Zákon č. 185/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky

(v znení č. 324/1996 Z. z.)

Čiastka 50/1993
Platnosť od 22.08.1993 do31.08.2004
Účinnosť od 20.11.1996 do31.08.2004
Zrušený 455/2004 Z. z.

185

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 15. júla 1993

o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši a Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislave sa zlučujú.

(2) Zlúčením vojenských vysokých škôl podľa odseku 1 sa zriaďuje vojenská vysoká škola s názvom Vojenská akadémia.

(3) Sídlom Vojenskej akadémie je Liptovský Mikuláš.

(4) Vojenská akadémia sa člení na fakulty

a) pozemného vojska,

b) protivzdušnej obrany,

c) logistiky,

d) zabezpečenia velenia.

§ 2

(1) Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši je rozpočtová organizácia.

(2) Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši je právnym nástupcom Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši a Vysokej vojenskej pedagogickej školy v Bratislave.

§ 3

(1) Názov Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach sa mení a znie Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika.

(2) Sídlom Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika sú Košice.

§ 4

(1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky môže pri Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši a Vojenskej leteckej akadémii generála Milana Rastislava Štefánika zriaďovať účelové vzdelávacie zariadenia.

(2) Účelové vzdelávacie zariadenia zabezpečujú pomaturitnú a zdokonaľovaciu prípravu vojakov v činnej službe a ďalších občanov pre profesionálnu službu v Armáde Slovenskej Republiky (ďalej len „armáda“).

(3) Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach a pri nich zriadené účelové vzdelávacie zariadenia tvoria sústavu vojenského školstva Armády Slovenskej republiky (ďalej len „vojenské školstvo“).

(4) Pod pojmom vojenské školstvo sa rozumie sústava vzdelávacích a vedeckých ustanovizní na integrovanú prípravu vojakov v činnej službe a ďalších občanov ako odborníkov na výkon funkcií v armáde a pre vojakov po skončení činnej služby i v civilnom živote.

§ 5

(1) Študenti, ktorí pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona začali štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši a na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave, sa stávajú študentmi Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

(2) Študenti, príslušníci Armády Slovenskej republiky, ktorí pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona začali štúdium na Vojenskej akadémii v Brne a na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove, sa stávajú študentmi Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 87/1983 Zb., ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Česko-slovenskej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách v znení Rozkazov prezidenta Česko-slovenskej socialistickej republiky zo 14. júna 1982 a z 12.júla 1983.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.