Zákon č. 263/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)

Čiastka 66/1993
Platnosť od 17.11.1993 do31.12.1999
Účinnosť od 24.07.1996 do31.12.1999
Zrušený 263/1999 Z. z.

263

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. októbra 1993

o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel zákona

(1) Účelom zákona je ustanoviť postup pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác uhrádzaných z verejných prostriedkov s cieľom dosiahnuť ich hospodárne vynakladanie, efektívne využitie, zabezpečiť priehľadnosť procesu obstarávania, rovnaké podmienky pre uchádzačov a podporiť rozvoj konkurenčného prostredia. Ďalej ustanovuje pôsobnosť Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a krajských úradov pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác.

(2) Zákon sa nevzťahuje na verejné obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác, ktoré môže

a) ohroziť bezpečnosť štátu alebo jeho obranu,1)

b) porušiť patentové alebo autorské právo,2)

c) porušiť záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd a zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

d) zmeniť postupy obstarávania používané v iných štátoch, ak sídlo obstarávateľa je mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Zákon sa nevzťahuje ani na nadobúdanie

a) nehnuteľností prevodom vlastníctva a prevodom správy,

b) hnuteľných vecí prevodom správy s výnimkou plnenia záväzkov vyplývajúcich z obchodno-záväzkových vzťahov.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Verejné obstarávanie je proces získavania predmetu záujmu zhotovením, kúpou, nájmom, kúpou prenajatej veci a inými právnymi formami3) (ďalej len „obstarávanie“), pričom týmto predmetom sú tovary, služby a verejné práce, ak sú uhrádzané úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov.

(2) Obstarávateľ je

a) právnická osoba zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky alebo na rozpočet obce4) a ňou zriadená právnická osoba,

b) právnická osoba hospodáriaca s majetkom štátu; toto ustanovenie sa vzťahuje na štátny podnik, ak sa mu poskytujú na predmet obstarávania prostriedky zo štátneho rozpočtu,

c) právnická osoba hospodáriaca s majetkom obce s výnimkou, ak sa jej neposkytujú prostriedky z rozpočtu obce,

d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sa na predmet obstarávania poskytli prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, zo štátneho fondu, z rozpočtu obce alebo sa poskytla iná forma pomoci z týchto zdrojov,4a)

e) verejnoprávna organizácia zriadená osobitným zákonom. 4b)

(3) Tovar sú suroviny, výrobky, zariadenia, elektrina a iné predmety v pevnom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve.

(4) Služby sú výsledky činnosti určenej na výrobu alebo konečnú spotrebu.

(5) Verejné práce sú práce na uskutočňovanie stavieb vrátane ich údržby a činnosti s nimi súvisiace,4c) z ktorých charakteru vyplýva uspokojovanie verejných potrieb, a uhrádzajú sa úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov.

(6) Verejné prostriedky sú finančné prostriedky obstarávateľa určené na úhradu tovarov, služieb a verejných prác.

(7) Uchádzačom je podnikateľ,4d) ktorý predložil obstarávateľovi súťažný návrh, alebo ten, koho obstarávateľ vyzval, aby vstúpil do procesu obstarávania s cieľom získať verejnú objednávku.

(8) Verejné objednávky sú objednávky tovarov, služieb a verejných prác uhrádzané z verejných prostriedkov.

(9) Zábezpeka je zloženie finančných prostriedkov na účet obstarávateľa, poskytnutie bankovej záruky 4e) alebo uzavretie zmluvy o záložnom práve k cenným papierom, ktoré sú verejne obchodovateľné.4f) Slúži na zabezpečenie plnenia povinnosti uchádzača, ktorý sa zúčastní na procese verejného obstarávania.

(10) Súťažné podklady sú písomné, prípadne aj grafické podklady nevyhnutné na vypracovanie súťažného návrhu.

(11) Predkvalifikácia je zisťovanie uchádzačov verejnej súťaže, ktorí sú spôsobilí dodať tovary, služby a verejné práce. Predkvalifikačné doklady sú doklady, ktoré preukazujú podnikateľské oprávnenie, odbornú, technickú, finančnú a inú spôsobilosť uchádzača.4g)

§ 3

Spôsoby obstarávania

(1) Pri obchodnej verejnej súťaži 5) (ďalej len „verejná súťaž“) postupuje obstarávateľ podľa Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Uzavretie zmluvy na základe iného spôsobu obstarávania ako na základe verejnej súťaže podľa odseku 1 je prípustné, ak je splnená niektorá z podmienok v § 17 ods. 2, § 18 ods. 2, § 19 ods. 2 alebo v § 20 ods. 1 tohto zákona.

(3) Právnické osoby zriadené zákonom za účelom regulácie trhu komodít alebo vytvárania a ochraňovania hmotných rezerv môžu obstarávať tovary aj obchodnou činnosťou na komoditnej burze podľa osobitného zákona.5a)

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, SLUŽIEB A VEREJNÝCH PRÁC VEREJNOU SÚŤAŽOU

§ 4

Vyhlásenie verejnej súťaže

(1) Verejná súťaž sa vyhlasuje vždy pre neobmedzený počet uchádzačov.

(2) Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže obstarávateľ uverejní

a) v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky,

b) v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky a v zahraničnej periodickej tlači, ktorej odporúčaný zoznam vydáva krajský úrad

1. pri tovaroch a službách v hodnote nad 130 000 ECU,

2. pri verejných prácach stavebného charakteru v hodnote nad 5 000 000 ECU,

3. pri ostatných verejných prácach v hodnote nad 400 000 ECU;

vyhlásenie verejnej súťaže podľa bodu b) súčasne oznámi ministerstvu.

(3) Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže obsahuje najmä

a) názov alebo obchodné meno a adresu alebo sídlo obstarávateľa,

b) všeobecné vymedzenie predmetu obstarávania,

c) určenie minimálneho rozsahu súťažného návrhu, prípadne možnosť rozdelenia predmetu obstarávania na časti,

d) lehotu a miesto realizácie predmetu obstarávania,

e) spôsob, miesto a čas získania súťažných podkladov a výšku úhrady za súťažné podklady,

f) označenie jazyka, v ktorom sú súťažné podklady prístupné,

g) výšku zábezpeky podľa § 12 ods. 1, ak sa požaduje,

h) kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie súťažných návrhov,

i) požiadavky na preukázanie kvalifikácie uchádzačov,

j) požiadavky na jednotný spôsob spracovania ceny predmetu obstarávania,

k) miesto, deň a hodinu, do ktorej možno súťažné návrhy doručiť (ďalej len „lehota na predkladanie súťažných návrhov“),

l) lehotu viazanosti súťažných návrhov,

m) ďalšie podmienky verejnej súťaže.

(4) Ak je súčasťou podmienok verejnej súťaže predkvalifikácia, oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže obsahuje aj

a) spôsob a miesto získania predkvalifikačných požiadaviek,

b) miesto a termín predloženia predkvalifikačných dokladov.

c) lehotu na oznámenie výsledku predkvalifikácie.

§ 5

Účasť a vylúčenie uchádzačov z verejnej súťaže

(1) Na verejnej súťaži sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorých návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „súťažný návrh“) obsahovo zodpovedá podmienkam verejnej súťaže a súťažným podkladom.8)

(2) Obstarávateľ vylúči uchádzača z verejnej súťaže, ak

a) uchádzač nemá príslušné podnikateľské oprávnenie na predmet obstarávania alebo odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov,8a)

b) bol na majetok uchádzača vyhlásený konkurz,

c) bolo proti uchádzačovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, počas tohto konania,

d) bol proti uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

e) uchádzač ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii,

f) má uchádzač v evidencii daní evidované daňové nedoplatky,8b) ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

g) uchádzač je v omeškaní s platením záväzkov voči nositeľovi zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia8c) a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,8d)

h) uchádzač je osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a bola právoplatne odsúdená pre trestný čin,8e) ktorého skutková podstata súvisí s predmetom jeho podnikania,

i) obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač predložil neplatné doklady alebo podal nepravdivé informácie a o týchto skutočnostiach vedel alebo o nich mohol alebo mal vedieť,

j) uchádzač je spracovateľom súťažných podkladov alebo sa čiastočne podieľal na ich spracovaní (§ 7),
a za ďalších podmienok uvedených v § 11 ods. 4, § 13 ods. 6 a § 14 ods. 6 tohto zákona. Vylúčenie s uvedením dôvodu obstarávateľ bezodkladne oznámi uchádzačovi.

(3) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok ustanovených v odseku 2 v

a) písmene a) dokladom o oprávnení podnikať a o odbornej spôsobilosti, ak to vyžaduje osobitný predpis,8a)

b) písmenách b), c), d) a e) čestným vyhlásením a výpisom z obchodného registra alebo zo živnostenského registra,8f) ak je v nich zapísaný,

c) písmene f) a g) vyhlásením uchádzača potvrdeným príslušným orgánom,8g)

d) písmene h) výpisom z registra trestov.

(4) Verejná súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnia najmenej traja uchádzači, ktorí splnili podmienky verejnej súťaže.

§ 6

Poskytovanie súťažných podkladov

(1) Obstarávateľ poskytne uchádzačom súťažné podklady s podmienkami verejnej súťaže v súlade s postupom a požiadavkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže.

(2) Ak je podmienkou verejnej súťaže aj predkvalifikácia, obstarávateľ rozhodne o spôsobilosti uchádzača a poskytne súťažné podklady každému uchádzačovi, ktorý sa predkvalifikoval a zaplatil požadovanú úhradu za súťažné podklady.

(3) Výška úhrady za súťažné podklady určená obstarávateľom nesmie presahovať náklady na ich reprodukciu. Obstarávateľ nesmie požadovať ani prijať od uchádzačov odmeny alebo iné úhrady za ich účasť na verejnej súťaži.

(4) Každý, kto sa zúčastní na príprave súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do termínu, v ktorom sa budú poskytovať uchádzačom.

§ 7

Obsah súťažných podkladov

(1) Súťažné podklady obsahujú

a) podrobné vymedzenie predmetu obstarávania a dokumentáciu, ak je nevyhnutným podkladom na vypracovanie súťažného návrhu,

b) informácie o požadovaných technických a kvalitatívnych charakteristikách tovarov, služieb a verejných prác, ktoré sa majú obstarať,

c) pokyny na zostavenie súťažného návrhu,

d) určenie typu zmluvy, ktorej uzavretie bude výsledkom verejnej súťaže,10) s požiadavkou predložiť jej návrh,

e) vymedzenie rozsahu prípustných zmien v súťažnom návrhu, ak sú povolené,

f) zmluvné podmienky dodania predmetu obstarávania vrátane platobných podmienok,

g) spôsob hodnotenia jednotlivých kritérií uvedených v § 4 ods. 3 písm. h),

h) meno a funkciu zodpovedných osôb obstarávateľa určených na styk s uchádzačmi,

i) podmienky alternatívneho riešenia, ak je povolené,

j) požiadavku špecifikovať navrhnutú cenu, ktorá musí byť maximálna, s určením možnosti jej prípadnej úpravy,

k) určenie meny, resp. viacerých mien, v ktorých sa navrhnuté ceny môžu predkladať,

l) podmienky disponovania zábezpekou, jej prepadnutia a termín jej vrátenia, ak sa zábezpeka požadovala,

m) určenie meny, ktorá sa použije pri vyhodnotení verejnej súťaže vyhlásenej podľa § 4 ods. 2 písm. b), a finančnej inštitúcie, ktorej kurz sa použije na prepočet inej meny uvedenej v súťažnom návrhu platný v deň otvárania súťažných návrhov, ak bolo povolené predkladať súťažné návrhy vo viacerých menách,

n) miesto, deň a hodinu otvárania súťažných návrhov.

(2) Obstarávateľ môže žiadať, aby uchádzači do svojho súťažného návrhu zahrnuli konkrétneho zmluvného partnera. Podmienkou je, že takýto zmluvný partner (nominovaný subdodávateľ) je vybratý postupom podľa tohto zákona na čiastkové plnenie vzťahujúce sa na hlavný predmet obstarávania. Uchádzači do svojho súťažného návrhu prevezmú podmienky nominovaného subdodávateľa bez zmien. Tie sú v takomto prípade súčasťou súťažných podkladov, ktoré poskytne obstarávateľ všetkým uchádzačom.

(3) V súťažných podkladoch nesmú byť uvedené žiadne údaje chránené autorskými právami,2) údaje tvoriace predmet obchodného tajomstva,12) alebo požiadavky neúmerné k predmetu obstarávania, ktorými obstarávateľ obmedzuje účasť uchádzačov na verejnej súťaži.

§ 8

Forma dorozumievania

Odovzdávanie podkladov, oznámení, rozhodnutí a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom sa uskutočňujú formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie obsahu.13) Obstarávateľ je povinný zvoliť také dorozumievacie prostriedky, ktoré sú rovnako prístupné každému uchádzačovi.

§ 9

Vysvetľovanie súťažných podkladov

Uchádzači môžu požiadať obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov. Obstarávateľ odpovie na každý dopyt uchádzačov, ktorý dostal 14 dní pred lehotou určenou na predkladanie súťažných návrhov. Spresnenie podkladov na základe dopytu niektorého z uchádzačov obstarávateľ preukázateľne oznámi do siedmich dní od termínu doručenia všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady.

§ 10

Jazyk súťažných návrhov

Súťažné návrhy sa vypracúvajú a predkladajú v jazyku, v ktorom sú vypracované súťažné podklady, alebo v ďalších jazykoch, ktoré obstarávateľ uviedol v podmienkach verejnej súťaže.

§ 11

Predloženie súťažných návrhov

(1) Obstarávateľ určí v podmienkach verejnej súťaže miesto a lehotu, t. j. hodinu, deň, mesiac a rok miestneho času na predkladanie súťažných návrhov, ktorá nesmie byť kratšia ako 36 dní. Do uplynutia tejto lehoty musia byť súťažné návrhy doručené obstarávateľovi.14) Lehota na predkladanie súťažných návrhov začína plynúť prvým dňom možnosti získať súťažné podklady.

(2) Súťažné návrhy môžu predložiť iba uchádzači, ktorí si prevzali súťažné podklady podľa § 6.

(3) Súťažné návrhy podpísané štatutárnym orgánom doručia uchádzači v uzavretom obale s výrazným označením „súťaž“ a heslom verejnej súťaže. Neoddeliteľnou súčasťou súťažného návrhu je súpis všetkých predložených dokumentov, ktoré musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača. Ak uchádzač predkladá súťažný návrh osobne, obstarávateľ mu vydá potvrdenie o prevzatí s uvedením dátumu a času prevzatia.

(4) Uchádzač môže predložiť do verejnej súťaže len jeden súťažný návrh. Ak sa bude zároveň podieľať na dodávateľskom zabezpečení súčasne s iným uchádzačom ako člen združenia,14a) ním predložený súťažný návrh obstarávateľ vylúči z verejnej súťaže.

(5) Obstarávateľ uchováva súťažné návrhy v neporušenom stave až do termínu otvárania súťažných návrhov.

(6) Súťažný návrh doručený po lehote na predkladanie súťažných návrhov obstarávateľ vráti odosielateľovi neotvorený. Táto skutočnosť oprávňuje odosielateľa požiadať obstarávateľa o vrátenie zábezpeky.

§ 12

Zábezpeka

(1) Ak obstarávateľ požaduje od uchádzačov zábezpeku, v podmienkach verejnej súťaže určí jej výšku a podmienky zloženia. Doklad o zložení zábezpeky je súčasťou súťažného návrhu. Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač

a) odstúpi od svojho súťažného návrhu po otváraní súťažných návrhov, alebo

b) ktorý bol vyzvaný, odmietne uzavrieť zmluvu z dôvodov na jeho strane, alebo

c) bol podľa § 5 ods. 2 vylúčený.

(2) Pred predložením súťažného návrhu môže uchádzač požiadať obstarávateľa o súhlas, aby namiesto neho poskytla zábezpeku iná osoba a obstarávateľ je povinný neodkladne odpovedať.

(3) Obstarávateľ po uplynutí lehoty viazanosti súťažných návrhov alebo odmietnutí všetkých predložených súťažných návrhov vráti zábezpeku vrátane úrokov, ak mu ich jeho peňažný ústav poskytuje, do siedmich dní všetkým uchádzačom okrem prípadov, keď zábezpeka prepadá.

(4) Obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku, ktorá bola zložená na jeho účet, bez úrokov, ktoré by mu prináležali podľa odseku 3, do siedmich dní od doručenia žiadosti uchádzača o jej vrátenie, ak

a) uchádzač predložil súťažný návrh po lehote na predkladanie súťažných návrhov, alebo

b) súťažný návrh uchádzača vylúčil pri otváraní súťažných návrhov z dôvodu jeho formálnej neúplnosti, alebo

c) uchádzač nepredložil odôvodnenie návrhu ceny podľa § 14 ods. 6.

§ 13

Otváranie súťažných návrhov

(1) Obstarávateľ zriaďuje na otváranie súťažných návrhov komisiu, ktorá je najmenej trojčlenná.

(2) Súťažné návrhy otvára komisia v čase a na mieste určenom v podmienkach verejnej súťaže. Termín otvárania súťažných návrhov je zhodný s termínom, ktorým sa končí lehota na predkladanie súťažných návrhov.

(3) Na otváraní súťažných návrhov majú právo sa zúčastniť uchádzači, ktorí doručili súťažný návrh, a ich zástupcovia, ktorých na to písomne poverili, zástupcovia ústredného orgánu, ktorý je zriaďovateľom obstarávateľa, a ak sa na obstarávateľa vzťahuje § 2 ods. 2 písm. a) a d), aj zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky v prípade, ak ide o prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu.

(4) Pred otvorením prvého súťažného návrhu predseda komisie overí neporušenosť obalov a oznámi ich celkový počet. Súťažné návrhy sa otvárajú postupne a všetky ich časti sa označia príslušným poradovým číslom súťažného návrhu.

(5) Účastníkom otvárania súťažných návrhov sa oznámia obchodné mená a sídla uchádzačov, formálna úplnosť súťažných návrhov, ako aj navrhované ceny. Ďalší obsah súťažných návrhov sa nesmie zverejniť.

(6) Komisia vylúči súťažný návrh, ktorý nespĺňa požiadavku formálnej úplnosti [§ 7 ods. 1 písm. c)]. Túto skutočnosť obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi bez zbytočného odkladu.

(7) O otváraní súťažných návrhov, ich formálnej úplnosti a prípadnom vylúčení súťažných návrhov komisia vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisujú jej členovia, prítomní uchádzači a ďalší účastníci podľa odseku 3. Ak niektorý člen komisie alebo prítomný uchádzač s obsahom zápisnice nesúhlasí, uvedie v zápisnici dôvod.

(8) Zápisnica o otváraní súťažných návrhov obsahuje najmä

a) údaj o počte predložených súťažných návrhov,

b) menovitý zoznam súťažných návrhov, ktoré boli vylúčené, s odôvodnením príčin ich vylúčenia,

c) menovitý zoznam uchádzačov, ktorých súťažné návrhy budú zaradené do vyhodnotenia,

d) údaje oznámené účastníkom otvárania súťažných návrhov podľa odseku 5,

e) údaj o celkovom počte súťažných návrhov, ktoré budú zaradené do vyhodnotenia,

f) údaje o zložení členov komisie a ich vyhlásenie o nezverejnení údajov podľa odseku 5,

g) prezenčnú listinu prítomných uchádzačov.

(9) Uchádzači sú oprávnení nahliadnuť do zápisnice do troch rokov po uplynutí lehoty viazanosti súťažných návrhov.

§ 14

Vyhodnotenie súťažných návrhov

(1) Obstarávateľ si po spísaní zápisnice o otváraní súťažných návrhov na ich vyhodnotenie zriaďuje najmenej trojčlennú komisiu predovšetkým z osôb s príslušným odborným vzdelaním a praxou podľa charakteru predmetu obstarávania a vymenúva jej predsedu. Komisia nesmie vyhodnocovať súťažné návrhy, ak nie sú prítomní aspoň traja členovia komisie.

(2) Člen komisie musí byť bezúhonný, nesmie byť uchádzačom ani jeho dodávateľom, ani osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k uchádzačovi, v príbuzenskom vzťahu k uchádzačovi14b) a nesmie sa ani inak zúčastňovať na realizácii predmetu obstarávania. Ďalej nesmie byť ani spoločníkom, ani členom orgánu právnickej osoby, ktorá sa uchádza o verejnú objednávku. O týchto skutočnostiach predloží obstarávateľovi čestné vyhlásenie.

(3) Členom komisie môže byť aj odborník zo záujmového združenia podnikateľov, z vedeckej inštitúcie, z vysokej školy, z komory a pod., ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 2.

(4) Do komisie na základe požiadavky obstarávateľa môže ministerstvo delegovať na tento účel odborne pripravených expertov rôznej profesie a príslušného zamerania.

(5) Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ich súťažných návrhov, ak to podmienky verejnej súťaže umožňujú. Nesmie však vyzývať ani prijať návrh uchádzača na zmenu súťažného návrhu tak, aby sa jeho súťažný návrh zvýhodnil.

(6) Ak súťažný návrh uchádzača obsahuje neobvykle nízky návrh ceny, ktorý sa výrazne odchyľuje od cien navrhnutých ostatnými uchádzačmi alebo od odmien vyplývajúcich z právnych predpisov,14c) uchádzač je povinný na žiadosť komisie tento návrh odôvodniť. Ak uchádzač nepredloží odôvodnenie ceny súťažného návrhu do siedmich dní od doručenia výzvy alebo ak komisia neuzná jeho odôvodnenie za dostatočné, vylúči tohto uchádzača z verejnej súťaže. Túto skutočnosť vylúčenému uchádzačovi obstarávateľ písomne oznámi spolu s odôvodnením rozhodnutia komisie. Toto oznámenie uchádzačovi tvorí súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.

(7) Komisia hodnotí iba súťažné návrhy, ktoré splnili podmienky verejnej súťaže. Pri hodnotení súťažných návrhov komisia postupuje len podľa kritérií uvedených v podmienkach verejnej súťaže a vyhodnotí ich spôsobom určeným v súťažných podkladoch. Každý člen komisie hodnotí súťažné návrhy osobitne.

(8) Komisia vyhodnotí súťažné návrhy na základe hodnotenia jednotlivých členov komisie a určí poradie úspešnosti súťažných návrhov. Ak ani tri súťažné návrhy nesplnili podmienky verejnej súťaže, komisia neurčí poradie súťažných návrhov a verejná súťaž sa skončí bez výberu.

(9) O vyhodnotení súťažných návrhov komisia vyhotoví protokol, ktorý obsahuje najmä

a) údaje o zložení komisie, čestné vyhlásenia členov komisie podľa odseku 2 a dôkaz o tom, že boli pozvaní všetci členovia komisie,

b) zoznam uchádzačov, ktorých súťažné návrhy boli prevzaté do vyhodnotenia,

c) zoznam súťažných návrhov, ktoré komisia nevyhodnocovala, s odôvodnením stanoviska komisie,

d) zoznam súťažných návrhov, ktoré boli vyhodnocované,

e) výsledok hodnotenia podľa odseku 8,

f) stručný opis hodnotenia jednotlivých súťažných návrhov.

(10) Protokol o vyhodnotení súťažných návrhov podpisujú všetci členovia komisie prítomní na vyhodnotení súťažných návrhov, ktorí odovzdajú všetky podklady vrátane súťažných návrhov obstarávateľovi. Tým sa vyhodnotenie súťažných návrhov skončí. Rozhodnutie komisie je pre obstarávateľa záväzné.

(11) Súťažné návrhy alebo ich časti nesmie obstarávateľ použiť bez súhlasu uchádzačov.

(12) Informácie o obsahu hodnotených súťažných návrhov a ustanovení ich poradia sú dôverné a obstarávateľ a členovia komisie ich nesmú uverejniť ani poskytnúť iným osobám s výnimkou osôb uvedených v § 16 ods. 2.

§ 15

Prijatie súťažného návrhu

(1) Po vyhodnotení verejnej súťaže je obstarávateľ povinný najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty viazanosti súťažných návrhov [§ 4 ods. 3 písm. l)] písomne vyrozumieť uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste, že jeho súťažný návrh prijíma, a vyzvať ho na predloženie dokladov, ktoré podľa § 5 ods. 3 písm. b) preukázal čestným vyhlásením. Súčasne môže oznámiť uchádzačom vyhodnoteným na druhom a treťom mieste ich umiestnenie a predĺženie lehoty viazanosti ich súťažného návrhu o 30 dní pre prípad, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s uchádzačom vyhodnoteným na prvom mieste. Ostatným uchádzačom oznámi v lehote viazanosti súťažných návrhov, že vo verejnej súťaži neuspeli. Ak uchádzač v lehote viazanosti súťažných návrhov predloží doklady a uzavretie zmluvy neodmietne, zmluva sa uzavrie.

(2) Ak obstarávateľ oznámil uchádzačom umiestneným na ďalších miestach ich umiestnenie podľa odseku 1, a uchádzač vyhodnotený na prvom mieste odmietne zmluvu uzavrieť alebo z dôvodov na jeho strane nedôjde k uzavretiu zmluvy, obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom vyhodnoteným na druhom mieste. Ak tento uchádzač odmietne zmluvu uzavrieť alebo z dôvodov na jeho strane nedôjde k uzavretiu zmluvy, obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom vyhodnoteným na treťom mieste. Podmienkou uzavretia zmluvy je predloženie dokladov podľa odseku 1.

(3) V prípade, ak verejná súťaž bude ukončená bez výberu najvhodnejšieho návrhu,16) obstarávateľ bez zbytočného odkladu o tom vyrozumie všetkých uchádzačov vo verejnej súťaži.

(4) Obstarávateľ oznámi po uplynutí lehoty viazanosti súťažných návrhov výsledok verejnej súťaže spôsobom, akým bola vyhlásená. Ak bolo podľa § 14 ods. 8 určené poradie súťažných návrhov, uvedie obchodné mená, trvalé pobyty alebo sídla uchádzačov, ktorí boli vyhodnotení na prvom, druhom a treťom mieste.

§ 15a

Zrušenie verejnej súťaže

(1) Obstarávateľ môže zrušiť verejnú súťaž, len ak

a) sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola verejná súťaž vyhlásená, a nebolo možné ich objektívne predvídať,

b) nie je splnená podmienka platnosti verejnej súťaže podľa § 5 ods. 4.

(2) Odôvodnenie zrušenia verejnej súťaže podľa odseku 1 tvorí súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.

§ 16

Dokumentácia o verejnej súťaži

(1) Obstarávateľ eviduje dokumentáciu o verejnej súťaži priebežne až do skončenia verejnej súťaže. Dokumentácia o verejnej súťaži obsahuje najmä

a) oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže,

b) zápisnica o vyhodnotení predkvalifikácie, ak sa konala,

c) súťažné podklady,

d) zmeny, doplnky a odpovede na otázky k súťažným podkladom a podmienkam verejnej súťaže,

e) súťažné návrhy

f) zápisnica z otvárania súťažných návrhov,

g) protokol o vyhodnotení súťažných návrhov.

h) rovnopis uzavretej zmluvy.

(2) Obstarávateľ poskytne požadované časti dokumentácie o verejnej súťaži v prípade ich vyžiadania príslušnému súdu, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej repuliky, Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a krajskému úradu (§ 21).

(3) Za úplnosť dokumentácie o verejnej súťaži zodpovedá obstarávateľ.

(4) Obstarávateľ doručí do 14 dní po lehote viazanosti súťažných návrhov výpis z dokumentácie o verejnej súťaži, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje predmetu obstarávania, maximálna a minimálna ponúknutá cena tovaru, služieb alebo verejných prác krajskému úradu v prípade verejnej súťaže, v ktorej žiadny z uchádzačov neuspel.

(5) Obstarávateľ dokumentáciu o verejnej súťaži archivuje17) 10 rokov.

TRETIA ČASŤ

ĎALŠIE FORMY OBSTARÁVANIA

§ 17

Užšia súťaž

(1) Užšia súťaž je forma obstarávania, ktorou obstarávateľ uskutočňuje výber uchádzača na základe výzvy na podávanie súťažných návrhov doručenej určitému počtu uchádzačov, najmenej však trom. Pre obsah výzvy platí § 4 ods. 3.

(2) Obstarávateľ môže použiť formu užšej súťaže, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a) vyhlásenie verejnej súťaže je vylúčené z dôvodu ochrany štátneho tajomstva,

b) organizovanie verejnej súťaže je z hľadiska vynaloženia nákladov a času na jej uskutočnenie preukázateľne neprimerané dosiahnuteľným výhodám alebo hodnote požadovaného predmetu zmluvy,

c) predchádzajúca verejná súťaž nesplnila svoj účel,

d) na predmet obstarávania najmä vzhľadom na požadovanú spoľahlivosť jeho plnenia alebo spôsobilosť uchádzača preukázateľne prichádza do úvahy len obmedzený počet uchádzačov,

(3) Obstarávateľ do užšej súťaže zaradí uchádzačov, ktorí nemohli byť vyhodnotení v predchádzajúcej verejnej súťaži na ten istý predmet obstarávania v dôsledku nedostatočného počtu uchádzačov.

(4) Pri postupe podľa tejto formy obstarávania sa primerane použijú ustanovenia druhej časti zákona s výnimkou § 4 ods. 1, 2 a 4. Použitie tejto formy obstarávania musí obstarávateľ zdôvodniť v dokumentácii o užšej súťaži.

§ 18

Rokovacie konanie

(1) Rokovacie konanie je forma obstarávania, ktorou sa uskutočňuje výber uchádzača na základe výzvy na podávanie návrhu na uzavretie zmluvy doručenej určitému počtu uchádzačov, najmenej však trom.

(2) Obstarávateľ postupuje formou rokovacieho konania, ak

a) nie je schopný určiť špecifikáciu tovaru, služieb alebo verejných prác,

b) predchádzajúca súťaž podľa § 4 alebo § 17 nesplnila svoj účel,

c) obstarávanie je takého charakteru, pri ktorom by obstarávateľ nemohol v požadovaných termínoch použiť formu obstarávania podľa § 4 alebo § 17. Obstarávateľ musí preukázať, že časovú tieseň nebolo možné predvídať a že ju nespôsobil sám.

(3) Obsahom výzvy je najmä

a) všeobecný popis predmetu obstarávania,

b) požadovaný termín splnenia predmetu obstarávania,

c) miesto realizácie,

d) miesto a termín prvého rokovania.

(4) Všetky podklady, špecifikácie a ďalšie informácie o predmete obstarávania poskytne obstarávateľ pri rokovaniach v rovnakej miere všetkým uchádzačom. V priebehu rokovaní si obstarávateľ overí technickú, finančnú a inú spôsobilosť uchádzačov.

(5) Rokovania s uchádzačmi sa organizujú jednotlivo, sú dôverné pre všetkých účastníkov a informácie o nich sa zaznamenajú do dokumentácie o rokovacom konaní.

(6) Po ukončení rokovaní obstarávateľ uchádzačom oznámi lehotu na predloženie návrhov na uzavretie zmluvy a lehotu viazanosti návrhov na uzavretie zmluvy.

(7) Obstarávateľ si pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy zriaďuje najmenej trojčlennú komisiu. Pre jej zriadenie platia ustanovenia § 14 ods. 2, 3 a 4.

(8) Komisia uskutočňuje vyhodnotenie všetkých predložených návrhov súčasne. Obstarávateľ zabezpečí odovzdanie návrhov komisii v neporušenom obale označenom heslom.

(9) Komisia vyberie najvhodnejší z návrhov na uzavretie zmluvy, ktoré predložili najmenej traja uchádzači. Rozhodnutie komisie je pre obstarávateľa záväzné. Obstarávateľ v lehote viazanosti návrhov na uzavretie zmluvy uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom a súčasne ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli.

(10) Obstarávateľ eviduje dokumentáciu, ktorá obsahuje zdôvodnenie použitej formy obstarávania, výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy, podklady poskytnuté uchádzačom, doklady o spôsobilosti uchádzačov podľa odseku 4, predložené návrhy na uzavretie zmluvy a protokol komisie o výbere najvhodnejšieho návrhu a rovnopis zmluvy. Na obsah protokolu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 9 a 10.

§ 19

Cenová ponuka

(1) Cenová ponuka je forma obstarávania služieb a sériovo vyrábaných tovarov, pri ktorých nie je potrebná osobitná špecifikácia, sú bežné na trhu a ich predpokladaná cena nepresahuje limit ustanovený v odseku 2.

(2) Obstarávateľ použije formu cenovej ponuky, ak súčet predpokladaných cien predmetov obstarávania rovnakého druhu uvedených v odseku 1 je v období jedného kalendárneho roka nižší ako 500 000 Sk.

(3) Výzva na podanie cenovej ponuky je platná, ak ju akceptujú aspoň traja uchádzači.

(4) Výzva na podanie cenovej ponuky obsahuje predmet obstarávania, termín predloženia cenovej ponuky, termín splnenia predmetu obstarávania a lehotu na oznámenie výsledku.

(5) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie cenu tovaru alebo služieb, základné kvalitatívne parametre predmetu obstarávania, termín jeho dodania a pripojí doklad o oprávnení podnikať4c).

(6) Obstarávateľ nesmie s uchádzačmi vyjednávať o výške ceny. Uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku, ktorá je záväzným podkladom na úhradu predmetu obstarávania.

(7) Obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za podmienok uvedených v odseku 4. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli.

(8) O výsledku výberu cenovej ponuky sa vedie dokumentácia, ktorej súčasťou je výzva na podanie cenovej ponuky a cenové ponuky uchádzačov, prípadne rovnopis zmluvy.

§ 20

Priame zadanie

(1) Obstarávateľ použije formu priameho zadania jednému uchádzačovi, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) požadované tovary, služby a verejné práce sú preukázateľne dostupné iba z jedného zdroja alebo uchádzač má autorské, patentové alebo iné výhradné právo k predmetu obstarávania,

b) jestvujú okolnosti uvedené v § 18 ods. 2 písm. c),

c) požadované tovary, služby a verejné práce dopĺňajú predchádzajúce plnenie a toto plnenie nepresiahne 50 % zmluvnej ceny, pričom jeho potreba vyplynie obstarávateľovi pred dokončením plnenia pôvodnej zmluvy,

d) predmet obstarávania tvorí štátne tajomstvo,

e) potreba a predmet obstarania sú dôsledkom prírodnej katastrofy alebo inej mimoriadnej udalosti, ktorej následky treba urýchlene odstrániť, a obstarávateľ ju nemohol predvídať,

f) predpokladaná cena tovarov, služieb a verejných prác je nižšia ako 50 000 Sk

a uchádzač vybraný v prípadoch uvedených v písmenách a), b), d) a e) predloží doklad o podnikateľskom oprávnení na dodávku požadovaného predmetu obstarávania.

(2) Dokumentácia o priamom zadaní obsahuje odôvodnenie výberu formy obstarávania, zmluvné a účtovné doklady. V prípade uvedenom v odseku 1 písm. f) sa odôvodnenie neuvádza.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNY DOHĽAD NAD VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM

§ 21

Pôsobnosť ministerstva a krajského úradu

(1) Ministerstvo

a) metodicky usmerňuje účastníkov verejného obstarávania,

b) riadi štátnu správu vykonávanú krajskými úradmi v oblasti verejného obstarávania.

(2) Krajský úrad

a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje obstarávateľa, prípadne nadriadený orgán obstarávateľa, na zistené nedostatky19),

b) dohliada na pripravenosť obstarávania akcií limitovaných v § 4 ods. 2 písm. b),

c) vykonáva previerky použitých foriem obstarávania,

d) zaujíma stanoviská k sťažnostiam, petíciám, oznámeniam a podnetom v oblasti verejného obstarávania,

e) ukladá pokuty podľa § 23.

(3) Pri výkone štátneho dohľadu sa vzťahy medzi krajským úradom a preverovaným obstarávateľom spravujú osobitným predpisom.19a)

§ 22

Podávanie podnetov

(1) Pri sťažnostiach, petíciách, oznámeniach a podnetoch týkajúcich sa porušenia tohto zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov.21)

(2) Zneužívanie informácií v obchodnom styku a machinácie pri verejnom obstarávaní sú trestné.22)

§ 23

Pokuty

(1) Krajský úrad môže uložiť obstarávateľovi pokutu, ak

a) uzavrel zmluvu s uchádzačom, ktorý mal byť podľa tohto zákona vylúčený,

b) bol postup pri vyhodnotení súťažných návrhov v rozpore s týmto zákonom,

c) neoprávnene vylúčil uchádzača zo súťaže,

d) neuzavrel zmluvu v súlade s výsledkom súťaže, hoci nemal na tento postup dôvod,

e) v určenej lehote neposkytol požadované časti dokumentácie alebo pravdivé informácie,

f) porušil ďalšie ustanovenia tohto zákona.

(2) Krajský úrad uloží pokutu

a) podľa odseku 1 písm. a), b), c), d) a f) až do 0,5 % ceny uvedenej v zmluve, najmenej však 10 000 Sk,

b) v priebehu obstarávania podľa odseku 1 písm. b), c) a f) až do 100 000 Sk,

c) podľa odseku 1 písm. e) až do 20 000 Sk.

(3) Krajský úrad uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení ustanovení tohto zákona dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k tomuto porušeniu.

(4) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(5) Na postup pri ukladaní a vymáhaní pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.24)

§ 24

Súdne spory

Spory z právnych úkonov v rámci obstarávacieho procesu rozhodujú súdy.

§ 24a

Zmluva uzavretá v rozpore s týmto zákonom je neplatná.


ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 25

Prechodné ustanovenie

Súťaže vyhlásené pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa dosiaľ platných predpisov.

§ 26

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 219/1992 Zb. o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby.

§ 27

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 419/1990 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva v platnom znení.

2) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z.
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 600/1992 Zb.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

4a) Napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách.

4b) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

4c) Napr. § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z.

4d) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4e) § 313 až 322 Obchodného zákonníka.

4f) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

4g) Napr. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

5) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

5a) § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách.

6) § 282 Obchodného zákonníka.

7) Napr. § 5 Živnostenského zákona a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.

8) § 284 Obchodného zákonníka.

8a) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

8c) Zákon č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

8e) § 118, § 118a, § 121, § 122, § 124, § 124a, § 124b, § 124c, § 125, § 127, § 128, § 128a, § 128b, § 140, § 141, § 142, § 143, § 144, § 145, § 145a, § 146, § 147, § 148, § 148b, § 148c, § 149, § 150, § 151 a § 152 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z.

8f) § 27 až 34 Obchodného zákonníka.§ 60 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

8g) Napr. § 22 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) § 161 Trestného zákona.

10) § 269 a 292 Obchodného zákonníka.

11) § 2 ods. 1 zákona č.526/1990 Zb. o cenách.

12) § 17 Obchodného zákonníka.

13) § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

14) § 282 Obchodného zákonníka.§ 122 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

14a) § 829 Občianskeho zákonníka.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

14b) § 116 Občianskeho zákonníka.

14c) Napr. § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii, § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

15) Napr. Zväz podnikateľov Slovenska, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

16) § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka.

17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.

18) Napr. § 46a stavebného zákona.

19) § 39 Občianskeho zákonníka.

19a) § 10, § 11 ods. 1 písm. b) a d) a ods. 2 písm. a) a g), § 12 ods. 2 a 3, § 13 ods. 1 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

20) § 283 Obchodného zákonníka.

21) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú.v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.

22) § 128, 128a, 128b Trestného zákona.

23) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

24) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).