Zákon č. 5/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993
Účinnosť od 01.07.2016

5

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 16. decembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 519/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok sa mení takto:

1. V Čl. III bod 11 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

2. V Čl. III bod 12 sa slová „Ministri spravodlivosti Českej republiky a Slovenskej republiky sa splnomocňujú“ nahrádzajú slovami „Minister spravodlivosti Slovenskej republiky sa splnomocňuje“ a slovo „ustanovili“ sa nahrádza slovom „ustanovil“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.