Zákon č. 61/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení polície Slovenskej republiky

(v znení č. 83/1994 Z. z.)

Čiastka 17/1993
Platnosť od 17.03.1993 do31.03.1998
Účinnosť od 15.04.1994 do31.03.1998
Zrušený 57/1998 Z. z.

61

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. februára 1993

o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Železničná polícia Slovenskej republiky ako ozbrojený bezpečnostný zbor Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje ochranu železničnej dopravy, najmä v obvode železníc a vlečiek1) na celom území republiky.

§ 2

(1) Železničná polícia Slovenskej republiky sa riadi osobitnými predpismi.2)

(2) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa Železničnej polície Slovenskej republiky používa názov „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „Federálne ministerstvo dopravy“, „minister dopravy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“, „Federálna železničná polícia“, „Česko-slovenské štátne dráhy“, rozumie sa tým „Slovenská republika“, „Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“, „minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“, „Železničná polícia Slovenskej republiky“, „Železnice Slovenskej republiky“.

§ 3

(1) Policajti Železničnej polície Slovenskej republiky sú povinní zložiť služobnú prísahu do 30 dní od účinnosti tohto zákona.

(2) Služobná prísaha znie:

„Slávnostne vyhlasujem, že budem čestným, statočným a disciplinovaným policajtom Železničnej polície Slovenskej republiky. Pri plnení svojich povinností budem vždy dodržiavať Ústavu, ústavné zákony a zákony Slovenskej republiky. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť, bezpečnosť železničnej dopravy a verejný poriadok, a to i s nasadením vlastného života.

Tak prisahám!“.

(3) Odmietnutie zloženia služobnej prísahy alebo prísaha s výhradou má za následok skončenie služobného pomeru.

§ 4

(1) Zrušuje sa § 43 ods. 3 zákona č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii.

(2) Služobný pomer policajtov Železničnej polície Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Kde sa v tomto zákone hovorí o Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ministrovi vnútra Slovenskej republiky, Policajnom zbore Slovenskej republiky a príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, Železničná polícia Slovenskej republiky a príslušník Železničnej polície Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Železničná polícia s územnou pôsobnosťou v Slovenskej republike zriadená podľa doterajších predpisov sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona považuje za Železničnú políciu Slovenskej republiky.

(2) Príslušníci Železničnej polície s územnou pôsobnosťou v Slovenskej republike sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú policajtmi Železničnej polície Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov a služobných pomerov príslušníkov a pracovníkov, ktorí sa dňom účinnosti tohto zákona stanú policajtmi Železničnej polície Slovenskej republiky, prechádzajú týmto dňom na Železničnú políciu Slovenskej republiky.

(4) Majetok a záväzky Česko-slovenských štátnych dráh používané a určené pre Federálnu železničnú políciu v pôsobnosti Slovenskej republiky prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na Železničnú políciu Slovenskej republiky. Spôsob a rozsah bezplatného prevodu majetku a záväzkov určí Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.

§ 6

(1) V zákone č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii sa v § 2 ods. 1 dopĺňa písmeno i), ktoré znie:

i) prejednáva priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.“.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii.