Vyhláška č. 281/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 06.12.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

281

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. novembra 1993

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 150. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm. Na hrane mince je vlys. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je v strede mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „200 Sk“. Nad štátnym znakom pri hornom okraji mince je uprostred umiestnený letopočet razby „1993“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v polkruhu zľava doprava pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je zobrazený trojportrét Jozefa Miloslava Hurbana, Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu. Iniciálky mien a priezviská týchto významných osobností sú umiestnené pod ich portrétmi. Letopočty „1843-1993“ sú v dvoch riadkoch pod iniciálkou mena a priezviskom Ľudovíta Štúra. Nápis „150 ROKOV SPISOVNEJ SLOVENČINY“ je v polkruhu zľava doprava pri spodnom okraji mince. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka Miroslava Ronaia „MR“ sú umiestené vľavo od portrétu Jozefa Miloslava Hurbana. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená nad iniciálkami mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembrom 1993.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01