Zákon č. 255/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 238/1991 Zb. o odpadoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c43/1994 Z. z.)

Čiastka 63/1993
Platnosť od 05.11.1993 do30.06.2001
Účinnosť od 05.11.1993 do30.06.2001
Zrušený 223/2001 Z. z.

255

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 28. septembra 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

2. V § 3 ods. 4 v prvej vete, písm. c), § 3 ods. 7, § 4 ods. 1 písm. g) sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

3. V § 3 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „česko-slovenskej strane,“.

4. V § 3 ods. 4 písm. b) a v ods. 5 sa vypúšťajú slová „Českej republiky alebo“.

5. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Súčasne sa mení označenie nasledujúcich písmen.

6. § 4 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom d), ktoré znie:

d) k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi.“.

7. § 11 ods. 1 sa dopĺňa novým písmenom h), ktoré znie:

h) nesplní opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu uložené podľa § 4 ods. 4 písm. c),“.

8. V § 11 ods. 2 písm. b) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasu“ a slová „týmto povolením“ sa nahrádzajú slovom „ním“.

9. V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasu“.

10. § 11 ods. 2 sa dopĺňa novými písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) nakladá s nebezpečným odpadom bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b),

f) vykonáva tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. g).“.

11. V § 11 ods. 3 písm. d) sa slová „s povolením“ nahrádzajú slovami „so súhlasom“ a slovo „povolenia“ sa nahrádza slovom „súhlasu“.

12. V § 13 sa vypúšťajú slová „Českej republiky a vláda“.

13. Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Kategorizáciu a katalóg odpadov vyhlási vyhláškou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.“.

14. § 15 ods. 2 znie:

(2) Čas, po ktorý možno ustanoviť osobitné podmienky, nesmie presahovať

a) 31. júl 1996 v prípadoch uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c),

b) 31. júl 2000 v prípadoch uvedených v § 5 ods. 1 písm. e) a f) a v § 15 ods. 1 písm. b).“.

15. Kde sa v celom texte zákona používa skratka „Kčs“, rozumie sa tým skratka „Sk“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení Zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 371/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

2. § 5 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom d), ktoré znie:

d) k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi.9)“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.