1993
175/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov 09.08.1993
176/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pe politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobové organizácie
177/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon 12.08.1993
178/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 12.08.1993
179/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu 15.08.1993
180/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnychvecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
181/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch 19.08.1993
182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 01.09.1993
183/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní 22.08.1993
184/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o krmivách 22.08.1993
185/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky 01.09.1993
186/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 26.08.1993
187/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 26.08.1993
188/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. 26.08.1993
189/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde detí a mládeže 01.09.1993
190/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky 01.09.1993
191/1993 Z. z. Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a určení nepretržitého odpočinku v práci
192/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody 01.09.1993
193/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektroých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach
194/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o generálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc
195/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach 03.05.1993
196/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní učebníc žiakom 01.09.1993
197/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode 01.09.1993
198/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci
199/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie 03.05.1993
200/1993 Z. z. Oznámenie spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
201/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti
202/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby
203/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o banskomerečskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
204/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na koordináciu hospodárskej mobilizácie
205/1993 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy 30.08.1993
206/1993 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky 28.09.1993
207/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami 01.10.1993
208/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalifikáciu a overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.11.1993
209/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu 28.09.1993
210/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu 28.09.1993
211/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978 a 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu 28.09.1993
212/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci
213/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzájomnom usporiadaní niektorých vzťahov v devízovej oblasti po zániku federácie
214/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch
215/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c55/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
216/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
217/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác 01.10.1993
218/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu 30.09.1993
219/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom 01.10.1993
220/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok 01.10.1993
221/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 01.10.1993
222/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov 15.10.1993
223/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu 15.10.1993
224/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu 15.10.1993
225/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzrušení vízovej povinnosti
226/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
227/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
r1/c58/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
228/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu 18.10.1993
229/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
230/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane dedičskej a darovacej
231/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
232/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
233/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách 22.10.1993
234/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.11.1993
235/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 7. júla 1993 06.11.1993
236/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky 22.10.1993
237/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o registri trestov 01.11.1993
238/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov 01.11.1993
239/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok 01.11.1993
240/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmenách súvisiacich so zabezpečovaním sociálnej starostlivosti 01.11.1993
241/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 01.01.1994
242/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného znečistenia vôd 01.11.1993
243/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti 01.11.1993
244/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov 01.11.1993
245/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o financovaní a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť, 01.11.1993
246/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive 01.01.1994
247/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č, 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov 30.10.1993
248/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o minimálnej mtde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. 30.10.1993
249/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. 30.10.1993
250/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade služby a o vreckovom 01.11.1993
251/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce 15.11.1993
252/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
253/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení neskorších predpisov 01.01.1994
254/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úzmených finančných orgánoch 05.11.1993
255/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 238/1991 Zb. o odpadoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov 05.11.1993
256/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
257/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
r1/c63/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
258/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Železniciach Slovenskej republiky 10.11.1993
259/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej lesníckej komore 10.11.1993
260/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu 10.11.1993
261/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla 10.11.1993
262/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru proti dopingu
263/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) 01.01.1994
264/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde telesnej kultúry 01.01.1994
265/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po- zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vylášky č. 608/1992 Zb. 17.11.1993
266/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podmienkach, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru, o výške nákladov zy vykonanie tohto konania a o spôsobe určovania nákladov dopravy tovaru na miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska 17.11.1993
267/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe
268/1993 Z. z. Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
269/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
270/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
271/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
272/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom spôsobe vrátenia sumy dane z pridanej hodnoty viažucej sa na poskytnuté zdaniteľné plnenie osobám iných štátov, ktoré používajú výhody podľa medzinárodných zmlúv 19.11.1993
273/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu,Česko- slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie
274/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa 01.12.1993
275/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov 26.11.1993
276/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia 26.11.1993
277/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime 26.11.1993
278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 01.01.1994
279/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o školských zariadeniach 26.11.1993
280/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 01.12.1993
281/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny 06.12.1993
282/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 01.01.1994
283/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru 01.01.1994
284/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád
285/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1993 01.12.1993
286/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 30.11.1993
287/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania
288/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu
289/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov
290/1993 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie spojených národov UNOMIL v Libérii, do misei UNOMUR v Ugande-Rwande a na doplnenie vojakov vyčle- nených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie spojených národov
291/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Štátnej bynky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 30/1993 Z. z. 09.12.1993
292/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republikyna rok 1993 (dodatok)
293/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992
294/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
295/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch
296/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov 17.12.1993
297/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
298/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1993
299/1993 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenskav roku 1994
300/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku 01.01.1994
301/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive 01.01.1994
302/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára 30.12.1993
r1/c74/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
303/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
304/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov 01.01.1994
305/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu 01.01.1994
306/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o psráve majetku štátu 01.01.1994
307/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. februára 1993, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky 29.12.1993
308/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 01.01.1994
309/1993 Z. z. Zákon árodnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z vína 01.01.1994
310/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z piva 01.01.1994
311/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu 01.01.1994
312/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov 01.01.1994
313/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou 01.01.1994
314/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.1994
315/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva za- hraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz y vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z. 01.01.1994
316/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív 01.01.1994
317/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.01.1994
318/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov 01.01.1994
319/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmenách niektorých predpisov o zamestnanosti 01.01.1994
320/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave náhrady z astratu n azárobku po skončení pracovnej neschopnosti vznik- nutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 01.01.1994
321/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov 01.01.1994
322/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým a vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare
323/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
324/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
325/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov 01.01.1994
326/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 01.01.1994
327/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie 01.01.1994
328/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z.. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky 31.12.1993
329/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994
Presunúť na začiatok