Vyhláška č. 228/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu

(v znení č. 9/1994 Z. z., 219/1997 Z. z.)

Čiastka 59/1993
Platnosť od 18.10.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

228

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 17. októbra 1993

o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 29. októbra 1993 sa vydávajú do obehu bankovky po 1 000 Sk vzoru 1993 (ďalej len „bankovka“).

§ 2

(1) Bankovka je 80 mm široká a 158 mm dlhá. Povolená horná a dolná odchýlka v jej šírke a dĺžke je 1,5 mm. Bankovka je vytlačená na prírodne sfarbenom papieri s lokálnym stupňovitým vodoznakom a ochranným okienkovým prúžkom.

(2) Stupňovitý vodoznak je umiestnený na 43 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) a tvorí ho portrét Andreja Hlinku.

(3) Ochranný okienkový prúžok v šírke 1,2 mm je zapustený do papiera v smere rovnobežnom so šírkou bankovky. Na prúžku je umiestnený opakujúci sa mikrotext „1000 Sk“. Ochranný prúžok vystupuje na líci bankovky na povrch papiera, na ktorom vytvára sedem voľným okom viditeľných kovovolesklých okienok dlhých približne 5 mm, medzi ktorými je medzera 4 mm. V priehľade proti svetlu sa prúžok javí ako súvislý neprerušovaný tmavý pruh v papieri s opakovaným negatívnym mikrotextom označujúcim nominálnu hodnotu bankovky „1000 Sk“.

(4) V pravom hornom rohu tlačového obrazca na líci bankovky a v ľavom hornom rohu tlačového obrazca na rube bankovky je vo fialovom kosodĺžniku umiestnená ochranná sútlačová značka, vytlačená technikou tlače z plochy, ktorá pri pohľade na bankovku z lícnej strany vytvára v priehľade proti svetlu biele písmeno „S“ vo fialovom poli.

§ 3

(1) Na líci bankovky je v pravej časti tlačového obrazca portrét Andreja Hlinku. Z ľavej strany stredu tlačového obrazca prechádza cez strednú časť portrétu Andreja Hlinku lomený farebný geometrický svetelný pruh. Portrét Andreja Hlinku je vytlačený technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou a jeho stredná časť vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu tmavofialovou farbou. Vpravo dolu od portrétu Andreja Hlinku smerom k pravému dolnému rohu tlačového obrazca je umiestnená ornamentálna plocha vyplnená gilošovým vzorom, ktorá je vytlačená technikou tlače z hĺbky tmavofialovou farbou. V spodnej časti gilošovej plochy je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky negatívne vytlačené malé hodnotové číslo „1000“, nad ktorým je umiestený v rovnakom smere orientovaný skrytý obrazec, ktorý pri určitom uhle dopadu svetla vytvára tmavé alebo svetlé vyobrazenie skratky názvu meny Slovenskej republiky „Sk“. Na pravom okraji gilošovej plochy je vytlačený negatívny mikrotextový riadok s viacnásobne opakovaným textom „1000 Sk“. Na pravom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj potlačený v dolnej a hornej časti ochrannou líniovou štruktúrou. V nepotlačenej strednej časti je v smere zdola nahor drobným písmom umiestnená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu lícnej strany bankovky „J. BUBÁK DEL.“ (nakreslil), názov emisnej banky „© NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a iniciálka mena a priezvisko autora ryteckého prepisu portrétu „J. MOORE SC.“ (vyryl). Iniciálky mien, priezviská a názov emisnej banky sú vytlačené technikou tlače z plochy svetlofialovou farbou.

(2) Na líci bankovky v ľavej časti tlačového obrazca je vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou veľké číslo „1000“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplnená gilošovým vzorom. Pod veľkým hodnotovým číslom je v smere zdola nahor rovnobežne s ľavou stranou tlačového obrazca umiestnený v dvoch riadkoch text slovne označujúci nominálnu hodnotu bankovky „TISÍC SLOVENSKÝCH KORÚN“, pod ním je vytlačený mikrotextový riadok zložený z viacnásobne sa opakujúceho textu „1000 Sk“. V dolnej časti bankovky vľavo od portrétu Andreja Hlinku je umiestnené meno a priezvisko osobnosti zobrazenej na bankovke „ANDREJ HLINKA“. Texty sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavofialovou farbou a meno a priezvisko zobrazenej osobnosti tmavosivou farbou. V spodnej časti obrazového poľa je technikou tlače z hĺbky vytlačený optický premenlivý prvok v tvare trojuholníka, ktorého farba sa pri zmene uhla pohľadu mení z fialovočervenej na zlatozelenú. V ľavom hornom rohu tlačového obrazca je cez prevažnú časť veľkého hodnotového čísla umiestnená obdĺžniková ochranná striebrolesklá metalická plocha prerušovaná zvislým lineárnym rastrom. Obdobná menšia metalická plocha sa nachádza v ľavom dolnom rohu tlačového obrazca. Obidve metalické plochy sú spojené tenkými zvislými metalickými linkami, ktorú sú prerušené farebným geometrickým svetelným pruhom. Farebný geometrický svetelný pruh je vytvorený modelovaným lineárnym rastrom, ktorý z ľavej strednej časti tlačového obrazca prechádza šikmo nahor tvárovou časťou portrétu Andreja Hlinku. Farba pruhu plynule prechádza z ružovofialovej cez svetlofialovú až do tmavofialovej. Pozadie v kombinácii svetlofialovej, fialovej, odtieňov sivej a modrej farby vytvárajú drobné rastre v podtlači, z ktorých dominujúce sú zvislé linky. Striebrolesklá metalická plocha, farebný geometrický svetelný pruh a podtlače v pozadí sú vytlačené technikou tlače z plochy.

(3) Na líci bankovky v ľavej časti kupónu je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený názov emisnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. V pravej dolnej časti kupónu je hmatová značka pre nevidiacich, ktorú tvoria štyri body s priemerom 1,5 mm vzdialené od seba 2 mm, usporiadané do štvorca. Text aj hmatová značka pre nevidiacich sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavofialovou farbou. Kupón je v hornej a dolnej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou, ktorá nadväzuje na metalickú plochu v tlačovom obrazci. Ochranná líniová štruktúra je vytlačená technikou tlače z plochy a plynule prechádza zo svetlofialovej do svetlej sivomodrej farby.

(4) Označenie série bankovky veľkým písmenom abecedy a poradové číslo na líci bankovky sú vytlačené vo vodorovnom smere vpravo dolu pod portrétom Andreja Hlinku čiernou farbou a v zvislom smere zhora nadol v pravom hornom rohu kupónu fialovou farbou. Obidve označenia série a poradové čísla sú vytlačené technikou tlače z výšky. Číslice vodorovne situovaného poradového čísla bankovky sa smerom zľava doprava od štvrtého čísla zväčšujú.

§ 4

(1) Na rube bankovky uprostred tlačového obrazca je vyobrazená Madona Ochrankyňa zo stredovekej nástennej maľby z rímskokatolíckeho kostola sv. apoštolov Šimona a Judu v Liptovských Sliačoch pri Ružomberku. Do motívu v ľavej časti plášťa Madony Ochrankyne je umiestnené vyobrazenie Mauzólea Msgr. Andreja Hlinku v Ružomberku. V ľavej časti tlačového obrazca je vyobrazený rímskokatolícky farský kostol sv. Ondreja v Ružomberku. Z ľavého spodného okraja bankovky šikmo smerom nahor prechádza cez tlačový obrazec farebný geometrický svetelný pruh. Farba geometrického svetelného pruhu prechádza z fialovočervenej cez svetlofialovú do tmavofialovej. V ľavom dolnom rohu farebného geometrického svetelného pruhu je v gilošovej ploche umiestnené malé negatívne hodnotové číslo „1000“. V pravom dolnom rohu tlačového obrazca je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnené veľké hodnotové číslo „1000“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha jeho číslic je vyplnená negatívnym mikrotextom s opakujúcim sa nápisom „NBS“, ktorý sa smerom k spodnej časti číslic postupne stráca. Kresba tlačového obrazca vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu je fialová, mimo pruhu tmavosivá až červenofialová a je vytlačená technikou tlače z hĺbky. Na ľavom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj v hornej a dolnej časti potlačený červenofialovou farbou technikou tlače z plochy, v ktorom je viacriadkový, mnohonásobne sa opakujúci negatívny mikrotext „1000 Sk“. V nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky drobným písmom vytlačená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu „J. BUBÁK DEL.“ a názov tlačiarne, ktorá vytlačila bankovky „THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED“. Obidva texty sú vytlačené technikou tlače z plochy červenofialovou farbou.

(2) Na rube bankovky v pravej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený nápis „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Vytlačený je technikou tlače z hĺbky tmavofialovou farbou. V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska. Text je vytlačený technikou tlače z plochy svetlofialovou farbu a faksimile podpisov technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou. Horná a dolná časť kupónu sú potlačené viacriadkovým, mnohonásobne sa opakujúcim negatívnym mikrotextom „1000 Sk“ technikou tlače z plochy vo farbe plynule prechádzajúcej zo svetlej sivomodrej do fialovej.

§ 5

(1) Dňom 22. októbra 1993 sa sťahujú z obehu okolkované bankovky po 1 000 Kčs.1)

(2) Okolkované bankovky podľa odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 22. októbrom 1993.

(3) Národná banka Slovenska a banky2) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú bankovky uvedené v odseku 1 za zákonné peniaze od 23. októbra 1993 do 5. novembra 1993. Banky môžu pri výmene presahujúcej 100 000 Sk žiadať uloženie okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs1) na vkladné knižky alebo na účet v banke.

(4) Národná banka Slovenska môže po preukázaní závažných dôvodov rozhodnúť o dodatočnej výmene bankoviek uvedených v odseku 1 za zákonné peniaze na základe písomnej žiadosti podanej do 28. februára 1994.

(5) Žiadosť podľa odseku 4 sa predkladá v pobočkách Všeobecnej úverovej banky, a. s. Prílohou žiadosti sú bankovky uvedené v odseku 1.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 71/1985 Zb. o vydaní bankoviek po 1 000 Kčs.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 28/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.

2) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.