Uznesenie č. 23/1993 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov

Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993

23

UZNESENIE

vlády Slovenskej republiky

z 31. decembra 1992 číslo 1002

o udelení amnestie vo veciach priestupkov

Vláda Slovenskej republiky udeľuje na základe čl. 121 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky.

Článok I

Odpúšťajú sa doteraz nevykonané sankcie alebo ich zvyšky uložené právoplatným rozhodnutím za priestupky spáchané pred 1. januárom 1993.

Článok II

Nariaďuje sa, aby sa nezačínalo, a pokiaľ sa začalo, aby sa zastavilo konanie o priestupkoch spáchaných pred 1. januárom 1993.

V. Mečiar v. r.