Vyhláška č. 251/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce

Čiastka 62/1993
Platnosť od 30.10.1993 do31.12.1996
Účinnosť od 15.11.1993 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

251

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 6. septembra 1993,

ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Poradenstvo pre voľbu povolania1) zahŕňa najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní, predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania. Poskytuje sa občanom, ktorí ukončili školskú dochádzku a neboli doposiaľ zamestnaní.

(2) Poradenstvo pre pracovné uplatnenie1) zahŕňa najmä poskytovanie informácií a odborných rád zameraných na riešenie problémov spojených s ponukou pracovných miest, so zdravotnými, kvalifikačnými a ďalšími predpokladmi a požiadavkami, ktoré súvisia s výberom vhodného zamestnania, s právami a povinnosťami pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru.

§ 2

(1) Poradenskú činnosť vykonávajú úrady práce so zreteľom na zosúladenie záujmov občanov s predpokladmi a požiadavkami na obsadenie voľného pracovného miesta a situáciou na trhu práce. Osobitnú pozornosť pri výkone poradenskej činnosti venujú úrady práce občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou.2)

(2) O priebehu, spôsoboch a výsledkoch poradenskej činnosti vedie úrad práce záznamy.

§ 3

V rámci poradenskej činnosti úradov práce sa poskytujú

a) informačno-poradenské služby,

b) odborné poradenské služby,

c) špeciálne poradenské služby.

§ 4

Informačno-poradenské služby

Informačno-poradenské služby zahŕňajú poskytovanie informácií a rád občanom, najmä o možnostiach zamestnania, o predpokladoch a požiadavkách na výkon povolania, o možnostiach vzdelávania a rekvalifikácie a o hmotnom zabezpečení uchádzačov o zamestnanie.

§ 5

Odborné poradenské služby

(1) Odborné poradenské služby zahŕňajú poskytovanie odborných rád a informácií zameraných na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením občana, na vytváranie súladu medzi jeho oprávnenými nárokmi a predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitej profesie, na ovplyvňovanie a usmerňovanie rozhodovania a správania občanov na trhu práce, ako aj na otázky sociálnej a pracovnej adaptácie.

(2) Odborné poradenské služby sa poskytujú občanom najmä v prípade zmeny zamestnania a hľadania vhodného zamestnania, nástupu do zamestnania po prerušení zamestnania a v prípade ďalšieho vzdelávania alebo rekvalifikácie.

§ 6

Špeciálne poradenské služby

(1) Špeciálne poradenské služby zahŕňajú poskytovanie psychologických služieb a lekárskeho poradenstva pri riešení osobnostných, sociálnych a zdravotných problémov občanov súvisiacich s ich nezamestnanosťou.

(2) Psychologické služby zahŕňajú

a) psychologické vyšetrenie, ktorého výsledkom môže byť psychologický posudok obsahujúci odborné informácie a odporúčania, ak je to potrebné na skvalitnenie poradenskej činnosti,

b) psychologické poradenstvo, ktorého účelom je pomôcť hlbšie analyzovať a prekonávať prekážky sťažujúce informačno-poradenské a odborné poradenské služby.

(3) Pri poskytovaní psychologických služieb sa používajú psychologické metódy a využívajú skúsenosti predovšetkým na zisťovanie osobnostných predpokladov na výkon určitého povolania a zvládnutie osobnostných problémov ako sprievodných ťažkostí pri voľbe, zmene alebo dočasnej strate zamestnania.

(4) Lekárske poradenstvo zahŕňa poskytovanie odborných rád, najmä o vhodnosti zamestnania vzhľadom na zdravotný stav alebo o požadovaných predpokladoch zdravotnej spôsobilosti na výkon určitého povolania.

(5) O poskytnutie psychologických služieb alebo lekárskeho poradenstva môže požiadať úrad práce so súhlasom občana, prípadne občan, najmä ak je potrebné posúdiť jeho spôsobilosť na výkon určitého povolania alebo na rekvalifikáciu.

§ 7

Poradenská činnosť v zariadeniach

(1) Poradenská činnosť v klube práce3) zahŕňa informácie o možnostiach zamestnania a odborné rady formou aktivizácie a motivácie občanov pri vyhľadávaní voľných pracovných miest. V klube práce sa môžu poskytovať informácie a odborné rady pri riešení osobnostných problémov súvisiacich s nezamestnanosťou, pričom poradenská činnosť v klube práce zahŕňa individuálne poradenstvo, ako aj skupinové formy práce s občanmi.

(2) Poradenská činnosť v informačno-poradenskom stredisku3) je zameraná na poskytovanie informácií a odborných rád a na získavanie materiálov súvisiacich s voľbou povolania a pracovným uplatnením, ktoré si môžu občania vyhľadať sami alebo s pomocou úradu práce vzhľadom na svoje individuálne potreby a nároky.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembrom 1993.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.

2) § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 285/1992 Zb. o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

3) § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.