Oznámenie č. 191/1993 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a určení nepretržitého odpočinku v práci

Čiastka 51/1993
Platnosť od 26.08.1993

191

OZNÁMENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 85 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a po prerokovaní s Odborovým zväzom pracovníkov štátnych orgánov a organizácií

výnos z 19. júla 1993 č. 1/1993 o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a určení nepretržitého odpočinku v týždni.

Výnosom sa určuje, v ktorých organizáciách rezortu a za akých podmienok možno nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas, a okruh pracovníkov, u ktorých nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas nemožno uplatniť.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákona Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, na Oblastnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, na Oblastnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, na Oblastnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach a na Mestskej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.