Vyhláška č. 116/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993 do31.08.1996
Účinnosť od 01.06.1993 do31.08.1996
Zrušený 145/1996 Z. z.

OBSAH

116

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 10. mája 1993,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a § 6 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Základné ustanovenia

(1) Po úspešnom skončení ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy možno žiaka základnej školy alebo iného uchádzača o štúdium prijať do prvého ročníka denného štúdia na strednej škole.

(2) Po úspešnom skončení štvrtého ročníka základnej školy možno jej žiaka prijať na osemročné gymnázium, na športové gymnázium alebo na tanečné konzervatórium.“.

2. V § 2 ods. 2 písm. a) znie:

a) do 10. februára na študijné a učebné odbory a na štúdium, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu,

1. 53-06-6 rehabilitačný asistent

2. 53-10-6 zubný technik

3. 53-12-6 očný optik

4. 53-15-6 zdravotnícky záchranár

5. 76 - učiteľstvo
6. 82 - umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba

7. 85 - umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba

8. 79-02-5-01 matematika (špeciálne zameranie)

9. 79-02-5-76 telesná výchova (špeciálne zameranie)

10. triedy stredných škôl s dvojjazyčným vyučovaním.“.

3. V § 3 ods. 1 znie:

(1) Profilové predmety na prijímacie skúšky (ďalej len „profilové predmety“) určí Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) do 30. júna s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé študijné odbory rovnaké.“.

4. V § 3 ods. 2 slová „do 1. septembra“ sa nahrádzajú slovami „do 15. októbra“.

5. § 3 ods. 3 znie:

(3) Riaditeľ strednej školy po porade s pedagogickou radou školy a radou školy predloží návrh na zmenu počtu tried prvého ročníka alebo vyučovacieho jazyka najneskôr do 30. júna príslušnej školskej správe. Riaditeľ strednej zdravotníckej školy predkladá návrh ministerstvu zdravotníctva; riaditeľ stredného odborného učilišťa predkladá návrh aj zriaďovateľovi školy.“.

6. V § 3 ods. 4 znie:

(4) Školská správa a pri stredných zdravotníckych školách ministerstvo zdravotníctva rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra. Pri stredných odborných učilištiach rozhodne o návrhu na zmenu počtu tried prvého ročníka do toho istého termínu zriaďovateľ po prerokovaní so školskou správou.“.

7. V § 4 ods. 1 znie:

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy a so súhlasom príslušnej školskej správy (na stredných zdravotníckych školách s ministerstvom zdravotníctva) a na stredných odborných učilištiach aj so súhlasom zriaďovateľa rozhodne o počte žiakov, ktorých možno do tried prvého ročníka prijať; rozhodnutie zverejní najneskôr mesiac pred prvým termínom konania skúšok. O počte žiakov stredných odborných učilíšť, ktorých možno prijať do prvého ročníka a ktorí sa nepripravujú pre určitú právnickú alebo fyzickú osobu, rozhodne riaditeľ stredného odborného učilišťa so súhlasom školskej správy.“.

8. V § 4 ods. 3 v druhej vete sa za slová „príslušný študijný odbor“ vkladajú slová „alebo učebný odbor“.

9. V § 4 ods. 4 sa na konci odseku pripája táto veta:

„Ak riaditeľ školy rozhodne o konaní prijímacích skúšok, je povinný zverejniť ich podmienky najneskôr v termíne uvedenom v odseku 1.“.

10. V § 4 ods. 5 znie:

(5) Do učebných a študijných odborov uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) sa prijímajú žiaci po overení špeciálnych schopností na toto štúdium; do tanečného konzervatória a športového gymnázia aj po overení zdravotnej spôsobilosti. Termín skúšky a ostatné podmienky prijatia určí riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy; zverejní ich najneskôr v termíne uvedenom v odseku 1.“.

11. V § 5 ods. 1 sa za slovom „schopnosti“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovom „zručností“ sa vkladajú slová „alebo talentu“.

12. V § 5 ods. 3 znie:

(3) Ak je na prijatie uchádzača potrebné overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo talent v odboroch uvedených v § 2 ods. 2 písm. a), riaditeľ strednej školy určí termín konania tejto skúšky v čase prvých troch týždňov v mesiaci marci.“.

13. V § 5 ods. 4 sa v poslednej vete slová „v treťom“ nahrádzajú slovami „v druhom“.

14. V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak je na prijatie uchádzača do prvej triedy osemročného gymnázia potrebné vykonať prijímaciu skúšku alebo overiť jeho schopnosti a predpoklady na štúdium, termín tejto skúšky určí riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy; zverejní ho najneskôr mesiac pred jej konaním.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

15. V § 6 ods. 7 sa slová „po prerokovaní“ nahrádzajú slovami „po dohode“.

16. V § 7 ods. 3 sa na konci druhej vety dopĺňa odkaz na poznámku „2)“.

17. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Do vyššieho ročníka strednej školy, na ktorej sa štúdium končí maturitnou skúškou alebo absolutóriom a ktorá v nižších ročníkoch štúdia poskytuje zároveň stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, možno prijať absolventa nižšieho ročníka alebo iného uchádzača, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, prípadne maturitnú skúšku, a splnil ďalšie požiadavky, ktoré mu určil riaditeľ školy.“.

18. V § 11 písm. b) sa vypúšťa posledná veta.

19. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Oznamovacia povinnosť

(1) Riaditeľ základnej školy je povinný poskytnúť požadované údaje o záujme žiakov o štúdium na stredných školách školskej správe.

(2) Riaditeľ strednej školy poskytne bezodkladne aktuálne údaje o počte prihlásených žiakov, o počte prijatých žiakov a o počte voľných miest školskej správe. Na požiadanie tieto údaje poskytne aj ostatným orgánom štátnej správy.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1993.


Matúš Kučera v. r.