Opatrenie č. 233/1993 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993
Účinnosť od 22.10.1993

233

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 23. septembra 1993

o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách

Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a podľa § 13 ods. 3 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. (úplné znenie č. 457/1992 Zb.), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 161/1993 Z. z. a v súlade s čl. 2 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 v znení dodatku č. 1 k tejto zmluve určuje podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie a postup devízových bánk pri vykonávaní úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách.


§ 1

Platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené v tretej krajine a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality dodaného tovaru a služieb subjektu druhej zmluvnej strany, a platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené subjektom druhej zmluvnej strany a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality odpredaného tovaru a služieb do tretej krajiny, budú uhradené vo voľne vymeniteľných menách, ak z inej dohody, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nevyplýva niečo iné.

§ 2

Za následnú úpravu a zmenu vlastnej kvality tovaru a služieb sa na účely vykonávania uvedenej zmluvy nepovažujú najmä:

a) zmena balenia, balenia do menších a väčších celkov, prebalenia do iných foriem obalov,

b) manipulačné operácie,

c) nálepkovanie a značkovanie,

d) jednoduché miešanie výrobkov,

e) konzervácia a podobné postupy na ochranu tovaru,

f) kombinácia predchádzajúcich postupov.

§ 3

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na dodávku tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré nakupuje jedna zmluvná strana od druhej zmluvnej strany a ktoré použije na kompletáciu finálnych výrobkov alebo komplexných služieb určených na export do tretích krajín. V takých prípadoch úhrada subdodávok tovaru alebo služieb sa uskutoční podľa čl. 1 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

§ 4

Na zúčtovanie inkás a platieb za dodávky tovaru a služieb1) podľa tohto opatrenia sa bude používať platobný titul číslo 132 - reexportné operácie vo vzťahu k Českej republike. Týmto platobným titulom označí slovenský subjekt svoj vývoz a inkaso, resp. dovoz a platby vo vzťahu k subjektom Českej republiky.

§ 5

Devízové banky pri vykonávaní zúčtovania podľa § 4 sú povinné overiť správnosť použitia platobného titulu na základe predložených dokumentov.


§ 6

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska na postup pri vykonávaní úhrad vo voľne vymeniteľných menách medzi Slovenskou republikou a Českou republikou uverejnené v tlači 9. februára 1993.

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uverejnené v čiastke 29/1992 Zb.