Oznámenie č. 232/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993
Redakčná poznámka

Dodatok č. 1 nadobudol platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jeho schválenie 9. septembra 1993 na základe článku III.

232

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. mája 1993 bol v Bratislave a Prahe podpísaný Dodatok č. 1 k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Dodatok č. 1 nadobudol platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jeho schválenie 9. septembra 1993 na základe článku III.

DODATOK Č. 1

k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Slovenská republika a Česká republika v súlade s článkom 9 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou sa dohodli na uzavretí dodatku č. 1.

Článok I

Platobná zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 sa mení a dopĺňa takto:

Článok 2 znie:

„Platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené subjektom jednej zo zmluvných strán v tretej krajine a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality dodaného tovaru a služieb subjektu druhej zmluvnej strany, a platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené subjektom jednej zmluvnej strany od subjektu druhej zmluvnej strany a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality tovaru a služieb do tretej krajiny, budú sa uhrádzať vo voľne zameniteľných menách, ak z inej dohody, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nevyplýva niečo iné“.

Článok II

Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Článok III

Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jeho schválenie v súlade s ústavným postupom príslušného štátu.

Dané v Bratislave 20. mája 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Július Tóth v. r.

Za Českú republiku:

Ivan Kočárník v. r.