Zákon č. 239/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok

(v znení č. 265/1998 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do31.10.2002
Účinnosť od 01.01.1999 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.

239

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 30. septembra 1993

o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 117/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 v druhej vete sa slová „osvojené dieťa, dieťa, ktoré bolo prevzaté do tejto starostlivosti“ nahrádzajú slovami „osvojené dieťa a dieťa, ktoré bolo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov“.

2. § 4 ods. 1 písm. a) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2a) a 2b) znie:

a) jeho príjem zo zárobkovej činnosti bez odpočítania dane z príjmu2a) (preddavku na daň z príjmu) nepresahuje polovicu určenej minimálnej mzdy,2b) ktorá patrí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom rodič vykonáva zárobkovú činnosť, alebo

2a) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

2b) § 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 ods. 3 druhá veta znie:

„Za umiestnenie dieťaťa v jasliach (materskej škole), prípadne v obdobnom zariadení sa nepovažuje pravidelná návšteva liečebno-rehabilitačných zariadení a u dieťaťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnutého ani pravidelná návšteva predškolských zariadení, ktorá neprevyšuje 4 hodiny denne.“.

4. § 7 ods. 1 a 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3a) znejú:

(1) Výška príspevku za mesiac sa rovná výške sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb rodiča podľa osobitného predpisu.3a)

(2) Ak príspevok patrí len po časť kalendárneho mesiaca, patrí rodičovi jedna tridsatina sumy uvedenej v odseku 1 za kalendárny deň. Výsledná suma za kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

3a) § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.“.

5. V § 8 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 sa slová „Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy“ nahrádzajú slovami „Policajného zboru Slovenskej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky“.

6. § 15 sa vypúšťa.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.