Opatrenie č. 292/1993 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republikyna rok 1993 (dodatok)

Čiastka 71/1993
Platnosť od 09.12.1993 do31.12.2001

292

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 24. novembra 1993,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 (dodatok)

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje dodatok k

Programu štátnych štatistických zisťovaní na rok 1993


Čl. I

Dodatok k Programu štátnych štatistických zisťovaní, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, obsahuje

Štatistické zisťovanie organizované a vykonávané Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky.

Čl. II

Týmto opatrením sa dopĺňajú Opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 25/1993 Z. z. a č. 101/1993 Z. z., ktorými sa vyhlásil Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 9. decembrom 1993.


Rudolf Krč v. r.


Názov zisťovania: Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre Národnú poisťovňu

Značka štatistického formulára: Np (MŠV SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počtoch žiakov a študentov v jednotlivých mesiacoch pre Národnú poisťovňu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, za ktorých platí štát nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie pre žiakov a študentov, ktorí dosiahli 18 rokov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Stredné školy a vysoké školy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 31.12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.