Opatrenie č. 291/1993 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Štátnej bynky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 30/1993 Z. z.

Čiastka 71/1993
Platnosť od 09.12.1993 do30.09.1995
Účinnosť od 09.12.1993 do30.09.1995
Zrušený 204/1995 Z. z.

OBSAH

291

OPATRENIE

NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

z 18. novembra 1993,

ktorým sa mení opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 30/1993 Z. z.

Národná banka Slovenska podľa § 13 ods. 3 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Ustanovenie § 1a opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 30/1993 Z. z., sa vypúšťa.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.