Vyhláška č. 211/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978 a 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu

Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993
Účinnosť od 28.09.1993

OBSAH

211

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 10. septembra 1993

o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978, 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Dňom 15. októbra 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou

a) po 50 halieroch vzoru 19781) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu „ČSFR“ na lícnej strane,

b) po 1 Kčs vzoru 19573) so štátnym znakom Československej republiky a s názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ vzoru 19614) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu „ČSFR“ na lícnej strane.

(2) Mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 15. októbrom 1993.

§ 2

Národná banka Slovenska a banky5) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú mince uvedené v § 1 ods. 1 za zákonné peniaze od 16. októbra 1993 do 31. januára 1994.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. septembrom 1993.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 101/1978 Zb. o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978.

2) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 60/1991 Zb. o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

3) Vyhláška ministra financií č. 48/1957 Zb. o vydaní mincí 1 Kčs.

4) Vyhláška ministra financií č. 131/1961 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a po 10 halieroch nového vzoru.

5) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.