Zákon č. 274/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do31.08.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.08.2004
Zrušený 634/1992 Zb.

274

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. októbra 1993

o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa1) a tohto zákona vykonávajú

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),

b) iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,

c) Slovenská obchodná inšpekcia,

d) obce.

§ 2

Ministerstvo hospodárstva vo veciach ochrany spotrebiteľa

a) riadi výkon štátnej správy,

b) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky; pritom spolupracuje s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, so združeniami spotrebiteľov a s inými právnickými osobami založenými na ochranu spotrebiteľa,

§ 3

Iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach ochrany spotrebiteľa

spolupracujú s ministerstvom hospodárstva pri tvorbe koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky.

§ 7

Obec

a) vykonáva na trhoviskách a trhových miestach dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa;1) vydáva trhový poriadok, v ktorom ustanoví zákaz predaja nekvalitného tovaru10) a predaja tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod,

b) ukladá pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.9)

§ 9

Združenie spotrebiteľov a iné právnické osoby založené na ochranu spotrebiteľa sú oprávnené

a) spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy pri tvorbe a kontrole plnenia štátnej spotrebiteľskej politiky,

b) zúčastňovať sa na tvorbe právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa,

c) podávať podnety orgánom štátnej správy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.15)

§ 10

Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ktoré im vo veciach ochrany spotrebiteľa ustanovujú osobitné predpisy.16)


§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1993.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

2) § 22 ods. 4, 5, 7 až 9 zákona č. 634/1992 Zb.

3) § 23 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb.

4) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.

7) § 24 zákona č. 634/1992 Zb.

8) § 58 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

9) § 24 ods. 1, 3 až 7 zákona č. 634/1992 Zb.

10) § 3 písm. b) zákona č. 634/1992 Zb.

11) § 22 ods. 4, 6 až 9 zákona č. 634/1992 Zb.

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.

13) § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Zb.

14) § 28 zákona č. 634/1992 Zb.

15) § 26 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb.

16) Napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 32/1992 Zb), zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien, zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní.