Oznámenie č. 141/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

141

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 23. júna 1993 č. 2009/1993-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 26. marca 1993 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku (Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 105/1993 Z. z.) je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Poľnohospodárskom zamestnávateľskom zväze Slovenskej republiky a v Ústrednom výbore Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.