Zákon č. 51/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štandarde prezidenta Slovenskej republiky

Čiastka 13/1993
Platnosť od 01.03.1993
Účinnosť od 01.03.1993

51

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 19. januára 1993

o štandarde prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Prezident Slovenskej republiky používa štandardu prezidenta Slovenskej republiky ako symbol svojej funkcie.

§ 2

(1) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky má podobu červeného štvorca, z ktorého spodného okraja vyrastá modré trojvršie s bielym dvojitým krížom v proporciách štátneho znaku Slovenskej republiky. Bielo-modro-červený lem vychádza bielou farbou z horného rohu štandardy od žrde. Kresba znamenia je strieborná, strieborná linka lemuje červený štvorec aj celú štandardu.

(2) Farebné vyobrazenie štandardy prezidenta Slovenskej republiky je prílohou tohto zákona.

§ 3

(1) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky sa používa na označenie jeho trvalého alebo dočasného sídla.

(2) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky sa môže použiť pri výkone funkcií prezidenta Slovenskej republiky.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Obrázok