Zákon č. 159/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 274/1994 Z. z.(nepriamo), 289/1995 Z. z.(nepriamo), 303/1995 Z. z.(nepriamo), 582/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 43/1993
Platnosť od 28.07.1993
Účinnosť od 01.01.2005

159

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. júla 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov sa mení takto:

V § 17 v druhej vete sa slová „do 31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1993“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Národná banka Slovenska odvádza preddavok na odvod zostávajúceho zisku štvrťročne, a to do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroku.“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov sa dopĺňa takto:

§ 32 sa dopĺňa odsekmi 4, 5, 6 a 7, ktoré znejú:

(4) Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a cirkevná škola, neplatia v roku 1993 príspevok podľa § 17 ods. 1.

(5) Nesplnenie poistnej povinnosti za rok 1993 podľa odseku 4 vo vzťahu k zamestnancom štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a cirkevných škôl nemá vplyv na evidenčné započítanie roku 1993 ako usporiadaného.

(6) Finančné prostriedky spravované Fondom zamestnanosti sa v roku 1993 prevádzajú na osobitný účet štátneho rozpočtu, z ktorého budú uvoľňované do výšky určenej osobitným predpisom.13a)

(7) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva prevažne zdravotne postihnuté osoby, platí príspevok podľa § 17 ods. 1 vo výške 1 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu13a) znie:

13a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.“.

Čl. VII

Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28

Sadzby dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný
kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2207 lieh 210 Sk/11a
lieh syntetický,
lieh rafinovaný technický,
lieh rafinovaný osobitne denaturovaný,
lieh bezvodý, lieh bezvodý osobitne denaturovaný,
lieh obyčajne denaturovaný,
predné frakcie,
zadné frakcie
0 Sk/11a
2208 ovocné destiláty z pestovateľského pálenia22) 90 Sk/11a
liehoviny, destiláty 210 Sk/11a.“.

2. § 33 vrátane nadpisu znie:

㤠33

Sadzby dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2203 pri pive do 10 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 154 Sk/ hl
pri pive viac ako 10 % do 12 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 340 Sk/hl
pri pive viac ako 12 % pôvodnej stupňovitosti 423 Sk/hl.“.

3. § 40 vrátane nadpisu znie:

㤠40

Sadzby dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2402 cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm 0,64 Sk/kus
cigarety povrazcové a cigarety filtrové s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,39 Sk/kus
cigary, cigarilos 0,00 Sk/ kus
2403 cigaretový tabak narezaný pre ručnú výrobu cigariet 320,00 Sk/kg
tabakové vložky z cigaretového tabaku pre ručnú výrobu cigariet 0,46 Sk/kus
ľuľkové, fajkové, šňupavé a žuvacie tabaky 35,00 Sk/kg.“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1993.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.