Zákon č. 277/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do30.06.1998
Účinnosť od 26.11.1993 do30.06.1998
Zrušený 125/1998 Z. z.

OBSAH

277

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. októbra 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Za sumu potrebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana sa považuje

a) 1 010 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

b) 1 130 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,

c) 1 350 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,

d) 1 460 Sk mesačne, ak ide o dieťa nad 15 rokov, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti,

e) 1 350 Sk mesačne u ostatných občanov.

(3) Za sumu potrebnú na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť sa považuje

a) 630 Sk mesačne, ak ide o jednotlivca,

b) 810 Sk mesačne, ak v domácnosti2) žijú dve osoby,

c) 1 000 Sk mesačne, ak v domácnosti žijú tri alebo štyri osoby,

d) 1 190 Sk mesačne, ak v domácnosti žije päť a viac osôb.“.

2. V § 4 písm. c) znie:

c) u rodičov, ktorí sú ešte sami nezaopatrenými deťmi, ich vlastné príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná osoba,“.

3. V § 5 ods. 1 písm. a) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2a), 2b) a 2c) znie:

a) príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb2a) s výnimkou príjmov oslobodených od dane po odpočítaní poistného na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie2b) a príspevku do fondu zamestnanosti2c) a preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,

2a) § 3 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

2b) § 18 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.

2c) § 14 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“.

4. V § 5 ods. 1 písm. c) znie:

c) peňažné dávky nemocenského poistenia (zabezpečenia) vrátane prídavkov na deti a peňažné dávky dôchodkového zabezpečenia,“.

5. V § 5 ods. 1 písm. g) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2d) znie:

g) výživné a príspevok na výživu,2d)

2d) § 92 a 95 Zákona o rodine.“.

6. V § 5 ods. 1 písm. h) sa za slovo „príjmy“ vkladá bodka a slová „včítane daňovej úľavy daňovníka dane zo mzdy, ktorému bola osoba uznaná za vyživovanú osobu.“ sa vypúšťajú.

7. § 5 ods. 2 písm. a) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2e), 2f) a 2g) znie:

a) prospechové štipendium žiaka,2e) konkurzné a mimoriadne štipendium študenta vysokej školy,2f) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania,2g)

2e) § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.

2f) § 3 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl.

2g) § 3 ods. 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.“.

8. V § 5 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú slová „a jednorazové dávky sociálnej starostlivosti,“.

9. V § 5 ods. 3 sa za slovo „výživné“ vkladajú slová „a príspevok na výživu2d)“ a na konci sa pripájajú slová, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu2h) znejú: „ako aj úhrada (jej časť) za celoročný pobyt v ústave sociálnej starostlivosti, ktorú platí posudzovaný občan za osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť.2h)

2h) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 250/1993 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom.“.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) § 49 ods. 2 a § 71 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 7 sa slová „Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Vláda Slovenskej republiky“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.