Vyhláška č. 147/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podminky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb.

Čiastka 40/1993
Platnosť od 08.07.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 08.07.1993 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

OBSAH

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. júla 1993

o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb., sa mení takto:

2. § 22 ods. 3 znie:

(3) Cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť poistné podľa § 20:

&nbsp Mesačné poistné
za každý i začatý
mesiac pobytu v Sk
a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka 1 000
b) osobný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg vrátane 3 000
c) ostatné motorové vozidlá nezahrnuté pod písmenom a) alebo b) 5 000
d) poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami
uvedenými v písmenách a) až c) je zahrnuté v sadzbách poistného
za tieto motorové vozidlá.“.
&nbsp

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. júlom 1993.


Július Tóth v. r.