Úplné znenie č. 268/1993 Z. z.Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 67/1993
Platnosť od 19.11.1993 do03.10.2000
Účinnosť od 19.11.1993
Zrušený 308/2000 Z. z.

268

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 597/1992 Zb. o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

ZÁKON

o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Pôsobnosť zákona

Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb a štátnych orgánov pri prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.

§ 2

Základné pojmy

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie:

a) rozhlasovým a televíznym vysielaním (ďalej len „vysielanie“) šírenie programov alebo obrazových a zvukových informácií prostredníctvom vysielačov, káblových rozvodov, družíc a iných prostriedkov určených na príjem verejnosťou;

b) programom zámerné časové usporiadanie jednotlivých rozhlasových alebo televíznych relácií;

c) reláciou obsahovo súvislá, celistvá a časovo ohraničená časť vysielania;

d) lokálnym programom program vytváraný v mieste obmedzenej oblasti a pre túto oblasť určený;

e) reklamou akékoľvek verejné oznámenie určené na podporu podnikania alebo dosiahnutie iného účinku sledovaného zadávateľom reklamy, ktorému sa vysielací čas poskytol za odplatu alebo za inú protihodnotu (ďalej len „reklama“);

f) sponzorovaním akýkoľvek príspevok poskytnutý fyzickou alebo právnickou osobou na priame alebo nepriame financovanie relácií za účelom propagácie mena, továrenskej alebo obchodnej známky, známky služieb alebo postavenia takej osoby.

(2) Za vysielanie podľa tohto zákona sa nepovažuje šírenie rozhlasového a televízneho signálu určeného pre verejnosť prostredníctvom kábla, do ktorého je zapojených najviac sto účastníkov s prijímačmi podliehajúcimi ohlasovacej povinnosti. Tento počet sa môže prekročiť, ak účastníci spoločného príjmu sú umiestnení v jednej budove alebo komplexe budov, ktoré k sebe priestorovo alebo funkčne patria, ak sa prenos signálu vedie tak, že neprekračuje pozemnú komunikáciu, a ak sa tento spoločný príjem obchodne nevyužíva.

§ 3

(1) Prevádzkovateľom vysielania (ďalej len „prevádzkovateľ“) je ten, kto získal oprávnenie na vysielanie na základe zákona Slovenskej národnej rady (ďalej len „prevádzkovateľ zo zákona“) alebo udelením licencie podľa tohto zákona (ďalej len „držiteľ licencie“).

(2) Právnická osoba sa môže stať držiteľom licencie, ak má sídlo na území Slovenskej republiky a ak je zapísaná do obchodného registra; ak nemá sídlo na území Slovenskej republiky, môže sa stať držiteľom licencie iba na súčasné, úplné a nezmenené šírenie už vysielaných programov.

(3) Fyzická osoba sa môže stať držiteľom licencie, len ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ak je fyzickej osobe udelená licencia podľa tohto zákona, je povinná zapísať sa do obchodného registra.

DRUHÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV

§ 4

Obsah programov

(1) Prevádzkovatelia vysielajú programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.

(2) Prevádzkovatelia poskytujú objektívne a vyvážené informácie nevyhnutné pre slobodné vytváranie názorov.

§ 5

Povinnosti prevádzkovateľov

Prevádzkovatelia sú povinní:

a) zabezpečiť, aby sa nevysielali relácie, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky;

b) zabezpečiť, aby vysielané relácie nepropagovali vojnu alebo neopisovali kruté alebo inak neľudské konania takým spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

c) nezaraďovali v čase od 6,00 hodín do 22,00 hodín relácie, ktoré by mohli ohroziť psychický alebo morálny vývoj detí a mladistvých;

d) poskytnúť štátnym orgánom a orgánom verejnej správy nevyhnutný vysielací čas pre dôležité a neodkladné oznámenia v naliehavom verejnom záujme, a to v čase, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na minimum;

e) uchovávať záznamy všetkých odvysielaných relácií najmenej pod dobu 30 dní odo dňa vysielania;

f) zrušené.

§ 6

Povinnosti prevádzkovateľov pri vysielaní reklám

(1) Prevádzkovatelia sú povinní dbať na to, aby do vysielania reklám neboli zaradené:

a) reklamy, ktoré podporujú správanie ohrozujúce morálku, záujmy spotrebiteľa alebo záujmy ochrany zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia;

b) reklamy určené deťom alebo v ktorých vystupujú deti, pokiaľ podporujú správanie ohrozujúce ich zdravie, psychický alebo morálny vývoj;

c) reklamy na liečivá dostupné iba na lekársky predpis;

d) skryté reklamy alebo reklamy, ktoré využívajú podprahové vnímanie človeka;

e) reklamy, v ktorých účinkujú hlásatelia a redaktori spravodajských a politicko-publicistických relácií;

f) náboženské, ateistické reklamy a reklamy politických strán a hnutí, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak.

(2) Prevádzkovatelia vysielania sú povinní zabezpečiť, aby reklamy:

a) boli rozoznateľné a zreteľne zvukovo alebo obrazovo oddelené od ostatných relácií;

b) boli zaradené medzi jednotlivé relácie s výnimkou relácií zložených zo samostatných častí alebo športových prenosov a prenosov z akcií a predstavení, ktoré obsahujú prestávky;

c) na tabakové výrobky uvádzali údaje o obsahu nikotínu a dechtu v príslušných tabakových výrobkoch a boli zakončené varovaním, že fajčenie je škodlivé;

d) na liečivá a na hromadne vyrábané liečivé prípravky3) boli zreteľne uvedené ako také a aby boli účinky týchto liečiv a hromadne vyrábaných liečivých prípravkov overené podľa platných predpisov a aby sa pravdivo uvádzali;

e) neboli zaraďované bezprostredne pred vysielaním bohoslužieb ani bezprostredne po ich vysielaní.

(3) Prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť, aby zadávateľ reklamy nemohol akýmkoľvek spôsobom uplatňovať vplyv na obsah relácií vo vysielaní alebo na jeho programovú skladbu.

§ 7

Časový rozsah vysielaných reklám

(1) V televíznom vysielaní čas vyhradený reklamám nesmie u prevádzkovateľov zo zákona presiahnuť 3 %, u držiteľov licencií 10 % denného vysielacieho času programu; tento podiel môže prevádzkovateľ zo zákona zvýšiť až na 10 % a držiteľ licencie až na 20 %, a to o priame ponuky verejnosti na nákup, predaj alebo prenájom výrobkov alebo poskytnutie služieb, ktoré však nesmú byť viac ako jedna hodina denne; v priebehu jednej hodiny nesmie čas vyhradený reklamám presiahnuť 12 minút. U prevádzkovateľov zo zákona nesmie čas vyhradený reklamám v čase medzi 19. až 22. hodinou presiahnuť 6 minút v priebehu jednej hodiny.

(2) V rozhlasovom vysielaní čas vyhradený reklamám nesmie u prevádzkovateľov zo zákona presiahnuť 5 %, u držiteľov licencií 20 % denného vysielacieho času.

(3) Prevádzkovateľ zo zákona môže vysielať reklamy v pásme VKV II do času prechodu vysielania z normy OIRT (VKV I) do CCIR (VKV II) v rozsahu 0,5 % .

§ 8

Povinnosti prevádzkovateľov pri vysielaní sponzorovaných relácií

Prevádzkovatelia sú povinní:

a) označiť zreteľne každú reláciu alebo sériu relácií, ktoré sú úplne alebo sčasti sponzorované, na ich začiatku alebo konci vhodnými titulkami alebo ohlásením;

b) zabezpečiť, aby obsah sponzorovaných relácií nepropagoval predaj, nákup alebo prenájom výrobkov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby najmä tým, že by sa v týchto reláciách ich výrobky alebo služby osobitne spomínali;

c) zabezpečiť, aby obsah a čas zaradenia sponzorovanej relácie do vysielania nemohol ovplyvňovať sponzor;

d) zabezpečiť, aby relácie nesponzorovali fyzické a právnické osoby, ktorých hlavných predmetom činnosti je výroba, predaj alebo prenájom výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama nie je dovolená [§ 6 odst. 1 písm. c)];

e) zabezpečiť, aby neboli sponzorované spravodajské a politicko-publicistické relácie.

§ 9

Osobitné povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľov zo zákona

(1) Základným poslaním prevádzkovateľov zo zákona je slúžiť verejnému záujmu, prispievať k utváraniu demokratickej spoločnosti a odrážať jej názorovú pluralitu najmä tým, že ich vysielanie nesmie jednostranne prihliadať iba na jednotlivé názorové orientácie, na jedno náboženské vyznanie alebo svetonázor, na záujem jednej politickej strany, hnutia, skupiny alebo časti spoločnosti.

(2) Prevádzkovatelia zo zákona sú povinní:

a) zabezpečiť v spolupráci s príslušnými orgánmi a organizáciami spojov šírenie svojich programov pre obyvateľstvo územného celku, pre ktorý je ich vysielanie určené;

b) zabezpečiť rôznorodú skladbu relácií, ktoré vo svojom celku majú vyjsť v ústrety záujmom všetkých vrstiev obyvateľstva;

c) vyrábať alebo nechať vyrábať významný podiel vysielaných relácií tak, aby sa zachovala a rozvíjala kultúrna identita národa, národností a etnických skupín Slovenskej republiky a podporoval rozvoj domácej a európskej audiovizuálnej tvorby;

d) umožniť vzájomnú výmenu informácií a kultúrnych hodnôt medzi republikami federácie;

e) používať všetky svoje finančné zdroje na zabezpečenie úloh ustanovených týmto zákonom.

(3) Príslušné orgány Slovenskej republiky rozhodnú o rozdelení prenosových ciest (častí kmitočtového spektra) a sietí vysielačov medzi prevádzkovateľa zo zákona a prevádzkovateľa na základe licencie na území Slovenskej republiky.

(4) Zrušený.

(5) Prevádzkovatelia zo zákona zabezpečujú vysielanie najmä prostredníctvom jednotnej telekomunikačnej siete.5)

(6) Finančné zdroje získané zo sadzieb za používanie prijímačov6) sú príjmom prevádzkovateľov zo zákona.

TRETIA ČASŤ

LICENČNÉ KONANIE

§ 10

Podmienky na udelenie licencie

(1) Licencia oprávňuje jej držiteľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej určených.

(2) Licencia je neprevoditeľná.

(3) Licencie udeľuje Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „rada“). Licencie s vysielacím dosahom na celé územie Slovenskej republiky na návrh rady schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky a po schválení udeľuje rada. Na udelenie licencie nie je právny nárok.

(4) Rada prihliada pri posúdení žiadosti (§ 11) na zabezpečenie podmienok pre pluralitu a vyváženosť ponuky programov, najmä lokálnych programov, na rovnomernú dostupnosť kultúrnych hodnôt, informácií a názorov, ako aj na zabezpečenie rozvoja vlastnej kultúry národa, národností a etnických skupín v Slovenskej republike a rozsah doterajšieho podnikania žiadateľa v oblasti hromadných oznamovacích prostriedkov.

(5) Pri posudzovaní žiadosti prihliada rada na to, aby žiadny zo žiadateľov nezískal dominantné postavenie v hromadných oznamovacích prostriedkoch.

(6) Pri posudzovaní žiadostí spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou prihliada rada na prínos žiadateľa pre rozvoj pôvodnej domácej tvorby, ako aj na majetkovú účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti.

(7) Spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá o licenciu žiada alebo ktorej bola licencia udelená, nesmie byť prevádzkovateľ zo zákona.

§ 11

Žiadosť o licenciu

(1) Konanie o udelenie licencie sa začína podaním žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) názov, sídlo a právnu formu právnickej osoby a meno osoby oprávnenej za ňu konať alebo meno a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorá hodlá vysielanie prevádzkovať;

b) doklady o výške základného imania a vkladov jednotlivých účastníkov, bankovú informáciu; obdobné údaje a informáciu, ak je žiadateľom fyzická osoba;

c) časový a územný rozsah vysielania a spôsob jeho technického a organizačného zabezpečenia;

d) označenie programu (názov stanice);

e) programovú skladbu vysielania s návrhom vysielacej schémy;

f) sumu alebo podiel z výdavkov, ktorú žiadateľ každoročne použije na výrobu relácií v tuzemsku;

g) podiel vysielacieho času venovaného reláciám domácej produkcie;

h) dobu, na ktorú sa udelenie licencie žiada.

(2) Ak je žiadateľ prevádzkovateľom alebo vlastníkom iného hromadného oznamovacieho prostriedku v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo účastníkom spoločnosti prevádzkujúcej iný hromadný oznamovací prostriedok v Slovenskej republike alebo v zahraničí, oznámi rade obdobné údaje uvedené v odseku 1 aj o tomto hromadnom oznamovacom prostriedku.

(3) Účastníkom konania o udelenie licencie je len ten, kto o licenciu žiada.

(4) Ak je žiadateľom fyzická osoba, pripojí k žiadosti doklad o bezúhonnosti a trvalom pobyte na území Slovenskej republiky.

§ 12

Rozhodnutie o udelení licencie

(1) O žiadosti o udelenie licencie rozhodne rada do 90 dní odo dňa začatia konania.

(2) Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva po dohode s príslušným správnym orgánom spojov o pridelení kmitočtov a ďalších technických podmienkach vysielania, ktoré musia byť v súlade s plánmi využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielanie.

(3) Súčasťou rozhodnutia o udelení licencie sú okrem podmienok uvedených v odseku 2 takisto podmienky, ktoré prevádzkovateľovi vysielania určí rada.

(4) Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva pre rozhlasové vysielanie najviac na dobu 6 rokov a pre televízne vysielanie najviac na dobu 12 rokov.

(5) Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť dňom, keď sa rade doručilo písomné vyhlásenie žiadateľa, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie obsahovať žiadne výhrady a musí sa doručiť do tridsiatich dní po doručení rozhodnutia rade. Inak rozhodnutie o udelení licencie zaniká a na žiadosť o udelenie licencie sa pozerá, ako keby sa nepodala.

(6) Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra možno vydať rozhodnutie o udelení licencie pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená. Týmto osobám vzniká oprávnenie na vysielanie dňom zápisu do obchodného registra. Obdobne sa postupuje aj u osôb, ktoré nemajú sídlo na území Slovenskej republiky.

(7) Zrušený.

§ 13

Platnosť licencie

Licencia stráca platnosť:

a) uplynutím doby, na ktorú bola vydaná;

b) dňom zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie;

c) uplynutím 30 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá je držiteľom licencie;

d) uplynutím 60 dní, ak sa držiteľ licencie nezapísal do obchodného registra (§ 3 ods. 3);

e) rozhodnutím rady o jej odňatí (§ 15).

§ 14

Zmena licencie

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti alebo plnenia podmienok určených v licencii a predložiť podklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien. V prípadoch podľa § 13 písm. b) a c) majú túto povinnosť právni nástupcovia držiteľa licencie.

(2) Na základe oznámenia podľa odseku 1 rada podľa okolností prípadu rozhodne o zmene udelenej licencie alebo licenciu odníme (§ 15).

(3) Rada môže podmienky licencie bez súhlasu jej držiteľa zmeniť aj v prípade, že je to nevyhnutné na dodržanie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 15

Odňatie licencie

(1) Rada odníme držiteľovi licenciu, ak

a) držiteľ licencie nespĺňa predpoklady na udelenie licencie uvedené v § 10 ods. 6 a 7;

b) držiteľ licencie dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti (§ 11);

c) u držiteľa licencie došlo k zmenám, ktoré neumožňujú plnenie podmienok určených v licencii;

d) držiteľ licencie o to požiadal;

e) držiteľ licencie závažným spôsobom porušuje podmienky určené v licencii, povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Rada môže licenciu odňať, ak

a) držiteľ licencie nezačal vysielanie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie v čase do:

aa) 180 dní pri rozhlasovom vysielaní;

ab) 360 dní pri televíznom vysielaní; ak však v podmienkach licencie bola určená iná lehota, platí táto lehota;

b) držiteľ licencie nesplnil povinnosť uvedenú v § 5 písm. f) v čase po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie do:

ba) 180 dní pri rozhlasovom vysielaní;

bb) 360 dní pri televíznom vysielaní;

c) držiteľ licencie po začatí vysielania v priebehu kalendárneho roka v rozpore s podmienkami licencie nevysielal dohromady 30 dní; do tejto doby sa nezapočítava doba, po ktorú vysielaniu bránili odôvodnené technické prekážky;

d) na majetok držiteľa sa vyhlásil alebo ukončil konkurz.7)

(3) Ak sa licencia odňala z dôvodov uvedených v odseku 2, možno požiadať o udelenie novej licencie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie.

(4) Ak sa licencia odňala, je jej držiteľ povinný vrátiť licenciu bez zbytočného odkladu orgánu, ktorý licenciu udelil.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 16 až 18

Zrušené.

PIATA ČASŤ

KÁBLOVÉ ROZVODY

§ 19

(1) Okrem údajov uvedených v § 11 ods. 1 a 2 musí žiadateľ o vysielanie v káblových rozvodoch v žiadosti o licenciu uviesť:

a) územný rozsah káblového rozvodu;

b) informácie o rozhlasových a televíznych programoch, ktoré v káblovom rozvode hodlá šíriť, a o plánovanom obsadení kanálov;

c) zdôvodnenie, akým spôsobom bude slúžiť káblový rozvod záujmom obce, mesta alebo regiónu;

d) technickú špecifikáciu káblového rozvodu schválenú podľa príslušných predpisov;9)

e) akým spôsobom zabezpečí, že práva tretích osôb, predovšetkým autorské práva, nebudú v rozpore s vysielaním v káblovom rozvode.

(2) Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný pri obsadzovaní kanálov v káblovom rozvode zabezpečiť, aby v nich boli umiestnené programy prevádzkovateľov zo zákona, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste káblového rozvodu. Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi zo zákona; rovnako je povinný oznámiť mu všetkých účastníkov príjmu signálu káblového rozvodu. Pre súčasné, úplné a nezmenené vysielanie týchto programov licencia nie je potrebná.

(3) V káblovom rozvode možno vyhradiť jeden kanál na vysielanie reklamy. Časové obmedzenie vysielania reklamy podľa § 7 sa na tento kanál ani na súčasné, úplné a nezmenené šírenie už vysielaných programov nevzťahuje.

(4) Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný bezodplatne poskytnúť jeden kanál na vysielanie pre potreby miestne obmedzenej oblasti pokrytej káblovým rozvodom. Tento kanál sa nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa obchodne využívať.

ŠIESTA ČASŤ

POKUTY

§ 20

(1) Ak rada zistí, že prevádzkovateľ porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky udelenej licencie, určí mu primeranú lehotu na nápravu; ak nedôjde v určenej lehote k náprave, rada mu uloží pokutu. Ustanovenia § 15 tým nie sú dotknuté.

(2) Výška pokuty sa určí podľa závažnosti veci, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania a na výšku získaného bezdôvodného obohatenia.

(3) Pokutu vo výške od 1 000 Sk do 500 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý

a) neposkytne nevyhnutný vysielací čas pre dôležité a neodkladné oznámenia v naliehavom verejnom záujme [§ 5 písm. d)];

b) skartuje záznamy odvysielaných relácií pre uplynutím 30 dní od ich vysielania [§ 5 písm. e)];

c) nezabezpečí v káblovom rozvode umiestnenie programov prevádzkovateľa zo zákona (§ 19 ods. 2);

d) neposkytne v káblovom rozvode bezodplatne jeden kanál na vysielanie pre potreby miestne obmedzenej oblasti (§ 19 ods. 4).

(4) Pokutu od 5000 Sk do 1 000 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý

a) vysiela reláciu, ktorej obsah je v rozpore s povinnosťami prevádzkovateľov uvedenými v § 5 písm. a) a b) tohto zákona;

b) vysiela reláciu, ktorá by mohla ohroziť psychický alebo morálny vývoj detí a mladistvých v čase pred 22. hodinou.

(5) Pokutu od 10 000 Sk do 2 000 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky udelenej licencie tým, že:

a) nedodržal ustanovený časový a územný rozsah vysielania;

b) nedodržal ustanovenú programovú skladbu;

c) nedodržal povinnosti ustanovené pre vysielanie reklám a sponzorovaných relácií;

d) nedodržal ustanovené povinnosti, pokiaľ ide o výrobu relácií v tuzemsku alebo vysielanie takých relácií alebo o podiel relácií prevzatých od iných prevádzkovateľov;

e) neohlási zmeny údajov uvedených v žiadosti alebo sumy týkajúcej sa plnenia podmienok udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo odňatie licencie (§ 14 a 15).

(6) Pokuta vo výške určenej podľa odseku 5 sa uloží aj tomu, kto prevádzkuje vysielanie bez toho, aby bol na to oprávnený (§ 3).

(7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán uvedený v § 10 ods. 3 o porušení povinnosti dozvedel, najdlhšie však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(8) Zaplatením pokuty podľa predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody10) , ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(9) Pokuta uložená podľa odsekov 1 až 6 je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť.

(10) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Ak zákon neustanovuje inak, postupuje sa pri rozhodovaní podľa neho podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) s výnimkou § 49 a § 53 až 69. Proti rozhodnutiu, ktorým sa zamieta žiadosť o udelenie licencie (§ 12), rozhodnutiu o zmene licencie (§ 14), rozhodnutiu o odňatí licencie (§ 15) a rozhodnutiu o uložení pokuty (§ 20) možno podať opravný prostriedok na súd.11)

§ 22

V prípade potreby je rada oprávnená vyžiadať si záznam odvysielanej relácie.

§ 23

Zrušený.

§ 24

Zrušený.

§ 25

(1) Právnické a fyzické osoby, ktorým sa umožnilo vysielať na základe uznesenia Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na základe rozhodnutia rady, sú povinné uviesť svoju činnosť do súladu s týmto zákonom a do 30 dní po ustanovení rady požiadať o udelenie licencie (§ 11). Do doby rozhodnutia rady sa tieto právnické a fyzické osoby považujú za prevádzkovateľov vysielania podľa tohto zákona.

(2) Licencie vydané medzirezortnou komisiou vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a komisiou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre výber uchádzačov o neštátne vysielanie sa považujú za licencie udelené podľa tohto zákona. Ich platnosť sa končí dňom 31. 12. 1995.

(3) Lehota podľa § 15 ods. 2 písm. a) začína držiteľom licencií vydaných podľa odsekov 1 a 2 plynúť dňom pridelenia prenosovej cesty (časti kmitočtového spektra).

(4) V televíznom vysielaní u prevádzkovateľov zo zákona môže do 31. 12. 1992 čas vyhradený reklamám dosiahnuť 5 % denného vysielacieho času programu.

§ 26

Týka sa autorského zákona č. 89/1990 Zb.

§ 27

Zrušený.

§ 28

Týka sa zákonač. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.

§ 29

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon z 2. decembra 1992 č. 597/1992 Zb. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 23. decembra 1992 a zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. júla 1993 č. 166/1993 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 30. júla 1993.

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1987 Zb. o záväznosti Československého liekopisu - štvrtého vydania v SSR v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 181/1991 Zb. o záväznosti opráv. zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania.

5) Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

6) § 5 vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb., vyhlášky č. 39/1988 Zb. a vyhlášky č. 315/1990 Zb.

7) Druhá časť zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.

9) Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 360/1991 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych siggnálov po kábloch.

10) Občiansky zákonník.Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

11) Občiansky súdny poriadok.