Oznámenie č. 195/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach

(v znení č. 119/1999 Z. z.)

Čiastka 52/1993
Platnosť od 27.08.1993
Účinnosť od 22.05.1998
Redakčná poznámka

Na základe jej článku 23 bola zmluva dočasne vykonateľná od 1. januára 1993 a nadobudla platnosť 3. májom 1993.

195

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach.

So zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval. Na základe jej článku 23 bola zmluva dočasne vykonateľná od 1. januára 1993 a nadobudla platnosť 3. májom 1993.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach

Slovenská republika

a

Česká republika

vedené želaním upraviť spoluprácu v oblasti ochrany štátnych hraníc, kontroly hraničnej prevádzky a poriadku na štátnych hraniciach a vzájomne si poskytovať pomoc v týchto oblastiach s cieľom zabrániť porušovaniu poriadku na spoločných štátnych hraniciach, ako aj škodám, ktoré by mohli vzniknúť pôsobením z výsostného územia jednej zmluvnej strany na výsostné územie druhej zmluvnej strany,
berú do úvahy Ženevskú dohodu o utečencoch z 28. júla 1951,
sa dohodli uzavrieť túto zmluvu:

PRVÁ HLAVA

VYMENÚVANIE HLAVNÝCH HRANIČNÝCH SPLNOMOCNENCOV A HRANIČNÝCH SPLNOMOCNENCOV

Čl. 1

(1) Príslušné orgány zmluvných strán vymenúvajú na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy hlavných hraničných splnomocnencov, hraničných splnomocnencov, prípadne ich zástupcov.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 môžu prizvať na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy potrebný počet pomocníkov a expertov.

(3) Zástupcovia hlavného hraničného splnomocnenca a zástupcovia hraničných splnomocnencov majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako splnomocnenci, ktorých zastupujú.

(4) Pomocníkom a expertom vydáva podľa potreby hlavný hraničný splnomocnenec alebo hraniční splnomocnenci písomné poverenie, v ktorom určia ich práva a povinnosti.

Čl. 2

(1) Hlavní hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia sú vybavení preukazom v slovenskom alebo českom jazyku.

(2) Hlavní hraniční splnomocnenci si vymenia vzory preukazov uvedených v odseku 1.

DRUHÁ HLAVA

ÚLOHY HLAVNÝCH HRANIČNÝCH SPLNOMOCNENCOV A HRANIČNÝCH SPLNOMOCNENCOV

Čl. 3

(1) Hlavní hraniční splnomocnenci zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä

a) hodnotia všeobecnú situáciu v oblasti ochrany štátnych hraníc, kontroly hraničnej prevádzky a poriadku na štátnych hraniciach spolupráce a vzájomného poskytovania pomoci a robia opatrenia na posilnenie spolupráce v týchto oblastiach;

b) riadia a usmerňujú činnosť hraničných splnomocnencov a ich spoluprácu v oblasti ochrany štátnych hraníc, kontroly hraničnej prevádzky a poriadku na štátnych hraniciach;

c) schvaľujú zápisy z riadnych pracovných porád hraničných splnomocnencov;

d) rozhodujú v prípadoch, keď nedošlo k dohode medzi hraničnými splnomocnencami;

e) odovzdávajú mimoriadne závažné, komplikované alebo sporné prípady, na ktorých riešení sa nedohodli, spolu so svojím vyjadrením na vybavenie diplomatickou cestou.

(2) Hlavní hraniční splnomocnenci vydajú pre svoju spoločnú činnosť a pre spoločnú činnosť hraničných splnomocnencov rokovacie poriadky.

Čl. 4

(1) Hraniční splnomocnenci na zverenom hraničnom úseku spoločne vyhodnocujú stav ochrany štátnych hraníc, kontroly hraničnej prevádzky a poriadku na štátnych hraniciach a koordinujú činnosť pohraničných orgánov.

(2) Hraniční splnomocnenci sa neodkladne informujú

a) o živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ktoré sa môžu rozšíriť na územie druhej zmluvnej strany, a o uskutočňovaných opatreniach;

b) o pristátí plavidiel druhej zmluvnej strany bez povolenia a o prelete štátnych hraníc vzdušnými prostriedkami alebo o ich pristátí bez povolenia;

c) o prácach vykonávaných v blízkosti štátnych hraníc, ktoré môžu spôsobiť škody na území druhej zmluvnej strany alebo ohroziť život alebo zdravie osôb zdržujúcich sa na ich území, o poľovačkách vykonávaných vo vzdialenosti kratšej ako 1 km od štátnych hraníc;

d) o pripravovanom alebo uskutočňovanom protiprávnom prechode štátnych hraníc alebo o osobách, ktoré pri prenasledovaní ušli na územie druhej zmluvnej strany.

(3) Hraniční splnomocnenci robia opatrenia na predchádzanie porušovaniu poriadku na štátnych hraniciach.

(4) Hraniční splnomocnenci spoločne prerokúvajú nároky na náhradu škody vzniknutej udalosťami na štátnych hraniciach uvedených v článku 19 ods. 2 a 3, ako aj nároky na náhradu nákladov podľa možností za účasti osôb, ktorých sa to týka. Tieto nároky prerokúvajú podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území škoda alebo nároky vznikli.

(5) Hraniční splnomocnenci si odovzdávajú osoby, domáce zvieratá, predmety a dokumenty podľa článkov 10 až 12.

(6) Hraniční splnomocnenci odovzdávajú hlavným hraničným splnomocnencom prípady porušenia poriadku na štátnych hraniciach, na ktorých vyriešení sa nedohodli, a prípady uvedené v článku 3 ods.1 písm. e).

TRETIA HLAVA

ČINNOSŤ HLAVNÝCH HRANIČNÝCH SPLNOMOCNENCOV A HRANIČNÝCH SPLNOMOCNENCOV

Čl. 5

(1) Hlavní hraniční splnomocnenci sa schádzajú raz za rok striedavo na území obidvoch zmluvných strán na riadnych zasadnutiach, na ktorých prerokúvajú plnenie úloh uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a prijímajú závery na plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy.

(2) Z riadneho zasadnutia sa vyhotoví zápis v slovenskom alebo českom jazyku.

(3) Zápis podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom, keď sa hlavní hraniční splnomocnenci písomne informujú o tomto schválení.

Čl. 6

(1) Na žiadosť ktoréhokoľvek hlavného hraničného splnomocnenca sa koná mimoriadne zasadnutie.

(2) Zápis z mimoriadnych zasadnutí sa vyhotovuje, schvaľuje a nadobúda platnosť podľa článku 5 ods. 2 a 3.

Čl. 7

(1) Riadne pracovné porady hraničných splnomocnencov sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov, striedavo na území oboch zmluvných strán.

(2) Z riadnej pracovnej porady sa vyhotoví zápis v slovenskom alebo českom jazyku.

(3) Zápis schvaľujú hlavní hraniční splnomocnenci a nadobúda účinnosť dňom, keď sa hraniční splnomocnenci písomne informujú o tomto schválení.

(4) V naliehavých prípadoch môžu hraniční splnomocnenci urobiť potrebné opatrenia na základe zápisu ešte pred jeho schválením.

Čl. 8

(1) Mimoriadne pracovné porady hraničných splnomocnencov sa konajú za účelom spoločného prešetrovania prípadov porušenia poriadku na štátnych hraniciach na návrh hraničného splnomocnenca jednej zo zmluvných strán, spravidla priamo na mieste. V súvislosti s tým môžu hraniční splnomocnenci požadovať vysvetlenia od svedkov a expertov na území oboch zmluvných strán. Spoločné prešetrovania nenahrádzajú právomoc justičných alebo správnych orgánov zmluvných strán.

(2) Z mimoriadnej pracovnej porady sa vyhotoví zápis podľa článku 7 ods. 2 a pripoja sa k nemu dokumenty a dôkazné materiály. Zápis nadobudne účinnosť dňom podpisu hraničnými splnomocnencami.

(3) Hraniční splnomocnenci si na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy navzájom odovzdávajú spisy a poznatky potrebné na prerokovanie porušenia poriadku alebo iných udalostí na štátnych hraniciach.

Čl. 9

Hlavní hraniční splnomocnenci, hraniční splnomocnenci a osoby uvedené v článku 1 ods. 4, ktoré plnia úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy, majú pri ich plnení na území druhej zmluvnej strany

a) zaručenú osobnú nedotknuteľnosť a nedotknuteľnosť úradných listín a pečiatok, ktoré majú pri sebe;

b) právo nosiť služobnú rovnošatu a služobnú zbraň;

c) právo zobrať si so sebou potrebné dopravné prostriedky a iné predmety bez dovozného a vývozného cla a iných poplatkov.

ŠTVRTÁ HLAVA

ODOVZDÁVANIE OSÔB, DOMÁCICH ZVIERAT, PREDMETOV A DOKUMENTOV

Čl. 10

(1) Osoby, ktoré neúmyselne protiprávne prekročili štátne hranice a boli zadržané v bezprostrednej blízkosti štátnych hraníc, sa bezodkladne odovzdajú druhej zmluvnej strane.

(2) Súčasne s odovzdávanou osobou treba odovzdať aj predmety, ktoré mala pri sebe a ktoré preniesla z územia druhej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov zmluvných strán.

(3) Osoby a predmety uvedené v odsekoch 1 a 2 sa odovzdávajú spravidla na najbližšom hraničnom priechode od miesta zadržania. O odovzdaní sa vyhotoví zápis.

Čl. 11

(1) O zatúlaní domácich zvierat na územie druhej zmluvnej strany treba upovedomiť hraničného splnomocnenca druhej zmluvnej strany, aby sa mohli urobiť opatrenia na ich vyhľadanie. Nájdené domáce zvieratá sa oddelia od ostatných domácich zvierat, odovzdajú sa podľa colných a veterinárnych predpisov spravidla najbližšie k miestu, kde boli nájdené.

(2) Predmety, ktoré sa dostali na územie jednej zmluvnej strany v dôsledku pôsobenia prírodných síl, sa odovzdajú druhej zmluvnej strane.

(3) Za zatúlané domáce zvieratá, pokiaľ ich vyhľadávanie neviedlo k úspechu, nemožno požadovať náhradu.

(4) O odovzdaní zatúlaných domácich zvierat alebo predmetov podľa odsekov 1 a 2 sa vyhotoví zápis. Zápis musí obsahovať aj náklady spojené s opaterou zatúlaných domácich zvierat, s ich veterinárnym ošetrením a s opaterou predmetov.

Čl. 12

(1) Stupeň utajenia dokumentov, ktoré odovzdá hlavný hraničný splnomocnenec alebo hraniční splnomocnenci, sa určí podľa právnych predpisov odovzdávajúcej strany.

(2) Zmluvné strany budú ctiť a zabezpečovať práva na ochranu osobnosti tých osôb, ktorých sa týkajú poskytnuté údaje.

PIATA HLAVA

PREMÁVKA NA HRANIČNÝCH VODÁCH A NA HRANIČNÝCH CESTÁCH

Čl. 13

(1) Na hraničných vodách sa môžu plaviť lode obidvoch zmluvných strán v ktoromkoľvek čase nerušene v plnej šírke hlavného plavebného koryta.

(2) Služobné plavidlá pohraničných orgánov, policajných orgánov, colných orgánov, orgánov štátneho plavebného dozoru a vodohospodárskych orgánov oboch zmluvných strán sa môžu plaviť v ktoromkoľvek čase v plnej šírke pohraničných vôd.

(3) Ostatné plavidlá oboch zmluvných strán sa môžu plaviť v hraničných vodách iba po štátne hranice, v čase od svitania do súmraku.

(4) Plavidlá oboch zmluvných strán plaviace sa v hraničných vodách musia zachovávať plavebné predpisy vydané na základe dohody zmluvných strán.

Čl. 14

(1) Na hraničných tokoch môžu služobné plavidlá pohraničných orgánov, policajných orgánov, colných orgánov, orgánov štátneho plavebného dozoru a vodohospodárskych orgánov zmluvných strán zo služobných dôvodov pristáť pri brehu ležiacom na území druhej zmluvnej strany.

(2) Ostatné plavidlá zmluvných strán môžu pristáť bez povolenia pri brehu ležiacom na území druhej zmluvnej strany len v nebezpečenstve. Osoba zodpovedná za plavidlo je povinná túto skutočnosť neodkladne oznámiť pohraničným alebo colným orgánom druhej zmluvnej strany za účelom poskytnutia pomoci.

Čl. 15

Na hraničných cestách možno užívať celú ich šírku. Príslušné orgány zmluvných strán môžu podľa svojich predpisov a na základe predchádzajúcej dohody nariadiť obmedzenie prevádzky.

PIATA HLAVA A
PREKRAČOVANIE ŠTÁTNEJ HRANICE MIMO HRANIČNÝCH PRIECHODOV

Článok 15a

(1) Občania zmluvných strán prekračujú štátnu hranicu mimo hraničných priechodov za podmienok ustanovených osobitnou zmluvou a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) Občania zmluvných strán prekračujúci štátnu hranicu mimo hraničných priechodov môžu cez štátnu hranicu bez daní, cla a iných poplatkov prepravovať

a) veci osobnej potreby vrátane športových potrieb, s výnimkou zbraní a streliva pod podmienkou ich spätného vývozu,

b) motocykle s obsahom do 50 cm3 pod podmienkou ich spätného vývozu a rešpektovania ochrany životného prostredia,

c) lieky a potraviny na čas pobytu na území druhej zmluvnej strany, 20 ks cigariet, prípadne tomu zodpovedajúce množstvo tabakových výrobkov na osobu a deň,

d) darčeky s výnimkou alkoholických nápojov, vína, piva, tabaku a tabakových výrobkov, ak nemajú čo sa týka ich množstva a druhu obchodný charakter a ich hodnota neprevyšuje protihodnotu 30 USD.

Článok 15b

(1) Občania zmluvných strán a osoby im blízke alebo právnické osoby so sídlom na území jednej zo zmluvných strán, ktoré vlastnia alebo užívajú na základe nájomnej zmluvy nehnuteľnosti v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice na území druhej zmluvnej strany alebo ich nehnuteľnosti ležia na území vlastnej zmluvnej strany, ale sú prístupné len z územia druhej zmluvnej strany, môžu na dopravu do týchto miest po predchádzajúcom povolení príslušných orgánov použiť motorové vozidlá pri rešpektovaní podmienok ochrany životného prostredia.

(2) Materiál a technické prostriedky na vykonávanie opráv, bežnú údržbu a užívanie týchto nehnuteľností, ako aj palivo a potraviny v množstve primeranom účelu a dĺžke pobytu sa môžu po predchádzajúcom povolení príslušných orgánov dovážať bez cla, daní a iných poplatkov.

Článok 15c

(1) Občania zmluvných strán a osoby im blízke alebo právnické osoby so sídlom na území jednej zo zmluvných strán, ktoré hospodária na lesných, poľnohospodárskych alebo iných pozemkoch nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice na území druhej zmluvnej strany, alebo nachádzajúcich sa na území vlastnej zmluvnej strany, ale sú prístupné len z územia druhej zmluvnej strany, môžu na základe úradného dokladu o vlastníctve alebo nájme týchto hospodárstiev po predchádzajúcom povolení príslušných orgánov prepravovať cez štátnu hranicu mimo hraničných priechodov bez cla, daní a iných poplatkov

a) poľnohospodárske, živočíšne, včelárske, záhradnícke a lesnícke produkty pochádzajúce z týchto hospodárstiev, pričom oslobodenie od cla, daní a iných poplatkov sa vzťahuje len na nespracované produkty alebo produkty, ktoré po zbere prešli prvotným spracovaním; na prepravu surového dreva sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy tej zmluvnej strany, na ktorej území sa ťažba dreva uskutočňuje,

b) osivo, sadbu, hnojivá a výrobky určené na obhospodarovanie pôdy, pestovanie rastlín a chov zvierat,

c) ťažné zvieratá s nevyhnutnou zásobou krmiva, náradie, poľnohospodársku a lesnú techniku, ako aj dopravné prostriedky určené na obrábanie týchto hospodárstiev na čas nevyhnutný na vykonanie prác pod podmienkou ich spätného vývozu,

d) hospodárske zvieratá na pastvu, napájanie alebo kúpanie pod podmienkou, že ich prevedú späť; tieto zvieratá musia byť zaevidované a označené spôsobom, ktorý umožní ich identifikáciu.

(2) Prevádzanie zvierat a preprava výrobkov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu cez štátnu hranicu podľa tejto zmluvy sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 15d

(1) Príslušné orgány zmluvnej strany, na ktorej území sa nehnuteľnosti nachádzajú, vydávajú povolenia podľa článkov 15b a 15c po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Toto povolenie platí na území oboch zmluvných strán a jeho vydanie je oslobodené od platenia správnych poplatkov.

(2) Povolenie sa nevydá alebo súhlas na jeho vydanie sa môže odoprieť

a) osobe, ktorá má zakázaný pobyt na území druhej zmluvnej strany,

b) osobe, ktorá porušila vnútroštátne právne predpisy jednej zo zmluvných strán v súvislosti s prekračovaním štátnej hranice.

(3) Z dôvodov uvedených v odseku 2 môžu príslušné orgány vydané povolenie zrušiť. Urobia tak vždy, ak o to požiada príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 15e

(1) Vlády zmluvných strán môžu určiť miesta na prekračovanie štátnej hranice mimo hraničných priechodov. Po vzájomnej dohode ustanovia podmienky ich využívania.

(2) Prekračovať štátnu hranicu podľa odseku 1 môžu občania zmluvných strán s platnými cestovnými dokladmi, pričom môžu použiť motorové vozidlá pod podmienkou ich spätného vývozu a pri rešpektovaní podmienok ochrany životného prostredia.

Článok 15f

(1) Príslušné orgány zmluvných strán môžu pozastaviť alebo obmedziť prekračovanie štátnej hranice mimo hraničných priechodov podľa tejto hlavy z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku, zo závažných hygienicko-epidemiologických, veterinárnych a fytosanitárnych dôvodov, z dôvodu živelnej pohromy, ako aj závažného ohrozenia životného prostredia.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán sa o pozastavení alebo obmedzeniach uvedených v odseku 1, ako aj o ich zrušení upovedomia bezodkladne.

Článok 15g

(1) Občania zmluvných strán prekračujúci štátnu hranicu podľa ustanovení tejto hlavy podliehajú hraničnej a colnej kontrole.

(2) Tovar uvedený v článkoch 15a, 15b, 15c a 15e ods. 2, ktorý má neobchodný charakter, nemusí byť prihlásený pohraničnému colnému úradu.

Článok 15h

Vlády zmluvných strán sa budú vzájomne informovať, ktoré orgány sú príslušné na vykonávanie ustanovení tejto hlavy.

ŠIESTA HLAVA

RYBOLOV, POĽOVNÍCTVO A VYKONÁVANIE PRÁC V BLÍZKOSTI ŠTÁTNYCH HRANÍC

Čl. 16

Rybolov v hraničných vodách je povolený až po štátne hranice.

Čl. 17

(1) Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia, aby pri výkone poľovníctva a vykonávaní prác v blízkosti štátnych hraníc nedochádzalo k narušeniu územia druhej zmluvnej strany, ku škodám, ani k ohrozeniu života alebo zdravia osôb zdržujúcich sa na území druhej zmluvnej strany.

(2) Nesmie sa vykonávať povrchová ťažba do vzdialenosti dvadsiatich metrov od štátnych hraníc, pokiaľ osobitná zmluva neustanoví inak.

(3) Príslušné orgány zmluvných strán urobia opatrenia, aby sa nevytvárali prekážky odtokov veľkých vôd a aby sa zamedzilo rozšírenia požiaru na územie druhej zmluvnej strany.

(4) Ak hrozí nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na územie druhej zmluvnej strany, treba o tom neodkladne vyrozumieť jej pohraničné orgány.

SIEDMA HLAVA

MIMORIADNE PREKRAČOVANIE ŠTÁTNYCH HRANÍC

Čl. 18

(1) Pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ku ktorým došlo na území jednej zmluvnej strany v blízkosti štátnych hraníc, môžu záchranné skupiny druhej zmluvnej strany prekročiť štátne hranice bez cestovných dokladov, pokiaľ boli požiadané o pomoc príslušnými orgánmi zmluvnej strany, na ktorej území došlo k živelnej pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Sprostredkovanie takejto žiadosti vykonávajú hraniční splnomocnenci.

(2) Pri požiaroch, ku ktorým došlo na území jednej zmluvnej strany v blízkosti štátnych hraníc, môžu požiarne oddiely druhej zmluvnej strany, pokiaľ hrozí rozšírenie požiaru na územie druhej zmluvnej strany, prekročiť štátne hranice bez cestovných dokladov a zasahovať, aj keď neboli požiadané o pomoc.

(3) Štátne hranice môžu prekročiť bez cestovných dokladov tiež pracovníci zdravotnej alebo veterinárnej služby, pokiaľ boli požiadaní o pomoc.

(4) Osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 môžu prekročiť štátne hranice na ktoromkoľvek mieste a sú oprávnené zdržovať sa na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ sú tam nevyhnutne potrebné. Môžu so sebou zobrať bez osobitného povolenia potrebný materiál a prostriedky. Pri návrate spravidla použijú najbližší hraničný priechod.

(5) Pri živelných pohromách alebo v iných prípadoch ohrozenia života alebo zdravia osôb v blízkosti štátnych hraníc môžu ohrozené osoby prekročiť štátne hranice na ktoromkoľvek mieste bez cestovných dokladov. Sú však povinné neodkladne sa hlásiť na príslušných miestnych orgánoch.

ÔSMA HLAVA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 19

(1) Na účely tejto zmluvy sa rozumie

a) štátnou hranicou súvislý rad zvislých myslených rovín, ktoré oddeľujú územie Slovenskej republiky a Českej republiky, ako aj priestor zvisle nad i pod zemským povrchom;

b) hraničným úsekom vymedzené územie priliehajúce k štátnej hranici, na ktorom pôsobí hraničný splnomocnenec;

c) hraničnými vodami úseky riek a ostatných vodných tokov, ktorými prebiehajú štátne hranice, ako aj povrchové a podzemné vody v profiloch, kde ich pretínajú štátne hranice;

d) hraničnou cestou cesta alebo úsek cesty, ktorých osou prebieha hraničná čiara;

e) pohraničnými orgánmi orgány, ktoré vykonávajú ochranu štátnych hraníc a kontrolu hraničnej prevádzky;

f) colnými orgánmi orgány, ktoré kontrolujú na štátnych hraniciach osoby, tovar a hodnoty podľa devízových, colných a iných predpisov;

g) kontrolou hraničnej prevádzky činnosť, ktorú vykonávajú pohraničné a colné orgány pri prechode osôb a vecí cez štátne hranice;

h) hraničnými priechodmi miesta určené na prechod osôb a vecí cez štátne hranice;

i) mimoriadnou udalosťou priemyselná havária, letecká katastrofa, veľká dopravná nehoda, ekologická havária a pod.;

j) blízkosťou štátnych hraníc je priestor v hĺbke 15 km do vnútrozemia od štátnych hraníc,

k) bezprostrednou blízkosťou štátnej hranice priestor v hĺbke 5 km do vnútrozemia od štátnej hranice;

l) blízkymi osobami príbuzní v priamom rade, súrodenci, manželia a iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

(2) Za porušenie poriadku na štátnych hraniciach sa považujú také činy na štátnych hraniciach alebo v ich blízkosti na území jednej zmluvnej strany, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú záujmy druhej zmluvnej strany, jej územie alebo životy, zdravie alebo oprávnené záujmy osôb zdržujúcich sa na jej území. Za tieto porušenia sa považuje najmä

a) streľba, ktorou sa rozumejú prípady, keď strely dopadajú na územie druhej zmluvnej strany alebo preletia týmto územím bez ohľadu na ďalšie následky;

b) narušenie vzdušného priestoru, ktorým sa rozumie prelet vzdušného prostriedku bez povolenia cez štátne hranice;

c) územné narušenie, ktorým sa rozumie nedovolený vstup na územie druhej zmluvnej strany a to aj v prípade, že sa narušiteľ odtiaľ z vlastnej vôle vráti alebo sa hodlá vrátiť;

d) akt násilia, vyhrážanie alebo iné podobné konanie, ktorým sa osoby zdržujúce sa na území druhej zmluvnej strany v blízkosti štátnych hraníc domáhajú ich prekročenia;

e) spôsobenie požiaru, ktorým sa rozumie úmyselné konanie alebo čin z nedbanlivosti, následkom ktorého vznikne požiar na území druhej zmluvnej strany;

f) poškodenie hraničných znakov, ktorým sa rozumie úmyselná činnosť alebo činnosť z nedbanlivosti, ktorá má za následok zničenie, poškodenie, protiprávne premiestnenie, posunutie alebo odstránenie hraničných znakov;

g) výbuchy, ktorých účinok presahuje štátne hranice a spôsobí škodu na území druhej zmluvnej strany tlakom vzduchu, dopadom úlomkov alebo črepín;

h) znečistenie okolia, ktorým sa rozumie prevážanie alebo nedovolené zasielanie na územie druhej zmluvnej strany výbušných, rádioaktívnych, biologických alebo chemických materiálov a látok alebo poškodzovanie rastlinných kultúr, ako aj znečisťovanie hraničných vôd, ktoré má za následok uhynutie rýb, prípadne používanie výbušných, omamných alebo otravných látok pri rybolove;

i) pohoršujúce konanie, ktorým sa rozumie verbálny alebo s použitím technických zvukových prostriedkov reprodukovaný pohoršujúci prejav, pieseň alebo hudba, ktoré sú počuteľné na území druhej zmluvnej strany, umiestňovanie pohoršujúcich nápisov a kresieb viditeľných z územia druhej zmluvnej strany alebo ich prevážanie dopravnými prostriedkami na územie druhej zmluvnej strany, ktoré urážajú záujmy oboch zmluvných strán;

j) iné porušenie poriadku na štátnych hraniciach, ktorým sa rozumejú činy, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až i).

(3) Za porušenie poriadku na štátnych hraniciach sa nepovažujú

a) neúmyselné prekročenie štátnych hraníc, ktorým sa rozumie prechod alebo prejazd osôb cez štátne hranice pri strate orientácie, z neznalosti miestneho terénu, pri zaspaní v medzinárodných vlakoch, za nepriaznivých poveternostných podmienok alebo v stave nepríčetnosti;

b) zatúlanie domácich zvierat, ktorým sa rozumie prechod nestrážených alebo neovládateľných domácich zvierat na územie druhej zmluvnej strany;

c) priplávanie vodných dopravných a iných prostriedkov na územie druhej zmluvnej strany v dôsledku pôsobenia vody a vetra.

Čl. 20

Každá zmluvná strana uhrádza svoje výdavky v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. 21

Táto zmluva sa nevzťahuje na záväzky vyplývajúce z iných mnohostranných a dvojstranných zmlúv uzatvorených zmluvnými stranami.

Čl. 22

Táto zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu. Zmluvné strany ju môžu kedykoľvek vypovedať písomne diplomatickou cestou, pričom zmluva stratí platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Čl. 23

Táto zmluva nadobudne platnosť po tom, čo ju podľa svojich ústavných predpisov schvália obidve zmluvné strany. Zmluva sa bude dočasne vykonávať od 1. januára 1993.

Dané v Prahe 29. októbra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Slovenskú republiku:

Vladimír Mečiar v. r.

Za

Českú republiku:

Václav Klaus v. r.