Vyhláška č. 102/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní

(v znení č. 362/1999 Z. z.)

Čiastka 30/1993
Platnosť od 13.05.1993 do30.11.2001
Účinnosť od 01.01.2000 do30.11.2001
Zrušený 495/2001 Z. z.

OBSAH

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. apríla 1993

o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov ustanovuje:


§ 1

V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok:

a) hnuteľné veci osobnej potreby, ktoré preukázateľne neslúžia podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti, ak ich úhrnná hodnota u jednej fyzickej osoby neprevyšuje 150 000 Sk,

b) obvyklé zariadenie domácnosti, ak jeho úhrnná hodnota neprevyšuje 400 000 Sk,

c) peňažné prostriedky fyzických osôb v hotovosti v slovenskej mene a vklady v bankách v slevenskej mene, ak úhrnná hodnota hotovosti a vkladov neprevyšuje u jednej fyzickej osoby 200 000 Sk,

d) peňažné prostriedky fyzických osôb v hotovosti v cudzej mene a vklady v bankách v tuzemsku a vzahraničí v cudzej mene, ak úhrnná hodnota hotovosti a vkladov neprevyšuje u jednej fyzickej osoby 200 000 Sk; prepočet na slovenskú menu sa vykoná kurzom určeným Národnou bankou Slovenska platným k 1. januáru roka, v ktorom sa majetkové priznanie podáva,

e) majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a zdravotne ťažko postihnutým osobám,

f) originály vlastných umeleckých diel,

g) vlastné nehmotné práva priemyslového vlastníctva 2),

h) autorské práva,

ch) nevymožiteľné pohľadávky.

§ 2

(1) Hnuteľnými vecami osobnej potreby podľa § 1 písm. a) sú najmä odevy, obuv, bielizeň, doplnky odevov (okrem šperkov), knihy a hudobné nástroje.

(2) Obvyklým zariadením domácnosti podľa § 1 písm. b) je najmä nábytok, koberce, televízor, video, rozhlasový prijímač, magnetofón, gramofón, práčka, chladnička, mraznička, vysávač, kuchynský robot, kuchynský riad a príbory.

(3) Za hnuteľné veci osobnej potreby a obvyklé zariadenie domácnosti sa nepovažujú predmety zbierkovej alebo starožitnej povahy.

(4) Majetkom sanitárneho charakteru podľa § 1 písm. e) sú najmä zdravotnícke pomôcky, kompenzačné pomôcky a zdravotnícke potreby vrátane špeciálne upravených vozidiel.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.

Poznámky pod čiarou

2) Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.