Vyhláška č. 223/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 15.10.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

223

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 27. septembra 1993

o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 29. októbra 1993 sa vydávajú do obehu mince po 10 halieroch vzoru 1993 (ďalej len „desaťhaliernik“).

§ 2

(1) Desaťhaliernik sa razí zo zliatiny hliníka a horčíka v zložení 98 dielov hliníka a 2 diely horčíka. Hmotnosť desaťhaliernika je 0,72 g. Priemer desaťhaliernika je 17 mm, jeho hrana je hladká.

(2) Pri razbe desaťhaliernika je povolená horná a dolná odchýlka v priemere mince 0,1 mm, v hmotnosti 0,05 g a v obsahu horčíka 5/1000.

(3) Na líci desaťhaliernika je v strede hornej polovice mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvoma razidlami. Iniciálka priezviska autora návrhu desaťhaliernika Drahomíra Zobeka „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince pod značkou mincovne.

(4) Na rube desaťhaliernika v ľavej polovici mincového poľa je zobrazená osemhranná drevená zvonica zo začiatku 19. storočia zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. V pravej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „10 h“. Iniciálka priezviska autora návrhu desaťhaliernika „Z“ je umiestnená pri pravom spodnom okraji zvonice.

§ 3

(1) Dňom 31. decembra 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou po 10 halieroch vzoru 19741) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a so skratkou štátu „ČSFR“ na lícnej strane.

(2) Mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 31. decembrom 1993.

(3) Národná banka Slovenska a banky3) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú mince uvedené v odseku 1 za zákonné peniaze od 1. januára 1994 do 28. februára 1994.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1993.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 82/1974 Zb. o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974.

2) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 60/1991 Zb. o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

3) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.