Vyhláška č. 245/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o financovaní a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť,

(v znení č. 595/2007 Z. z.)

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do31.08.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

245

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 11. októbra 1993

o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. ustanovuje:


Všeobecné ustanovenie

§ 1

Táto vyhláška upravuje finančné a hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť (ďalej len „učilište“).

§ 2

(1) Finančné a hmotné zabezpečenie sa poskytuje žiakom z prostriedkov právnických osôb, pre ktoré sa pripravujú (ďalej len „organizácia“).1) Žiakom, ktorí sa nepripravujú pre žiadnu právnickú osobu, sa finančné a hmotné zabezpečenie uhrádza z prostriedkov príslušného územného orgánu štátnej správy v školstve (ďalej len „príslušný orgán“)1) a z prostriedkov získaných za produktívnu prácu. Žiakom, ktorí sa v praktickom vyučovaní pripravujú na pracovisku praktického vyučovania, poskytuje sa finančné a hmotné zabezpečenie z prostriedkov fyzickej osoby, ktorá zriadila pracovisko praktického vyučovania (ďalej len „občan“).

(2) Občanom podľa odseku 1 sa rozumie podnikateľ.2)

Finančné zabezpečenie

§ 3

(1) Ak žiaci vykonávajú prácu v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami v rámci odborného výcviku produktívnu prácu, poskytuje sa im mesačná odmena v rozpätí 75 % až 100 % mzdy zodpovedajúcej ohodnoteniu vykonávanej práce podľa príslušného mzdového predpisu.3)

(2) Výšku mesačnej odmeny podľa odseku 1 schvaľuje riaditeľ učilišťa, vedúci strediska praktického vyučovania alebo občan. Pri určovaní výšky mesačnej odmeny sa zohľadňuje najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a správanie žiakov.

(3) Organizácia alebo občan môžu poskytovať žiakom mesačnú odmenu do 300 Sk aj v prípade, ak v rámci odborného výcviku nevykonávali produktívnu prácu.

(4) Žiakom, ktorí v rámci odborného výcviku vykonávajú produktívnu prácu v sťažených alebo zdraviu škodlivých pracovných podmienkach alebo z dôvodov organizácie vyučovania v sobotu, v nedeľu, prípadne v odpoludňajšej alebo nočnej smene,4) poskytuje sa k odmene príplatok, ktorý podľa mzdového predpisu3) patrí zamestnancom.

(5) Odmeny podľa odsekov 1 až 3 a § 4 a príplatok podľa odseku 4 sa uhrádzajú z iných ostatných nákladov.

§ 4

Žiakom nadstavbového štúdia vrátane kombinovaného štúdia5) môže organizácia alebo občan počas denného štúdia poskytovať zo svojich prostriedkov mesačnú odmenu do 300 Sk.

Hmotné zabezpečenie

§ 5

Ubytovanie a stravovanie

(1) Učilište zabezpečuje žiakom vrátane žiakov denného nadstavbového štúdia a žiakov kombinovaného štúdia počas denného štúdia výchovu a ubytovanie v domove mládeže a celodenné stravovanie.

(2) Výška príspevku a spôsob úhrady za ubytovanie žiakov v domove mládeže sa určuje podľa osobitného predpisu.6)

(3) Príspevok za stravovanie žiakov, ktorý uhrádzajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je vo výške nákladov na nákup potravín.

§ 7

Ďalšie hmotné zabezpečenie

Organizácia, občan alebo príslušný orgán poskytujú žiakom okrem žiakov nadstavbového štúdia pracovný odev a obuv a v rozsahu určenom osobitnými predpismi8) aj osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne osobné vybavenie.

§ 8

Cestovné

Organizácia, občan alebo príslušný orgán uhrádzajú preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z domova mládeže a späť všetkým žiakom, ak sa niektorá zložka výchovnovzdelávacieho procesu alebo jej časť bude vykonávať mimo sídla učilišťa, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 503/1990 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.


Roman Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

3) Napríklad § 118 až 130 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

4) § 174 a 175 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.

5) § 21 ods. 2, § 24 ods. 1 a § 26 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb.

6) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 426/2007 Z. z.

8) zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.