Vyhláška č. 103/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 30/1993
Platnosť od 13.05.1993
Účinnosť od 13.05.1993

103

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 20. apríla 1993,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Z. z. o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Z. z. o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb sa mení takto:

§ 1 ods. 2 písm. b) znie:

b) štátne rozpočtové a príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.