Opatrenie č. 37/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky

(v znení č. 307/1993 Z. z.)

Čiastka 9/1993
Platnosť od 12.02.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 29.12.1993 do30.06.2002
Zrušený 324/2002 Z. z.

OBSAH

37

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. februára 1993,

ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách určuje výšku stravného takto:


§ 1

ŠtátMenový kódMenaStravné (denná sadzba)Orientačné náklady na ubytovanie
Česká republikakoruna česká180(900)

§ 2

Náhrada stravného podľa § 1 tohto opatrenia sa poskytuje pri pracovných cestách vykonaných po 7. februári 1993.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.