Zákon č. 153/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde cestného hospodárstva

Čiastka 42/1993
Platnosť od 23.07.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

153

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. júna 1993

o Štátnom fonde cestného hospodárstva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Zriaďuje sa Štátny fond cestného hospodárstva (ďalej len „cestný fond“)1), ktorého účelom je sústreďovať finančné prostriedky a používať ich na výstavbu, opravy a údržbu ciest a diaľníc (§ 4).

(2) Cestný fond je právnická osoba2) so sídlom v Bratislave.

§ 2

(1) Správu cestného fondu vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Na čele cestného fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(3) Minister zriaďuje Radu cestného fondu ako svoj poradný orgán.

(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti cestného fondu a Rady cestného fondu upraví štatút cestného fondu, ktorý schvaľuje minister.

§ 3

Tvorba cestného fondu

Cestný fond tvoria tieto zdroje:

a) podiel na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív3) v rozsahu určenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

b) podiel na cestnej dani4) v rozsahu určenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

c) ekonomické aktivity fondu súvisiace s jeho činnosťou,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky5),

e) bankový úver, pôžičky a príspevky,

f) iné zdroje ustanovené osobitnými predpismi.

Použitie prostriedkov cestného fondu

§ 4

(1) Prostriedky cestného fondu možno použiť na

a) výstavbu, opravy, údržbu a ostatné výkony majetkovej správy diaľníc a ciest vo vlastníctve štátu,

b) náhrady a poplatky ustanovené osobitnými predpismi6) na zabezpečovanie a vykonávanie činnosti podľa odseku 1 písm. a),

c) prípravné a ďalšie práce na zabezpečenie činnosti podľa odseku 1 písm. a) (prieskumné a projektové práce, štúdie, expertízy, súťaže, výskumné a vývojové práce na zabezpečenie programu cestnej technickej politiky a technických pamiatok cestnej dopravy),

d) úvery a pôžičky poskytnuté na základe povolenia podľa osobitného predpisu.7)

(2) Dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d) nemožno použiť na úvery a pôžičky podľa odseku 1 písm. d).

§ 5

(1) O použití prostriedkov cestného fondu rozhoduje minister na základe návrhov Rady cestného fondu.

(2) Na poskytovanie prostriedkov z cestného fondu nie je právny nárok.

(3) Na rozhodovanie podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecne záväzné predpisy o správnom konaní.8)

§ 6

(1) Prostriedky cestného fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté, nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť do cestného fondu.

(2) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky cestného fondu v rozpore s dohodnutými alebo určenými podmienkami, je povinný ich cestnému fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.9)

§ 7

Kontrolu hospodárenia s prostriedkami cestného fondu vykonáva ministerstvo (§ 2 ods. 1) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

§ 8

(1) Prostriedky cestného fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.

(2) Zostatok prostriedkov na účte cestného fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky sa prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

Čl. I

Ustanovenia § 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva sa v roku 1995 nepoužijú.

Čl. II

Ustanovenia § 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva sa v roku 1996 nepoužijú.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1992 Zb. o cestnej dani.

5) § 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

6) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.

7) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

9) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.