Vyhláška č. 163/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halierov vzoru 1977 a 1991 z obehu

Čiastka 43/1993
Platnosť od 28.07.1993
Účinnosť od 31.07.1993

OBSAH

163

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 23. júla 1993

o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halieroch vzoru 1977 a 1991 z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Dňom 31. júla 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou

a) po 1 halieri vzoru 19531) so štátnym znakom a s názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“, vzoru 19622) so štátnym znakom a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19913) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu „ČSFR“ na lícnej strane,

b) po 5 halieroch vzoru 19774) so štátnym znakom a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19913) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu štátu „ČSFR“ na lícnej strane.

(2) Mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky dňom 31. júla 1993.

§ 2

Národná banka Slovenska, banky5) so sídlom v Slovenskej republike a organizačné jednotky Slovenskej pošty, š. p., vymieňajú mince uvedené v § 1 ods. 1 za zákonné peniaze v množstvách, ktorých celková hodnota je 10 halierov alebo násobok tejto sumy, od 1. augusta do 31. októbra 1993.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. júlom 1993.


Marián Tkáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

2) Vyhláška ministra financií č. 43/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953.

3) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 60/1991 Zb. o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 33/1977 Zb. o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977.

5) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.