REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v slovenskom vydaní Zbierky zákonov (Zb.),

2. vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb,

3. vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov.

1. V prílohe zákona má položka 10 vrátane odpisových skupín správne znieť:

(10) Nehmotný majetok 2

z toho:

počítačové programy

a znalosti, prípadne skúsenosti 1

podobnej povahy

patenty 3.".

2. V § 8 ods. 3 písm. i) má správne znieť:

i) odtlačok pečiatky ministerstva.“.

3. V § 10 ods. 3 má správne znieť:

(3) Príslušný úrad životného prostredia9) na základe podkladov z ústavu vyhlási varovné a regulačné opatrenia signálom podľa odseku 1 písm. c),

a) ak boli v dôsledku nepriaznivých rozptylových podmienok prekročené osobitné imisné limity10) ustanovené na vyhlásenie príslušného signálu upozornenia, prvého regulačného stupňa alebo druhého regulačného stupňa podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky a

b) ak táto situácia sa predpovedá najmenej na osem nasledujúcich hodín.“.

V poznámke pod čiarou k odkazu2) má byť namiesto „§ 8 až 11 a § 12 ods. 2 písm. c)“ správne uvedené „§ 8 až 11 a § 18 ods. 2 písm. c)“.

Redakcia