Vyhláška č. 192/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody

(v znení č. r1/c58/1993 Z. z.)

Čiastka 52/1993
Platnosť od 27.08.1993 do30.06.1999
Účinnosť od 01.09.1993 do30.06.1999
Zrušený 93/1999 Z. z.

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. júla 1993

o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje spoločenské ohodnotenie

a) chránených druhov rastlín,1)

b) chránených druhov živočíchov,2)

c) stromov rastúcich mimo lesa,3)

(ďalej len „chránené rastliny, živočíchy a stromy“).

(2) Spoločenské ohodnotenie chránených rastlín, živočíchov a stromov vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu; určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť a stupeň ohrozenia.

§ 2

Spoločenské ohodnotenie chránených rastlín, živočíchov a stromov sa uplatňuje najmä pri

a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, usmrtení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi,4)

b) rozhodovaní o rozsahu náhradnej výsadby,5)

c) vypracúvaní znaleckých posudkov a expertíz.

§ 3

(1) Spoločenská hodnota zničených jedincov chránených druhov rastlín sa ustanovuje v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(2) Spoločenská hodnota usmrtených jedincov chránených druhov živočíchov sa ustanovuje v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(3) Spoločenská hodnota poškodených jedincov chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov sa určuje v rozpätí od 10 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.

(4) Za poškodenie chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov podľa odseku 3 sa považujú i rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, ako sú najmä ich nepovolený zber, chov, premiestnenie, narušenie rozmnožovania, zničenie hniezda.

(5) Spoločenská hodnota chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov sa zvyšuje až o 300 %, ak sa vyskytujú v chránených územiach.6)

§ 4

(1) Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov rastlín, najmä semien, semenáčikov, cibúľ, sa určuje v rozpätí od 5 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(2) Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov živočíchov, najmä vajíčok, lariev, kukiel, sa určuje v rozpätí od 5 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(3) Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov podľa odsekov 1 a 2 sa zvyšuje až o 300 %, ak sa vyskytujú v chránených územiach.6)

§ 5

(1) Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa sa určuje podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky a podľa ich druhu a veľkosti.

(2) Veľkosť listnatých stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm.

(3) Veľkosť ihličnatých stromov sa zisťuje meraním ich výšky.

(4) Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa sa zvyšuje, ak sú

a) v chránených územiach,6)

b) vyhlásené za chránené prírodné výtvory,7)

c) vyhlásené za chránené prírodné pamiatky.7)

(5) Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa sa znižuje pri zhoršení ich zdravotného stavu.

(6) Zvýšenie alebo zníženie spoločenskej hodnoty stromov rastúcich mimo lesa sa určuje podľa prílohy č. 4 tejto vyhlášky.


§ 6

(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 174/1990 Zb. o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa.

(2) Dňom účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť nariadenia orgánov ochrany prírody o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov a na chránených druhoch rastlín.8)

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z.

Spoločenská hodnota chránených druhov rastlín

DRUH
Úplne chránené rastliny Sk/jedinec
Andromeda sivolistá - Andromeda polifolia L. 2 000,-
Astra alpínska - Aster alpinus L. 600,-
Bleduľa jarná - Leucojum vernum L. 2 100,-
Bleduľa letná - Leucojum aesrivum L. 1 000,-
Cyklámen európsky - Cyclamen europaeum L. 1 800,-
Črievičník papučka - Cypripedium calceolus L. 1 100,-
* Drieň - Cornus mas L. (drieň obyčajný) 200,-
Dryádka osemlístková - Dryas octopetala L. 600,-
Gypsomikla strapcovitá - Gypsophila paniculata L. 1 800,-
Gypsomikla zväzkovitá - Gypsiophila fastigiata L. 1 300,-
Hlaváčik jarný - Adonis vernalis L. 700,-
Horec bodkovaný - Gentiana punctata L. 800,-
Horec Clusiov - Gentiana clusii Perr. et Song. (horcokvet Clusiov - Ciminalis clusii) 800,-
Horec jarný - Gentiana verná L. (horcovník jarný - Calathiana verná) 700,-
Hrachor panónsky - Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke 1 300,-
Chvojník dvojklasý - Ephedra distachya L. 2 000,-
* Jarabina mišpuľková - Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz 1 100,-
Jasenec biely - Dictamnus albus L. 600,-
* Jaseň mannový - Fraxinus ornus (L.) 800,-
Jazýčkovec kozí - Himantoglossum hircinum (L.) Koch 2 100,-
Jazyčník sibírsky - Ligularia sibirica (L.) Cass 2 100,-
Jelení jazyk celolistý - Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. (jazyk jelení) 700,-
Kandík psí zub - Erythronium dens-canis L. (kandík psí) 2 100,-
Kavyľ - Stipa, všetky druhy okrem kavyľu vláskovitého (Stipa capillata L.) 1 500,-
Klinček lesklý - Diantus nitidus W. et K. 1 300,-
Klinček neskorý - Diantus serotinus W.et K. 1 300,-
Klinček peristý - Diantus plumaris L. 600,-
Klinček pyšný - Diantus superbus L. 800,-
* Klokoč perovitý - Staphylea pinnata L. 500,-
Kortúza Matthioliho - Cortusa matthioli L. 500,-
Korunka strakatá - Fritillaria meleagris L. (korunkovka strakatá) 2 200,-
Kosatec bezlistý - Iris aphylla L. 1 700,-
Kosatec dvojfarebný - Iris variegata L. 1 600,-
Kosatec nízky - Iris pumila L. 1 100,-
Kosatec pochybný - Iris spuria L. 2 100,-
Kosatec sibírsky - Iris sibirica L. 1 200,-
Kosatec skalný piesočný - Iris humilis Georgi ssp. arenaria (Waldst.et Kit.) A. Löve et D. Löve 2 000,-
Kosatec trávolistý - Iris graminea L. 1 800,-
* Kosodrevina - Pinus mugo Turra (borovica horská) 600,-
Kotvica plávajúca - Trapa natans L. 1 500,-
Králik Zawadského - Chrysanthemum zawadski Herb. (chryzantéma pieninská) - Dendranthema zawadski 2 100,-
Kukučka vencová - Lychnis coronaria (L.) Desr. 800,-
Ľalia cibuľkonosná - Lilium bulbiferum L. 1 200,-
Ľalia zlatohlavá - Lilium matragon L. 300,-
Lekno biele - Nymphaea alba L. 1 000,-
Leknovec štítnatý - Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze 1 300,-
* Limba - Pinus cembra L. (borovica limbová) 1 100,-
Limonka obyčajná - Limonium vulgare Mill. (I. Gmelinova - L. gmellini) 2 000,-
Listnatec čipkový - Ruscus hypoglossum L. 1 800,-
* Lykovec kríčkovitý - Daphne arbuscula Čelak. (likovec muránsky) 2 300,-
* Lykovec voňavý - Daphne sneorum L. 1 200,-
* Mandľa nízka - Amygdalus nana L. 1 800,-
Mečík močiarny - Gdaliolus palustris Gaud. 200,-
* Medvedica lekárska - Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr. 1 000,-
* Mechúrik stromovitý - Colutea arborescens L. (mechúrik stromovitý) 1 100,-
Modruška pošvatá - LImodorum abortivum (L.) Sw. 1 600,-
* Muchovník vajcovitý - Amelanchier ovalis Medik. 700,-
Orlíček obyčajný - Aquilegia vulagris L. 700,-
Perovník pštrosí - Matteucia struthiopteris (L.) Todaro 1 100,-
Plamienok aplínsky - Clematis aplina (L.) Mill. 300,-
Plavúň alpínsky - Lycopodium aplinum L. (plavúnik alpínsky - Diphasiastrum alipnum) 1 000,-
Plavúň Isslerov - Lycopodium complanatum L. ssp. issleri (Rouy) Dom. (plavúnik Isslerov - Diphasiastrum issleri) 1 800,-
Plavúň jedľovitý - Lycopodium selago (chvostník jedľový - Huperzia selago) 600,-
Plavúň obyčajný - Lycopodium clavatum L. 600,-
Plavúň pučivý - Lycopodium annotinum L. 800,-
Plavúň sploštelý - Lycopodium complanatum L. (Plavúnik sploštelý - Diphasiastrum complanatum) 800,-
Plavúň zaplavovaný - Lycopodium inundatum L. (plavúnec zaplavovaný - Lycopodiella inundata) 2 100,-
Plesnivec alpínsky - Leontopodium alpinus Cass. 1 200,-
Poniklec biely - Pulsatilla alba Rchb. 500,-
Poniklec černastý - Pulsatilla nigricans Störck 1 400,-
Poniklec jarný - Pulsatilla vernalis (L.) Mill. 2 000,-
Poniklec otvorený - Pulsatilla patens (L.) Mill. 2 000,-
Poniklec pestrastý - Pulsatilla hungarica (Soó) Soó 2 100,-
Poniklec slovenský - Pulsatilla slavica Reuss 1 200,-
Poniklec veľkokvetý - Pulsatilla grandis (Wender.) Wender. 1 200,-
Poniklec Zimmermannov - Pulsatilla zimmermannii Soó 2 300,-
Prvosienka holá - Primula auricula L. 700,-
Prvosienka pomúčená - Primula farinosa L. 1 200,-
Rebrovka rôznolistá - Blechnum spicant (L.) Roth 600,-
* Rešetliak skalný - Rhamnus saxatilis Jacq. 2 000,-
Rezavka aloová - Stratiotes aloides L. 1 400,-
Rojovník močiarny - Ledum palustre L. 2 100,-
Rosička anglická - Drosera anglica Huds. 2 200,-
Rosička okrúhlolistá - Drosera rotundifolia L. 1 000,-
Rumenica turnianska - Onosma tornense Jáv. 2 300,-
Sinokvet mäkký - Jurinea mollis (L.) Rchb. 700,-
Soldanelka karpatská - Soldanella carpatica Vierh. in Urban et Graebn. 700,-
Soldanelka uhorská - Soldanella hungarica Simk. 700,-
Stračia nôžka tatranská - Delphinium oxysepalum Borb. et Pax (Stračonôžka tatranská) 1 300,-
Stračia nôžka vysoká - Delphinium elatum L. (Stračonôžka vysoká) 700,-
Šafrán Heuffelov - Crocus heuffelianus Herb. (š. karpatský) 300,-
Škarda sibírska - Crepis sibirica L. 1 800,-
* Škumpa vlasatá - Cotinus coggygria Scop. 2 000,-
Telekia ozdobná - Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 700,-
* Tis obyčajný - Taxus baccata L. 500,-
Včelník rakúsky - Dracocephalum austriacum L. 2 100,-
Vemenník dvoj listý - Platan thera bifolia (L.) Rich. 600,-
Veternica lesná - Anemone sylveris L. 500,-
Veternica narcisokvetá - Anemone narcissiflora L. 800,-
Višňa mahalebka - Cerasus mahaleb. (L.) Mill, (čerešňa mahalebková) 500,-
Volské oko vŕbolisté - Buphthalmum salicifolium L. (volovec vrbolistý) 300,-
Všivec žezlovitý - Pedicularis sceptrum-carolinum L. 2 200,-
Zimozeleň bylinná - Vinea herbacea W. et. K. 1 700,-
Zlatá brada južná - Chrysopogon gryllus (Torn.) Trin. (zlatofúz južný) 1 200,-
Zvonček karpatský - Campanula carpatica Jacq. 300,-
Zvonček maličký - Campanula pusilla Haenke (C. cochleariifolia) 400,-
Zvonček ľaliolistý - Adenophora liliifolia (L.) Bess. (zvonovec ľaliolistý) 1 300,-
Žltohlav európsky - Trollius europaeus L. 600,-
Čiastočne chránené rastliny
Horec luskáčovitý - Gentiana asclepiadea L. 200,-
Ibiš lekársky - Althaea officinalis L. 400,-
Leknica žltá - Nuphar luteum (L.) Sm. 800,-
Mečík strechovitý - Gladiolus imbricatus L. 800,-
Prilbica chlpatoplodá - Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáy. 2 300,-
Prilbica jedhoj - Aconitum anthora L. (p. jedhojová) 700,-
Prilbica moldavská - Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. 600,-
Prilbica pestrá - Aconitum variegatum L. 500,-
Prilbica tuhá - Aconitum firmum (Rchb.) Neilr. 800,-
Prilbica žltá - Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle 400,-
Skopolia kranská - Scopolia carniolica Jacq. 800,-
Vychta trojlistá - Menyanthes trifiolata L. 1 300,-
Zimozeleň menší - Vinea minor L. 200,-
Rastliny chránené na ochrannom území Tatranského národného parku
Gypsomilka plazivá - Gypsophila repens L. 1 300,-
Horec ľadový - Gentiana frigida Haenke in Jacq. 800,-
Iskerník alpský - Ranunculus alpestris L. (iskerník alpínsky) 500,-
Iskerník ľadovcový - Ranunculus glacialis L. 700,-
Iskerník okrúhlolistý - Ranunculus thora L. (iskerník obličkolistý) 700,-
Kamzičnica Clusiova - Doronicum clusii (All.) Aussm. (kamzičník chlpatý - D. styriacum) 500,-
Kamzičník rakúsky - Doronicum austriacum Jacq. 500,-
Klinček ľadový - Dianthus glacialis Haenke 1 800,-
* Kľukva močiarna - Oxycoccus quadripetalus Gilib. 2 000,-
Konvalinka voňavá - Convallaria majalis L. 200,-
Kozinec - Astragalus (všetky vysokohorské druhy) 1 000,-
Kuklica plazivá - Sieversia reptans (L.) R. Br. (Parageum reptans) 500,-
Linnéovka severná - Liinaea borealis L. 2 000,-
Ľaľujka neskorá - Lloydia serotina (L.) Rchb. 500,-
Mačucha cesnačkovitá - Adenostyles alliariae (Gou.) Kern. 500,-
Mliečivec alpínsky - Mulgedium alpinum (L.) Less. (Cicerbita alpina) 500,-
Nevädza alpská - centaurea scabiosa L.ssp. alpestris (Heg. et Heer) Kotula (nevädzník alpínst - Colymbada alpestris) 500,-
Nevädza mäkká - Centaurea montana L.ssp. mollis (W.et K.) Gugl. (Cyanus mollis) 500,-
Nevädzovka alpínska - Saussurea alpina (L.) DC. (pabodliak alpínsky) 1 800,-
Nevädzovka nízka - Saussurea pygmaea (Jacq.) Spr. (pabodliak nízky) 1 200,-
Ostropysk - Oxytrpis (všetky vysokohorské druhy) 1 200,-
Pažítka sibírska - Allium schoenoprasum L. ssp. sibiricum (L.) Hartm. (cesnak pažítkový alpínsky) 500,-
Plešivec karpatský - Antennaria carpatica (Wahlb.) Bl. et Fing. 1 200,-
Pochybok mliečny - Androasace lactea L. (biely) 500,-
Pyštek alpínsky - Linaria alpina (L.) Mill. 2 000,-
Rutovník rutolistý - Callianthemum rutaefolium (L.) C. A. M.(rutovník koriandrolistý - C. coriandrifolium) 1 000,-
Starček karpatský - Seneciu abrotanifolius L.ssp. carpaticus (Herb.) Hay 800,-
Starček karnský - Senecio incanus L.ssp. carnolius (Wild.) Br. Bl. (s. kranský) 800,-
Stokráska Micheliho - Bellidiastrum michelii Cass. 200,-
Škarda alpínska - Crepis alpestris (Jacq.) Tausch. (š. alpská) 1 600,-
Škarda Jacquinova - Crepis jacquinii Tausch. 500,-
Tučnica alpínska - Pinguicula alpina L. 1 500,-
Tučnica obyčajná - Pinguicula vularis L. 1 800,-
Veronica kríčkovitá - veronica frucitans Jacq. 500,-
* Vŕba - Salix (všetky rody a druhy) 1 000,-
Vstavačovité - Orchodaceae (všetky rody a druhy) 1 200,-
Všivec Oederov - Pedicularis oederi Vahl. 800,-
Všivec Hacquaetov - Pedicularis hacquetti Graf. (v. Hacquetov) 1 200,-
Všivec praslenatý - Pedicularis veticullata L. 800,-
Zvonček alpínsky - Campanula alpina Jacq. 500,-
Zvonovník hlavatý - Phyteuma orbiculare L. (zerva hlavičkatá) 500,-

Poznámka: Nové názvy chránených druhov rastlín podľa Slovenského botanického názvoslovia (M.Červenka a kol., 1986) sú uvedené v zátvorke.

Spoločenská hodnota chránených stromov a krov označených v tejto prílohe znakom * sa zvyšuje podľa výšky jedincov takto:

Výška drevinySk/jedinec
101 - 200 cm 3 000,-
201 - 300 cm 5 000,-
301 - 500 cm 10 000,-
510 - 1000 cm 20 000,-
nad 1000 cm 30 000,-

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z.

Spoločenská hodnota chránených druhov živočíchov

DRUH
Nestavovce - Avertebrata Sk/jedinec
Lupeňonôžky - Phyllopoda
Žiabronôžka arktická - Branchinecta paludosa 1 000,-
Rakovce - trieda: Malocostraca
Rak skalný - Astacus torrentium 1 000,-
Hmyz - trieda: Insecta
Askafalus - rod Ascalaphus - všetky druhy 1 000,-
Bystruška - rod Carabus - všetky druhy 500,-
Cikáda vivničná - Tibicen haematodes 500,-
Čmeľ - rod Bombus - všetky druhy 200,-
Fúzač obrovský - Cerambyx cerdo 1 000,-
Fúzač zavalistý - Ergastes faber 1 000,-
Fúzač zemolezový - Gaurotes excellens 1 500,-
Hnedáčik osikový - Euphydrias maturna 1 000,-
Húseničiar - rod Calosoma - všetky druhy 500,-
Jasoň červenooký - Parnassius apollo 5 000,-
Jasoň chochlačkový - Parnassius mnemosyne 2 000,-
Koník stepný - Acrida hungarica 1 000,-
Modlivka zelená - Mantis religiosa 1 000,-
Mravec - rod Formica - všetky druhy - hniezdo
priemer do 1 m 1 000,-
priemer do 2 m 4 000,-
priemer do 3 m 8 000,-
priemer do 4 m 12 000,-
priemer do 5 m 20 000,-
Nosorožík kapucínsky - Oryctes nasicornis 1 000,-
Pestoň vlkovcový - Zerynthia hypsipyle 1 000,-
Roháč veľký - Lucanus cervus 500,-
Saga stepná - Saga pedo 3 000,-
Vidlochvost feniklový - Papilio machaon 500,-
Vidlochvost ovocný -Papilio podalirius 1 000,-
Zamatovec horský - Rosalia aplina 1 000,-
Mäkkýše - kmeň: Mollusca
Slimák záhradný - Helix pomatia 200,-
Slimák žltkastý - Helix lutescens 500,-
Stavovce - podkmeň: Vertebrata
Kruhoúste ryby - trieda: Cyclostomata
Mihule - rod Lampetra - všetky druhy 5 000,-
Ryby - trieda: Pisces
Blatniak tmavý - Umbra krameri 10 000,-
Divý dunajský kapor - Cyprinus carpio (neresové stáda na neresiskách) 10 000,-
Hlavátka obyčajná - Hucho hucho (neresové stáda na neresiskách) 5 000,-
Hrúz fúzatý - Gobio uranoscopus 5 000,-
Hrúz Kesslerov - Gobio kessleri 5 000,-
Kolok menší - Zingel streber 4 000,-
Kolok väčší - Zingel zingel 5 000,-
Šabľa krivočiara - Pelecus cultratus 3 000,-
Obojnživelníky - trieda: Amphibia
Hrabavka škvrnitá - Pelobates fuscus 1 000,-
Mlok aplský - Triturus alpestris 1 000,-
Mlok karpatský - Triturus montandoni 2 000,-
Mlok veľký - Truturus cristatus 1 000,-
Ropucha - rod Bufo - všetky druhy 1 000,-
Rosnička stromová - Hyla arborea 1 000,-
Salamandra škvrnitá - Salamandra salamandra 1 000,-
Plazy - trieda: Reptilia
Had hôrny - Elaphe longissima 3 000,-
Jašterica - rod Lacerta - všetky druhy 1 000,-
Korytnačka bahenná - Emys orbicularis 8 000,-
Krátkonoožka európska - Ablepharus kitaibelli 5 000,-
Slepúch obyčajný - Anguis fragilis 1 000,-
Zmijovec hladký - Coronella austriaca 3 000,-
Vtáky - trieda: Aves
Behavec plavý - Cursorius cursor 10 000,-
Belorítka obyčajná - Delichon urbica 500,-
Beluša malá - Egretta garzetta 8 000,-
Beluša veľká - Egretta alba 5 000,-
Bernikla tmavá - Branta bernicla 5 000,-
Bocian biely - Ciconia ciconia 5 000,-
Bocian čierny - Ciconia nigra 5 000,-
Bojovník bahenný - Philomachus pungax 2 000,-
Brehár obyčajný - Limicola limosa 5 000,-
Brehárik ploskozobý - Limicola falcinellus 2 000,-
Brehuľa obyčajná - Riparia riparia 2 000,-
Brhlík obyčajný - Sitta europaea 500,-
Bučiačik malý - Ixobrychus minutus 5 000,-
Bučiak veľký - Botaurus stellaris 10 000,-
Cíbik chochlatý - Vanellus vanellus 2 000,-
Čajka smejivá - Larus ridibundus 1 000,-
Čajka - rod Larus - všetky ostatné druhy okrem uznaných bažantníc 5 000,-
Čaplička vlasatá - Ardeola ralloides 5 000,-
Čegrava veľkozobá - Hydroprogne tschegrava 3 000,-
Červenák karmínový - Carpodacus erythrinus 1 000,-
Červienka obyčajná - Erithacus rubecula 500,-
Čorík bahenný - Chlidonias hybridus 5 000,-
Čorík - rod Chlidonias - všetky ostatné druhy 2 000,-
Dážďovník obyčajný - Apus apus 1 000,-
Drop malý - Otis tetrax 40 000,-
Drop veľký - Otis tarda 40 000,-
Drozd - rod Turdus - všetky druhy okrem polokrotkej mestskej formy drozda čierneho 1 000,-
Dudok obyčajný - Upupa epops 3 000,-
Ďateľ - rod Dendrocopos - všetky druhy 1 000,-
Dubník trojprstý - Picoides tridactylus 5 000,-
Fúzatka trstinová - Panurus biarmicus 3 000,-
Glezg obyčajný - Cooccothraustes coccothraustes 500,-
Hadiar krátkoprstý - Circaetus gallicus 40 000,-
Haja červená - Milvus milvus 40 000,-
Haja tmavá - Milvus korschun 20 000,-
Hlaholka obyčajná - Bucephala clangula 3 000,-
Holub plúžik - Columba oenas 3 000,-
Hrdzavka potápavá - Netta rufina 4 000,-
Hvizdák - rod Numenius - oba druhy 5 000,-
Hýľ obyčajný - Pyrrhula pyrrhula 1 000,-
Chavkoš nočný - Nycticorax nycticorax 5 000,-
Chochlačka bielooká - Aythya nyroca 3 000,-
Chochlačka morská - Aythya marila 3 000,-
Chochlačka sivá - Aythya ferina 2 000,-
Chochlačka vrkočatá - Aythya fuligula 2 000,-
Chriašť bodkovaný - Porzana porzana 2 000,-
Chriašť malý - Porzana parva 4 000,-
Chriašť najmenší - Porzana pusilla 10 000,-
Kačica hvizdárka - Anas penelope 3 000,-
Kačica chripľavka - Anas strepera 3 000,-
Kačica lyžičiarka - Anas clypeata 2 000,-
Kačica ostrochvostá - Anas acuta 3 000,-
Kalužiak - rod Tringa - všetky druhy 2 000,-
Kamenár strakatý - Arenaria interpres 5 000,-
Kaňa - rod Circus - všetky druhy 15 000,-
Kolibkárik - rod Phylloscopus - všetky druhy 500,-
Kormorán veľký - Phalacrocorax carbo (okrem plôdikových rybníkov a výťažníkov) 5 000,-
Kôrovník - rod Certhia - oba druhy 500,-
Krakľa belasá - Coracias garrulus 10 000,-
Králik - rod regulus - oba druhy 500,-
Krkavce čierny - Corvus corax 2 000,-
Kršiak rybár - Pandion haliaetus 20 000,-
Krutohlav obyčajný - Jynx torquilla 2 000,-
Kukučka obyčajná - Cuculus canorus 1 000,-
Kulík - rod Charadrius - všetky druhy 2 000,-
Kuvíčok vrabčí - Glaucidium passerinum 3 000,-
Kuvik obyčajný - Athene noctua 2 000,-
Kúdeľníčka lužná - Remíz pendulinus 2 000,-
Labuť - rod Cygnus - všetky druhy 5 000,-
Lastovička obyčajná - Hirundo rustica 1 000,-
Lelek obyčajný - Caprimulgus europaeus 2 000,-
Ležiak obyčajný - Burhinus oedicnemus 15 000,-
Lyžičiar obyčajný - Platalea leucorodia 15 000,-
Ľabtuška hôrna - Anthus trivialis 500,-
Ľabtuška - rod Anthus - všetky ostatné druhy 2 000,-
Mlynárka dlhochvostá - Aegithalos caudatus 1 000,-
Močiarnica tichá - Capella média 5 000,-
Močiarnička tichá - Lymnocryptes minima 5 000,-
Muchárik - rod Muscicapa - všetky druhy 1 000,-
Murárik červenokrídly - Tichodroma muraria 8 000,-
Myšiak hôrny - Buteo buteo (okrem uznaných bažantníc) 3 000,-
Myšiarka močiarna - Asio flammeus 8 000,-
Myšiarka ušatá - Asio otus 2 000,-
Orešnica perlavá - Nucifraga caryocatactes 2 000,-
Oriešok obyčajný - Troglodytes troglodytes 500,-
Orliak morský - Haliaetus albicilla 70 000,-
Orol krikľavý - Aquilla pomarina 20 000,-
Orol - rody: Aquilla, Hieraetus - všetky ostatné druhy 80 000,-
Penica - rod Sylvia - všetky druhy 1 000,-
Pieskárik belavý - Crocethia alba 3 000,-
Pinka - rod Fringilla - oba druhy 500,-
Plamienka driemavá - Tyto alba 5 000,-
Pobrežník - rod Calidris - všetky druhy 2 000,-
Pomorník - rod Stercorarius - všetky druhy 2 000,-
Potápač - rod Mergus - všetky druhy 5 000,-
Potápka červenokrká - Podiceps griseigena 4 000,-
Potápka ušatá - Podiceps auritus 4 000,-
Potáplica - rod Gavia - všetky druhy 3 000,-
Pôtik kapcavý - Aegolius funereus 5 000,-
Prepelica poľná - Coturnix coturnix 3 000,-
Prhľaviar - rod Saxicola - oba druhy 1 000,-
Prieložník obyčajný - Glareola pratincola 4 000,-
Rybár malý - Sterna aľbifrons 5 000,-
Rybár obyčajný - Sterna hirundo 5 000,-
Rybárik obyčajný - Alcedo atthis 3 000,-
Sedmohlávok obyčajný - Hippolais icterina 1 000,-
Skaliar - rod Monticola - oba druhy 5 000,-
Skaliarik sivý - Oenanthe oenanthe 1 000,-
Slávik - rod Luscinia - všetky druhy 2 000,-
Sokol bielopazúrový - Falco naumanni 25 000,-
Sokol kobcovitý - Falco vespertinus 25 000,-
Sokol kobec - Falco columbarius 25 000,-
Sokol lastovičiar - Falco subbuteo 25 000,-
Sokol myšiar - Falco tinnunculus (okrem uznaných bažantníc) 5 000,-
Sokol rároh - Falco cherrug 80 000,-
Sokol sťahovavý - Falco peregrinus 80 000,-
Sova dlhochvostá - Strix uralensis 10 000,-
Sova obyčajná - Strix aluco (okrem uznaných bažantníc) 2 000,-
Stehlík - rod Carduelis - všetky druhy 1 000,-
Strakoš šervenohlavý - Lanius senátor 3 000,-
Strakoš - rod Lanius - všetky ostatné druhy 1 000,-
Strnádka - rod Emberiza - všetky druhy 1 000,-
Svrčiak - rod Locusttela - všetky druhy 1 000,-
Sýkorka - rod Parus - všetky druhy 1 000,-
Šabliarka modronohá - Recurvirostra avosetta 10 000,-
Šašiniarik tenkozobý - Lusciniola melanopogon 3 000,-
Šišila bocianovitá - Himantopus himantopus 5 000,-
Škovránik stromový - Lullula arborea 2 000,-
Tesár čierny - Dryocopus martius 5 000,-
Tetrov obyčajný - Lyrurus tetrix 10 000,-
Trasochvost biely - Motacilla alba 500,-
Trasochvost - rod Motacilla - všetky ostatné druhy 1 000,-
Trsteniarik - rod Acrocephalus - všetky druhy 1 000,-
Turpan - rod Melanitta - oba druhy 4 000,-
Včelár obyčajný - Pernis apivorus 10 000,-
Včelárik zlatý - Merops apiaster 5 000,-
Vlha obyčajná - Orioilus oriolus 2 000,-
Vodnár obyčajný - Cinclus cinclus 2 000,-
Volavka popolavá - Ardea cinerea (okrem plôdikových rybníkov) 2 000,-
Volavka purpurová - Ardea purpurea 10 000,-
Vrchárka červenkavá - Prunella collaris 3 000,-
Výr skalný - Bubo bubo 10 000,-
Výrik popolavý - Otus scops 10 000,-
Žeriav popolavý - Grus grus 20 000,-
Žlna - rod Picus - oba druhy 2 000,-
Žltochvost - rod Phoenicurus - oba druhy 1 000,-
Cicavce - trieda: Mammalia
Bielozúbka - rod Crocidura - všetky druhy 1 000,-
Bobor vodný - Castor fiber 20 000,-
Dulovnica menšia - Neomys anomalus 1 000,-
Hrabáč vrchovský - Pitymys tatricus 2 000,-
Hraboš severský - Microtus oeconomus 5 000,-
Hraboš snežný - Microtus nivalis 3 000,-
Jež - rod Erinaceus - oba druhy okrem uznaných bažantníc 1 000,-
Kamzík vrchovský - Rupicapra rupicapra 50 000,-
Los obyčajný - Alces alces 50 000,-
Medveď hnedý - Ursus arctos 40 000,-
Myšovka vrchovská - Sicista betulina 3 000,-
Netopierovité - čeľaď: Vespertilionidae - všetky druhy 2 000,-
Piskor alpský - Sorex alpinus 2 000,-
Piskor - rod Sorex - všetky ostatbé druhy 1 000,-
Plch hôrny - Dryomys nitedula 3 000,-
Plch záhradný - Eliomys quercinus 3 000,-
Plšík lieskový - Muscardinus avellanarius 1 000,-
Podkovárovité - čeľaď Rhinolopidae - všetky druhy 2 000,-
Svišť vrchovský - Marmota marmota 20 000,-
Tchor norok - Putorius lutreola 30 000,-
Vydra riečna - Lutra lutra 20 000,-
Zubor hôrny - Bison bonasus 80 000,-

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z.

Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa

A. Listnaté stromy, ktorých veľkosť sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou

I. skupina

Agát - Robinia L.

Breza - Betula L.

Čerešňa - Cerasus Duham.

Čremcha - Padus Borkh.

Hlošina úzkolistá - Elaeagnus angustifolia L.

Hrab obyčajný - Carpinus betulus L.

Hruška - Pyrus L.

Jabloň - Malus Mill.

Jelša - Alnus Mill.

Krušina jelšová - Frangula alnus Mill.

Slivka - Prunus L.

Topoľ - Populus L.

Vŕba - salix L.

II. skupina

Buk lesný - Fagus sylvatica L.

Cercidovník japonský - Cercidophyllus japonicum Sieb. et Zucc.

Ebenovník - Diospyros L.

Jarabina - Sorbus L.

Jaseň - Fraxinus L.

Javor - Acer L.

Moruša - Morus L.

Pagaštan - Aesculus L.

Pajaseň žliazkatý - Ailanthus altissima (Mill.) Swinie

Papierovník - Broussonettia ľHér.

Rohovník obyčajný (svätojánsky chlieb) - Ceratonia siliqua L.

III. skupina

Ambrovník - Liquidambra L.

Beztŕňovec dvojdomý - gymnocladus dioica (L). K.Koch

Brest - Ulmus L.

Brestovec - Celtis L.

Dub - Quercus L.

Dula podlhovastá - cydonia oblongata Mill.

Gaštan jedlý - Castanea sativa Mill.

Gledíčia - Gleditsia L.

Hikória - Carya Nutt.

Javorovec jaseňolistý - Negundo aceroides Moench

Judášovec - Cercis L.

Katapla bignóniovitá - Catapla bignonioides Walt.

Korkovník - Phellodendron Rupr.

Lipa - Tilia L.

Ľaliovník tulipánkovitý - Liriodendron tulipifera L.

Magnólia - magnolia L.

Orech - Juglans L.

Paulovnia plstnatá - Paulovnia tomentosa (Thunb.) Steud.

Platan - Platanus L.

Sofora japonská - Sophora japonica L.

Zelkova - Zelkova Spach

B. Listnaté stromy, ktorých veľkosť sa zisťuje meraním ich výšky

I. skupina

Agát - Robinia L.

Baza - Sambucus L.

Brest - Ulmus L.

Breza - Betula L.

Bršlen - Euonymus L.

Bršlenec - Celastrus L.

Buk lesný - Fagus sylvatica L.

Čerešňa - Cerasus Duham.

Dráč - Berberis L.

Dub - Quercus L.

Hloh - Crataegus L.

Hlohyňa - Pyracantha Roem.

Hlošina úzkolistá - Eleagnus angustifolia L.

Hrab obyčajný - Carpinus betulus L.

Hruška - Pyrus L.

Jabloň - Malus Mill.

Jelša - Alnus Mill.

Kalina - Viburnum L.

Krušina jelšová - Frnagula alnus Mill.

Lieska - Corylus L.

Lipa - Tilia L.

Ríbezľa - Ribes L.

Slivka - Prunus L.

Svíb - Swida Bercht. et Opiz

Topoľ - Populus L.

Vŕba - Salix L.

Zob - Ligustrim L.

II. skupina

Akébia - Akebica Decne

Beztŕňovec dvojdomý - Gymnocladus dioica (L).K.Koch

Budleja - Buddleia L.

Cercidovník japonský - Cercidiphyllum japonicum Sieb.et Zucc.

Citrónovníkovec trojlistý - Poncirus trifoliata (L).Raf.

Ebenovník - Diospyros L.

Fuksia - Fuchsia L.

Hortenzia - Hydrangea L.

Jarabina - Sorbus L.

Jaseň - Fraxinus L.

Javor - Acer L.

Kručinka - Genista L.

Moruša - Morus L.

Muchovník - Amelanchier Med.

Pabambus - Phyllostachys Sieb. et Zucc.

Pagaštan - Aesculus L.

Pajaseň žliazkatý - Aulathus altissima (Mill.) Swingle

Palieska - Corylopsis Sieb. et Zucc.

Papierovník - Broussonetia ľ Hér

Rakytník rešetliakový - Hippophae rhamnoides L.

Rešetliak prečisťujúci - Rhamnus carharticus L.

Ruža - Rosa L.

Štedrec ovisnutý - Laburnum anargyroides Med.

Trúbkovec - Campsis Lour.

Vresovec - Erica L.

Zanovätník černejúci - Lembotropis nigricans Griseb.

Zanoväť - Chamaecytisus Link

III. skupina

Aktínia - Actinia Lindl.

Ambrovník - Liquidambra L.

Andromédka sivolistá (pestovaná) - Andromeda polifolia L.

Beztvarovec krovitý - Amorpha fructicosa L.

Bignónia popínavá - Bignonia capreolata L.

Brečtan - Hedera L.

Brestovec - Celtis L.

Cezmína - Ilex L.

Dula podlhovastá - Cydonia oblonga Mill.

Dulovec japonský - Chaenimeles japonica (Thunb.) Lidl. ex Spach

Figovník - Ficus L.

Gaštan jedlý - Castanea satova Mill.

Gledíčia - Gleditsia L.

Halézia - Halesia Miq.

Hamamel - Hamamelis L.

Imelovník - Symhoricarpos Duham.

Javorovec jaseňolistý - Negundo aceroides Moench

Jazmín - Jasminum L.

Judášovec - Cercis L.

Kalykant - Calycanthus L.

Karagana - Caragana Fabr.

Katalpa bignoniovitá - Catalpa bignonoides Walt.

Kéria japonská - Kerria japonica (L). DC.

Korkovník - Phellodendron Rupr.

Krušpán - Buxus L.

Levanduľa - Lavandula L.

Ľubovník kalíškatý - Hypericum calycinum L.

Lykovec - Daphne L.

Mahónia - Mahonia Nutt.

Maklura oranžová - Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid.

Mechúrnik východný - Colutea orientalis Mill.

Mišpuľa obyčajná - Mespilus germanica L.

Myrikovka nemecká - Myricaria germanica (L.)Desv.

Orech - Juglans L.

Orgován - Syringa L.

Pajazmín - Philadelphus L.

Platan - Platanus L.

Prútnatec metlovitý - Sarothamnus scoparius (L). Wimnmer ex Koch

Rododendron - Rhododendron L.

Skalník - Cotoneaster Med.

Sofora japonská - Sophora japonica L.

Sumach - Rhus L.

Tamariška - Tamarix L.

Tavoľník - Spiraea L.

Tavoľníkovec - Sorbaria A. Br.

Trojpuk - Deutzia Thunb.

Vajgela - Weigela Thunb.

Vavrín bobkový - Laurus nobilis L.

Vavrínovec lekársky - Laurocerasus officinalis Roem.

Vistéria - Wisteria Nutt.

Zelkova - Zelkova Spach

Zemolez - Lonicera L.

Zlatovka - Forsythia Wahl.

C. Ihličnaté stromy

I. skupina

Borievka - Juniperus L.

Kryptoméria japonská - Cryptomeria japonica D. Don

II. skupina

Araukária andská - Araucaria araucana (Mol.)K.Koch

Cyprus - Cupressus L.

Cypruštek - Chamaecyparis Spach

Dáždnikovec - Sciadopitys Sieb. et. Zucc.

Ostrolistec - Cunninghamia R. Br.

Smrek - Picea A. Dietr.

Torea - Torryea Arn.

Tuja - Thuja L.

Tujovec východný - Platycladus orientalis (L).Franco

Tujovka japonská - Thujopsis dolabrata (L. fil.) Sieb. et Zucc.

III. skupina

Borovica - Pinus L.

Céder - Cedrus Link

Cédrovec zbiehavý - calocedrus decurrens (Torr.)Florin

Duglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco

Ginko dvojlaločné - Ginkgo Biloba L.

Jedľa - Abies Mill.

Jedľovec - Tsuga Carr.

Metasekvoja čínska - Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng

Pasmrekovec Kaempferov - Pseudolarix kaempferi (Lindl.) Gord.

Patis - Cephalotaxus Sieb. et Zucc.

Sekvoja vždyzelená - Sequoia sempervirens Endl.

Sekvojovec mamutí - Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh.

Smrekovec - Larix Mill.

Tis - Taxus L.

Tisovec dvojradový - Taxodium distichum (L.) L. C. Rich.

Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa v Sk

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z.

Zníženie alebo zvýšenie spoločenskej hodnoty stromov rastúcich mimo lesa

A. Spoločenská hodnota stromov sa znižuje

1. pri poškodení 1/3 plochy koruny alebo kmeňa o 25 %

2. pri poškodení 1/2 plochy koruny alebo kmeňa o 50 %

3. pri poškodení 2/3 plochy koruny alebo kmeňa o 75 %

B. Spoločenská hodnota stromov sa zvyšuje, ak rastú

a) v ochranných pásmach chránených území, chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok o 25 %

b) v chránených krajinných oblastiach o 50 %

c) v národných parkoch o 100 %

d) v chránených náleziskách, chránených parkoch a záhradách, chránených študijných plochách, na území chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok o 150 %

e) v štátnych prírodných rezerváciách o 200 %.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany.

2) Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 156/1992 Zb.

3) Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.

4) § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v.
§ 3 vyhlášky Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb.

5) § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1980 Zb.

6) § 5 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.

7) § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR.

8) Nariadenie Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy č. Kult.457/2-602/74 zo dňa 28.12.1973 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov na území hlavného mesta Bratislavy.
Nariadenie Stredoslovenského krajského národného výboru z 25.4.1974 o určení náhrady škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov na území Stredoslovenského kraja.
Nariadenie Západoslovenského krajského národného výboru č. 16 zo dňa 12. 12. 1974 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov na území Západoslovenského kraja.
Nariadenie Východoslovenského krajského národného výboru č. 35 zo dňa 22. 4. 1975 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov na území Východoslovenského kraja.
Nariadenie Západoslovenského krajského národného výboru č. 9 zo dňa 12. 12. 1978 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch rastlín na území Západoslovenského kraja.
Nariadenie Stredoslovenského krajského národného výboru č. 4 zo dňa 15. 4. 1980 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch rastlín na území Stredoslovenského kraja.
Nariadenie Východoslovenského krajského národného výboru č. 52 zo dňa 14. 10. 1985 o určení výšky škody spôsobenej na chránených druhoch rastlín na území Východoslovenského kraja.