81

ROZHODNUTIE

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o amnestii z 12. apríla 1993

Pri príležitosti môjho zvolenia za prezidenta Slovenskej republiky, využívajúc právo dané mi ústavou, a v úmysle prejaviť v čase významného sviatku celého kresťanstva gesto dobrej vôle voči tým, ktorí neúmyselne, menej závažným spôsobom porušili zákon, rozhodol som sa udeliť túto

amnestiu:

Článok I

Odpúšťam tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky právoplatne uložené pred dňom tohto rozhodnutia za nedbanlivostné trestné činy vo výmere neprevyšujúcej tri roky.

Článok II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody uvedené v článku I odpúšťam odsúdeným, ktorí trest vykonávajú alebo majú vykonať v prvej nápravnovýchovnej skupine alebo v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.

Článok III

Podmienečne odložené tresty odňatia slobody uvedené v článku I odpúšťam s účinkom, že dňom rozhodnutia sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený.

Článok IV

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za nedbanlivostné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je za ne stanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky.

Článok V

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na osoby, ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred dňom tohto rozhodnutia právoplatne odsúdené na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý im bol uložený za úmyselný trestný čin, okrem prípadov, že sa na ne hľadí, akoby neboli odsúdené.

Článok VI

Ukladám ministerke spravodlivosti a ministrovi obrany, aby mi na základe preskúmania v odôvodnených prípadoch predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestov uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o

a) tehotné ženy,

b) matky a osamelých mužov, ktorí sa starajú o dve alebo viac detí mladších ako 15 rokov,

c) mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov v čase tohto rozhodnutia,

d) osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou.

Michal Kováč v. r.