Nariadenie vlády č. 27/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu

Čiastka 6/1993
Platnosť od 02.02.1993 do31.12.2007
Účinnosť od 02.02.1993 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

27

NARIADENIE VLÁDY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 2. februára 1993

o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods.1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona nariaďuje:


§ 1

Dňom prechodu na slovenskú menu je 8. február 1993. Uplynutím 24.00 hodiny 7. februára 1993 zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky sú okolkované bankovky, ďalej bankovky, ktoré nepodliehajú kolkovaniu, mince a pamätné mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou a bankovky, mince a pamätné mince vydané Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.1)

§ 2

(1) Výmena bankoviek fyzickým osobám2) sa vykoná v dňoch 4. februára 1993 až 6. februára 1993.

(2) Výmena bankoviek právnickým osobám3) a fyzickým osobám - podnikateľom4) sa vykoná v dňoch 6. a 7. februára 1993.

§ 3

(1) V čase od 8. februára 1993 do 22. februára 1993 môžu fyzické osoby vyberať hotovosť z vkladných knižiek a z účtov v bankách5) v celkovej sume do 10 000 Sk.

(2) Ak to technické podmienky banky5) dovolia, môže banka umožniť fyzickým osobám vyberať hotovosť z vkladných knižiek a z účtov v bankách aj nad sumu uvedenú v odseku 1.

§ 4

V čase od 8. februára 1993 do 8. apríla 1993 môžu právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia uskutočňovať jednorazové platby v hotovosti do sumy 10 000 Sk.

§ 5

(1) V dňoch 3. februára 1993 až 7. februára 1993 Národná banka Slovenska a banky nemôžu vykonávať platobný styk v česko-slovenských korunách s Českou národnou bankou a bankami so sídlom v Českej republike.

(2) Dňom 3. februára 1993 nemôžu organizačné jednotky Slovenskej pošty, š. p., prijímať platby do Českej republiky.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

2) § 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.

3) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.

4) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.

5) § 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.