Nariadenie vlády č. 20/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993
Účinnosť od 25.01.1993

20

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. decembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 a § 20 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa za písm. d) vkladajú písm. e) a f), ktoré znejú:

e) normatív sadeníc ihličnatých stromov je 1 000 Kčs,

f) normatív sadeníc listnatých stromov je 3 000 Kčs.“

2. V § 3 ods. 2 sa nahrádzajú slová „ťažné kone“ slovami „ťažného koňa“.

3. V § 3 sa za odsek 4 dopĺňajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Výška náhrady za vola sa určuje sumou 14 000 Kčs.

(6) Výška náhrady za včelstvo vrátane úľa sa určuje sumou 500 Kčs.“

Čl. II

V prílohe nariadenia vlády Slovenskej republiky, v sadzobníku náhrad za mŕtvy inventár sa za bod 44 vkladajú nové body 45 a 46, ktoré znejú:

„45. Cirkuláre 2 500 3 500 4 000
46. Približovacie vozy drevené 2 500 3 000 3 500.”

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V. Mečiar v. r.