Vyhláška č. 146/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993

Čiastka 40/1993
Platnosť od 08.07.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 08.07.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

146

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 23. júna 1993,

ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993 sa mení takto:

V § 4 ods. 1 sa slová „priemer 25 mm“ nahrádzajú slovami „priemer 24,75 mm“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Tkáč v. r.