Zákon č. 178/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

Čiastka 48/1993
Platnosť od 12.08.1993 do31.12.2005
Účinnosť od 12.08.1993 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

OBSAH

178

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 16. júla 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 prvá veta znie:

(1) Štátne orgány, obce a iné právnické, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov, sú povinné pomáhať orgánom činným v trestnom konaní pri plnení ich úloh, najmä s najväčším urýchlením vybavovať ich dožiadania.“.

2. § 12 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie:

(7) Kde tento zákon hovorí o organizácii, rozumejú sa ňou právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov okrem prípadu uvedeného v § 4 ods. 1.“.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.

3. V § 62 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo obce“.

4. V § 66 ods. 1 sa suma „2 000 Kčs“ nahrádza sumou „10 000 Sk“.

5. V § 66 ods. 3 sa vypúšťajú slová „obhajca alebo“.

6. V § 67 v uvodzovacej vete sa slovo „smie“ nahrádza slovom „môže“.

7. V § 67 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo ak mu hrozí vysoký trest“.

8. Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Obvinený môže byť vzatý do väzby tiež vtedy, ak je trestne stíhaný pre trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov, aj keď nie sú dôvody väzby dané podľa odseku 1.“.

9. V § 70 prvá veta znie: „O vzatí do väzby treba bez prieťahov vyrozumieť niektorého rodinného príslušníka obvineného alebo inú osobu, ktorú obvinený označí, a jeho advokáta; inú osobu, ktorú označí obvinený, možno vyrozumieť len vtedy, ak sa tým nezmarí účel väzby.“.

10. V § 70 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o uchádzača o zamestnanie, treba o vzatí do väzby upovedomiť príslušný územný úrad práce.“.

11. V § 73 ods. 1 uvodzovacia veta znie: „Ak je daný dôvod väzby uvedený v § 67 ods. 1 písm. a) alebo c), môže súd alebo sudca rozhodnúť o ponechaní obvineného na slobode alebo o jeho prepustení na slobodu, ak“.

12. § 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin uvedený v § 62 ods. 1 Tr. zák., záruku alebo sľub nemožno prijať.“.

13. V § 73a ods. 1 a 2 znejú:

(1) Ak je daný dôvod väzby uvedený v § 67 ods. 1 písm. a) alebo c), môže súd a v prípravnom konaní sudca rozhodnúť o ponechaní obvineného na slobode alebo o jeho prepustení na slobodu aj vtedy, ak obvinený zložil peňažnú záruku a súd alebo sudca ju prijme. Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin uvedený v § 62 ods. 1 Tr. zák., peňažnú záruku nemožno prijať. So súhlasom obvineného môže peňažnú záruku zložiť aj iná osoba, ale pred jej prijatím musí byť oboznámená s podstatou obvinenia a so skutočnosťami, v ktorých sa nachádza dôvod väzby.

(2) S prihliadnutím na osobu a majetkové pomery obvineného alebo toho, kto za neho zloženie peňažnej záruky ponúka, na povahu spáchaného činu a výšku spôsobenej škody rozhodne súd alebo sudca o výške peňažnej záruky a spôsobe jej zloženia.“.

14. V § 73a ods. 5 sa vypúšťa arabská číslica „1“.

15. V § 105 ods. 1 prvá veta znie:

(1) Ak sú na objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie potrebné odborné znalosti, rozhodne orgán činný v trestnom konaní o pribraní znalca okrem prípadu, že ide o skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu; v takom prípade je vždy potrebný písomný príkaz súdu.“.

16. § 116 ods. 1 znie:

(1) Ak treba vyšetriť duševný stav obvineného, priberú sa k tomu na písomný príkaz súdu vždy dvaja znalci z odboru psychiatrie.“.

17. § 129 ods. 2 znie:

(2) Rozsudok treba písomne vyhotoviť najneskoršie do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia; ak ho zo závažných dôvodov nemožno v tejto lehote vyhotoviť, predseda súdu môže povoliť dlhšiu lehotu.“.

18. V § 129 ods. 4 v prvej vete sa slová „Vyhotovenie rozsudku“ nahrádzajú slovami „Vyhotovený rozsudok“.

19. § 152 ods. 2 znie:

(2) Úhradu trov spojených s výkonom väzby upravuje osobitný predpis.“.

20. § 161 ods. 4 znie:

(4) Vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovatelia policajného zboru a prokurátori; príslušnosť vyšetrovateľov policajného zboru a prokurátorov určí minister vnútra a generálny prokurátor. Pritom môžu určiť ich príslušnosť aj pre činy, o ktorých sa inak vykonáva vyhľadávanie.“.

21. V § 196 ods. 1 v prvej vete sa za slovo „obhajcovi“ vkladajú slová „a poškodenému“.

22. § 314a ods. 2 znie:

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má byť uložený súhrnný trest a skorší trest bol uložený v konaní pred senátom.“.

23. Za § 350a sa vkladá nový § 350b, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠350b

Výkon trestu vyhostenia

Postup pri výkone trestu vyhostenia upraví všeobecne záväzný právny predpis.“.

24. § 360 znie:

㤠360

Spôsob výkonu väzby upravuje osobitný predpis.“.

25. Za § 380 sa vkladajú nové § 380a a 380b, ktoré včítane nadpisov znejú:

㤠380a

Zadržanie

Na žiadosť orgánov cudzieho štátu môže prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie dať príkaz policajným orgánom na zadržanie osoby, o ktorej vydanie ide. Dôvodmi uvedenými v § 67 ods. 1 a 2 nie je pritom viazaný. Ak prokurátor do 24 hodín od zadržania zadržanú osobu neprepustí na slobodu, podá v tejto lehote návrh súdu na jej vzatie do predbežnej väzby.

§ 380b

Predbežná väzba

(1) Predseda senátu krajského súdu rozhodne do 24 hodín od dodania zadržanej osoby o návrhu prokurátora na vzatie zadržanej osoby do predbežnej väzby. Dôvodmi väzby podľa § 67 ods. 1 a 2 nie je pritom viazaný. Ak predseda senátu v uvedenej lehote zadržanú osobu nevezme do predbežnej väzby, prepustí ju na slobodu.

(2) Ak v lehote do 18 dní od zadržania osoby nedôjde žiadosť cudzieho štátu o jej vydanie spolu s príslušnými dokladmi, môže predseda senátu krajského súdu osobu z predbežnej väzby prepustiť na slobodu. Predbežná väzba nesmie byť dlhšia ako 40 dní odo dňa zadržania osoby. Ak v priebehu trvania predbežnej väzby dôjde žiadosť cudzieho štátu o vydanie, môže predseda senátu krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie túto osobu vziať do vydávacej väzby, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v § 381 ods. 1.

(3) Prepustenie z predbežnej väzby nevylučuje nové vzatie do predbežnej väzby alebo vydávacej väzby.“.

26. Doterajší text § 384 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:

(2) Na žiadosť orgánu cudzieho štátu môže sa na účely zabezpečenia dôkazu v trestnom konaní prebiehajúcom na území cudzieho štátu vykonať domová prehliadka alebo osobná prehliadka, zaistenie veci alebo iný úkon právnej pomoci. Pre nariadenie domovej alebo osobnej prehliadky, zaistenie veci alebo vykonanie iného procesného úkonu sa použijú ustanovenia tretieho až šiesteho oddielu štvrtej hlavy Trestného poriadku.

(3) Orgán, ktorý vykonáva dožiadanie podľa odseku 2, môže odložiť odovzdanie zaistených vecí, pokiaľ ich potrebuje pre prebiehajúce trestné konanie.

(4) Pri odovzdávaní vecí, ktoré boli zaistené podľa odseku 2, príslušný orgán požiada cudzí štát o vrátenie vecí. Tohto práva sa však môže výslovne vzdať.“.

27. § 388 ods. 2 znie:

(2) Rozhodnutia a opatrenia týkajúce sa výkonu rozsudkov vyhlásených Najvyšším súdom Slovenskej republiky ako súdom prvého stupňa vydáva Mestský súd v Bratislave a v odbore vojenského súdnictva Vyšší vojenský súd v Trenčíne.“.

28. V § 391 sa vypúšťa slovo „jednoduché“.

29. § 391a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky upravilo všeobecne záväzným právnym predpisom postup pri výkone trestu vyhostenia.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.