111

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. apríla 1993

o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve a § 17 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje,

b) postup pri ustanovovaní fyzických a právnických osôb oprávnených vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov,2)

c) podmienky na overovanie odbornej spôsobilosti subjektov vykonávajúcich posudkovú činnosť.

§ 2

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí súčasného stavu techniky, všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich ochranu ovzdušia a odpadové hospodárstvo.

§ 3

Oprávnená osoba

(1) Ustanovenie osoby oprávnenej vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov (ďalej len „oprávnená osoba“) sa uskutočňuje po overení jej odbornej spôsobilosti vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“).

(2) Iná než oprávnená osoba môže vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov (ďalej len „odborný posudok“) len výnimočne, za podmienok ustanovených § 14 tejto vyhlášky

(3) Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie3) môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom oprávnenej osoby.

§ 4

Predpoklady na vydanie osvedčenia

(1) Osvedčenie možno vydať osobe, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony,

b) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax na vykonávanie posudkovej činnosti podľa odsekov 2 a 3,

c) preukáže, že má možnosť použiť prostriedky a technické vybavenie potrebné na vykonávanie posudkovej činnosti,

d) je bezúhonná,

e) absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom,

f) úspešne zložila skúšku podľa § 7.

(2) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie posudkovej činnosti sa rozumie

a) na posudzovanie stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia úplné stredné odborné vzdelanie príslušného technického smeru a najmenej deväťročná odborná prax alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore technických alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax alebo bakalárske štúdium v odbore technických alebo prírodných vied a najmenej šesťročná odborná prax,

b) na posudzovanie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vysokoškolské vzdelanie v odbore technických alebo prírodných vied a najmenej šesťročná odborná prax,

(3) Odbornou praxou podľa odseku 2 sa rozumie prax v odbore, v ktorom a žiada overenie odbornej spôsobilosti, alebo v príbuznom odbore.

(4) Za bezúhonného sa na účely tejto vyhlášky považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.4)

§ 5

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“) zasiela žiadateľ ministerstvu.

(2) V žiadosti žiadateľ uvedie

a) meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo,

b) vymedzenie činnosti v rámci odboru, v ktorom žiada vydanie osvedčenia vo veciach ochrany ovzdušia,5)

(3) K žiadosti žiadateľ pripojí

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace,

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

d) doklad alebo čestné vyhlásenie, že má možnosť použiť prostriedky a technické vybavenie potrebné na vykonávanie posudkovej činnosti,

e) prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej pracovnej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada vydanie osvedčenia,

f) doklad o absolvovaní odbornej prípravy zabezpečovanej poverenou organizáciou,

g) doklad preukazujúci inú osobitnú odbornú spôsobilosť, ak bola získaná.7)

(4) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, alebo ak sú na overenie odbornej spôsobilosti potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, ministerstvo vyzve žiadateľa na ich doplnenie.

§ 6

Skúšobná komisia

(1) Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou ministerstva pre veci ochrany ovzdušia alebo pred skúšobnou komisiou ministerstva pre veci odpadov (ďalej len „skúšobná komisia“).

(2) Skúšobnú komisiu tvorí predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z pracovníkov ministerstva, a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva minister na návrh predsedu skúšobnej komisie z pracovníkov orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva a organizácií riadených ministerstvom. Za člena skúšobnej komisie môže byť vymenovaný aj konzultant.

(3) Konzultantov vymenúva a odvoláva minister na návrh predsedu skúšobnej komisie z odborníkov z oblasti teórie a praxe.

(4) Skúšobná komisia má nepárny počet členov.

(5) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní aspoň traja členovia, a uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.

(6) Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o skladaní skúšok upraví skúšobný poriadok.

(7) Účasť na činnosti skúšobnej komisie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.8)

§ 7

Skúška

(1) Dátum, miesto a formu skladania skúšky oznámi ministerstvo písomne žiadateľovi najneskôr 30 dní pred jej skladaním.

(2) Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti, skúšobná komisia môže určiť inú formu skladania skúšky.

(3) Skúška sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ a „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu.

(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň skladania skúšky, účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.

§ 8

Osvedčenie

(1) Žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“ a preukázal splnenie predpokladov podľa § 4 ods. 1 tejto vyhlášky, ministerstvo vydá na návrh predsedu skúšobnej komisie osvedčenie do 30 dní od zloženia skúšky, prevzatím osvedčenia sa stáva oprávnenou osobou podľa tejto vyhlášky.

(2) Konzultantovi môže ministerstvo vydať osvedčenie bez absolvovania odbornej prípravy a skladania skúšky; ostatné ustanovenia tejto vyhlášky sa použijú primerane.

(3) Osvedčenie obsahuje

a) názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,

b) číslo osvedčenia,

c) meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo oprávnenej osoby,

d) rozsah osvedčenia,

e) podmienky výkonu posudkovej činnosti,

f) dobu platnosti osvedčenia,

g) miesto a dátum vydania osvedčenia,

h) podpis predsedu skúšobnej komisie,

i) odtlačok pečiatky ministerstva.

(4) Doba platnosti osvedčenia je 5 rokov od jeho vydania, ak nie je v osvedčení určená kratšia doba platnosti.

(5) Na žiadosť oprávnenej osoby môže ministerstvo predĺžiť osvedčenia najviac o 5 rokov, ak oprávnená osoba v uplynulom období posudkovú činnosť vykonávala. Platnosť osvedčenia možno takto predĺžiť len raz.

§ 9

Oznamovacia povinnosť

Oprávnená osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu zmeny údajov a dokladov uvedených v § 4 ods. 1 písm. c), d) a § 5 ods. 2 písm. a) tejto vyhlášky.

§ 10

Ministerstvo môže uložiť oprávnenej osobe, aby sa podrobila novému overeniu odbornej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu technológií a techniky, všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich ochranu ovzdušia alebo odpadové hospodárstvo.

§ 11

Zmena a zrušenie osvedčenia

(1) Ministerstvo osvedčenie zmení, ak oprávnená osoba písomne požiada o zúženie alebo rozšírenie jeho rozsahu. Na zúženie a rozšírenie rozsahu osvedčenia sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky primerane.

(2) Ministerstvo môže zúžiť rozsah alebo zrušiť osvedčenie

a) pri nedodržaní oznamovacej povinnosti podľa § 9 tejto vyhlášky,

b) ak nastanú skutočnosti, pre ktoré oprávnená osoba nemôže posudkovú činnosť riadne vykonávať,

c) tomu, kto preukázateľne opakovane podal posudok v rozpore s podmienkami výkonu posudkovej činnosti uvedenými v prílohe č. 2 tejto vyhlášky alebo nedodržal náležitosti odborného posudku podľa prílohy č. 3 alebo prílohy č. 4 tejto vyhlášky.

(3) Ministerstvo osvedčenie zruší, ak oprávnená osoba

a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b) bola právoplatne odsúdená za trestný čin uvedený v § 4 ods. 4 tejto vyhlášky,

c) získala osvedčenie na odklade vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

d) sa nepodrobí overeniu odbornej spôsobilosti podľa § 10 tejto vyhlášky.

(4) Účinky zmeny a zrušenia osvedčenia nastávajú dňom doručenia zmeneného osvedčenia alebo oznámenia o zrušení osvedčenia oprávnenej osobe.

§ 12

Zánik osvedčenia

(1) Osvedčenie zaniká

a) smrťou oprávnenej osoby

b) uplynutím doby platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti osvedčenia,

c) vyčiarknutím zo zoznamu podľa § 13 tejto vyhlášky, ak oprávnená osoba písomne požiada o jeho zrušenie.

(2) Účinky zániku osvedčenia podľa odseku 1 písm. c) nastávajú dňom vyčiarknutia zo zoznamu podľa § 13 tejto vyhlášky.

§ 13

Zoznam oprávnených osôb

(1) Oprávnená osoba sa zapisuje do zoznamu osôb oprávnených vydávať odborné posudky (ďalej len „zoznam“), ktorý vedie ministerstvo. Do zoznamu sa zapisujú údaje podľa § 8 ods. 3 písm. b) až g) tejto vyhlášky.

(2) Do zoznamu môže každý nahliadnuť na všetkých úradoch životného prostredia vykonávajúcich štátnu správu ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva.9)

(3) Oprávnenú osobu, ktorej bolo osvedčenie zrušené alebo zaniklo, ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu.

§ 14

Vydávanie odborných posudkov vo výnimočných prípadoch

(1) Vo výnimočných prípadoch môže ministerstvo povoliť vydanie odborného posudku aj osobe, ktorá nie je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.

(2) výnimočným prípadom sa rozumie, ak

a) na niektorú vec ochrany ovzdušia alebo odpadov nie je ustanovená žiadna oprávnená osoba alebo

b) žiadna oprávnená osoba nemôže odborný posudok vydať.

(3) Ministerstvo podľa potreby overí odborné predpoklady osoby podľa odseku 1, pričom primerane použije ustanovenia tejto vyhlášky.


§ 16

Prechodné ustanovenie

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky až do 30. júna 1994 môžu odborné posudky vydávať aj právnické osoby uvedené v osobitnom zozname, ktorý uverejní ministerstvo vo vestníku ministerstva.

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1993.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 2 vyhlášky č. 111/1993 Z. z.

Podmienky výkonu posudkovej činnosti

Pri výkone posudkovej činnosti dodržiava oprávnená osoba tieto podmienky:

1. v čase vypracovania posudku má znalosti o súčasnom stave techniky a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a ostatných predpisov z oblasti, pre ktorú žiada overenie odbornej spôsobilosti,

2. vydá odborný posudok v súlade s udeleným osvedčením,

3. uschováva odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia po dobu najmenej 5 rokov od vydania odborného posudku,

4. na požiadanie orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia alebo odpadového hospodárstva odborný posudok bližšie vysvetlí,

5. zachováva s výnimkou postupu podľa bodu 4 mlčanlivosť o veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo, o ktorých sa dozvedela pri výkone posudkovej činnosti,

6. nevydá odborný posudok, ak možno mať pre jej pomer k veci, k orgánom vykonávajúcim konanie, k účastníkom alebo k ich zástupcom pochybnosť o jej nezaujatosti,

7. po ukončení roka zašle ministerstvu zoznam vydaných odborných posudkov, ktorý bude obsahovať údaje podľa bodov 4, 5, 6 a 12 prílohe č. 3 tejto vyhlášky a dátum vydania posudku; vo veciach odpadov zašle len rovnopis vydaných odborných posudkov.

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/1995 Z. z.

Náležitosti odborného posudku

A. Odborný posudok obsahuje tieto údaje:

1. meno a priezvisko oprávnenej osoby,

2. číslo osvedčenia,

3. účasť ďalších subjektov na posudzovaní,

4. dôvod vypracovania odborného posudku; vo veciach odpadov vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti podľa prílohy č. 1,

5. identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,

6. predmet posudzovania; vo veciach odpadov aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie,

7. charakteristika posudzovaného predmetu,

8. postup a metódu posudzovania,

9. iné dôležité skutočnosti,

10. výsledok posúdenia,

11. závery vyplývajúce z výsledku posúdenia,

12. záver posudku (jednoznačné odporúčanie – neodporúčanie, resp. návrh podmienok súhlasu orgánu štátnej správy),

13. dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby; u právnickej osoby a u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj meno a podpis štatutárneho orgánu s odtlačkom pečiatky.

B. Posudok má očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere posudku. Posudok sa zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo sa každá strana autorizuje.

C. Orgán štátnej správy, pre ktorý je posudok určený, môže upresniť požadovanú vecnú náplň odborného posudku.

Poznámky pod čiarou

1) § 11, ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

2) § 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
§ 11 ods. 5 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb.

3) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb.

4) § 181a, 181b Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 392/1992 Zb.).

5) § 11 ods. 1 písm. a), c), f), g), h) zákona č. 309/1991 Zb.
Príloha č. 2 opatrenia Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. októbra 1991 k zákonu č. 309 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami uverejnená v čiastke 84/1991 Zb. v znení opatrenia Federálneho výboru pre životné prostredie z 23. júna 1992 uverejneného v čiastke 84/1992 Zb.
Príloha č. 2 bod I vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 407/1992 Zb., ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia.

6) § Napríklad opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. augusta 1991, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov uverejnené v čiastke 69/1991 Zb.

7) Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, vyhláška Slovenského geologického úradu č. 415/1992 Zb. o udeľovaní povolení a vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov.

8) § 124 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 22 ods. 4 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
Časť I písm. d) prílohy vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.

9) § 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia
§ 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb.