Vyhláška č. 113/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov

Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do31.03.1997
Účinnosť od 01.06.1993 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. mája 1993,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 619/1992 Zb. sa mení takto:

1. V § 16 ods. 3 znie:

(3) V obci smie ísť vodič rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo ceste pre motorové vozidlá v obci, najviac 80 km.h-1, pokiaľ nie je dopravnou značkou č. B 20a dovolená vyššia rýchlosť.“.

2. V § 34 ods. 1, 2, 3 a 4 znejú:

(1) Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 hodiny prvého dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja do 22.00 hodiny posledného dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja. Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, platí tento zákaz v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

(2) Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je v období od 1. júla do 31. augusta zakázaná jazda zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm

a) v posledný pracovný deň pred dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 do 21.00 hodiny,

b) v prvý deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 7.00 do 11.00 hodiny,

c) v posledný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.

(3) Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zákaz uvedený v odseku 2 platí v čase od 7.00 do 11.00 hodiny a v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.

(4) Zákaz jazdy podľa odseku 1 neplatí pre

a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl a ozbrojených zborov,

b) vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu, na prepravu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a na prepravu hospodárskych zvierat,

c) vozidlá použité na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov,

d) vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí (napr. preprava športových lodí, motocyklov, dostihových koní, vtáctva, kulís a pod.),

e) vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1993.


Jozef Tuchyňa v. r.