Zákon č. 155/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Čiastka 42/1993
Platnosť od 23.07.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 01.09.1993 do31.12.2001
Zrušený 540/2001 Z. z.

155

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. júna 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 v druhej vete sa vypúšťajú slová „v pôsobnosti Slovenskej republiky“.

2. V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

3. V § 2 písm. b) sa slová „Ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska,“.

4. V § 3 ods. 1 a v celom ďalšom texte zákona sa slová „Slovenský štatistický úrad“ nahrádzajú slovami „Štatistický úrad Slovenskej republiky“.

5. V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a informatiky.“.

6. V § 4 ods. 2 sa slová „Predsedníctvo Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „prezident Slovenskej republiky“.

7. V § 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pre potrebu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „federácia“),“.

8. V § 5 písm. d) sa slovo „federácie“ nahrádza slovom „republiky“.

9. V § 5 písm. h) znie:

h) určuje spôsob tvorby a riadi prideľovanie a oznamovanie identifikačných čísiel spravodajských jednotiek,“.

10. V § 5 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

u) určuje metodiku pre oblasť štátnej štatistiky a informatiky,“.

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).

11. V § 6 ods. 1 sa slová „zákonodarných orgánov“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.

12. V § 6 ods. 2 sa slová „Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.

13. § 7 sa vypúšťa.

14. V § 8 ods. 2 sa čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a program zisťovaní federácie.“.

15. V § 14 sa slová „zákonodarných orgánov“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.

16. § 15 písm. f) znie:

f) určujú rodné číslo obyvateľom Slovenskej republiky narodeným od 1. januára 1969 vo svojom územnom obvode podľa zásad vydaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky; Mestská správa v Bratislave určuje aj rodné číslo obyvateľom Slovenskej republiky narodeným v cudzine od 1. 1. 1969, ktorí sú zapísaní v osobitnej matrike vedenej Obvodným úradom Bratislava I, a na základe individuálnej žiadosti prideľuje rodné číslo cudzincom alebo osobám bez štátnej príslušnosti narodeným od 1. januára 1969,“.

17. V § 16 sa slová „zákonodarných orgánov“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.

18. V § 19 sa odsek 2 vypúšťa. Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

19. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vrátane tých zisťovaní, ktoré slúžia zároveň pre potrebu federácie“.

20. V § 22 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a návrhu programu zisťovaní federácie“.

21. V § 22 písm. c) sa vypúšťajú slová „a zúčastňuje sa na zostavovaní návrhu programu zisťovaní federácie“.

22. V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a návrh programu zisťovaní federácie“.

23. V § 24 ods. 2 sa slová „podľa § 19 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 ods. 1 a 2.“.

24. V § 25 sa vypúšťa odsek 3.

25. V § 26 ods. 1 sa slová „Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky“.

26. V § 32 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

27. § 39 znie:

㤠39

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytuje bezplatne štatistické informácie

a) prezidentovi Slovenskej republiky,

b) Národnej rade Slovenskej republiky,

c) vláde Slovenskej republiky,

d) ostatným ústredným orgánom Slovenskej republiky a ústredným orgánom odborových zväzov v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite, potrebné pre ich činnosť.“.

28. § 41 sa vypúšťa.

29. V § 42 sa slová „v § 39 až 41“ nahrádzajú slovami „v § 39 a 40“.

30. V § 44 sa vypúšťajú slová „zákona Federálneho zhromaždenia o štátnej štatistike“.

31. V § 45 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo zákonom Federálneho zhromaždenia o štátnej štatistike“.

32. V § 46 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a priestupky podľa zákona Federálneho zhromaždenia o štátnej štatistike“.


Čl. II

Zrušuje sa zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.