Opatrenie č. 25/1993 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993

Čiastka 5/1993
Platnosť od 26.01.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 09.12.1993

25

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 6. januára 1993,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike vyhlasuje


Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 1993

Čl. I

Štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.:

a) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

b) Štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

c) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky.

Čl. II

Prípadné úpravy a zmeny tohto programu zisťovaní, ktoré nastanú v priebehu roku 1993, budú uverejnené podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Čl. III

Program ostatných dlhodobých (polročných, ročných) štatistických zisťovaní (vrátane registrov za rok 1993) organizovaných a vykonávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky bude uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky do konca apríla 1993.

Čl. IV

Štátne štatistické výkazy za december 1992, za 4. štvrťrok 1992 a za rok 1992 vydané pod hlavičkou Federálneho štatistického úradu sú naďalej platné a spravodajské jednotky sú povinné použiť tieto formuláre na splnenie svojej spravodajskej povinnosti v určených termínoch v roku 1993.


Čl. V

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 26. januárom 1993.


Rudolf Krč v. r.


a) ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poi P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve
Pen P 3a-04Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve
Pen P 3b-04Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a fondov
Obyv 1-12Hlásenie o uzavretí manželstva
Obyv 2-12Hlásenie o narodení
Obyv 3-12Hlásenie o úmrtí
Obyv 4-12Hlásenie o rozvode
OŽP 1-01Ročný výkaz o pokutách uložených úradmi životného prostredia
OŽP 1a-01Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP
OŽP 2-01Ročný výkaz o chránených územiach v SR
OŽP 3-01Ročný výkaz o stave ovzdušia v SR (emisie)
OŽP 3a-01Ročný výkaz o stave ovzdušia v SR (imisie)
OŽP 4-01Ročný výkaz o vode
OŽP 5-01Ročný výkaz o stave lesov v SR
OŽP 6-01Ročný výkaz o komunálnom odpade
Iv 1-04Štvrťročný výkaz o investíciách
Iv 3-04Štvrťročný výkaz o vydaných stavebných povoleniach
Iv 4-02Polročný výkaz o realizácii vybranej stavby
Iv 5-99Evidenčný list vybranej investičnej akcie
Iv 6-02Polročný výkaz o bytovej výstavbe
Iv 7-99Hlásenie o dokončení stavby obytného domu
Tech P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume
Tech P 13-04Štvrťročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume
Tech Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume
Práca 5-99Výkaz o štrajku (výluke)
Práca 2-04Štvrťročný výkaz o práci
Práca 4-02Polročný výkaz o platoch pracovníkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách
Práca 3-01Ročný výkaz o práci
Ceny VC 1-12Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobkov
Ceny VC 1a-02Výkaz parametrického porovnania úžitkových vlastností výrobkov
Ceny VC 1b-02Tabuľkový komentár k výkazu Ceny VC 1-12
KPESC 1-12Mesačný výkaz o spotrebiteľských cenách vybraných tovarov a služieb
Ceny NC Poľ 1-12Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobcov
Ceny D Poľ 1-04Štvrťročný výkaz o cenách dodávok osiva, sadby a sadeníc do poľnohospodárstva
Ceny D Poľ 2-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb do poľnohospodárstva
Ceny D Poľ 3-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb do poľnohospodárstva
Ceny D Poľ 4-04Štvrťročný výkaz o cenách dodávok do poľnohospodárstva
Ceny Les 1-12Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve
Ceny Stav 1-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve
Ceny Stav 2-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo
Ceny Stav 3-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo
Ceny Stav 4-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo
Ceny Stav 5-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo
Ceny Stav 6-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV pre stavebné práce pri budovaní technologických zariadení
Ceny Stav 7-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie
Ceny Stav 8-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve - doplnenie reprezentantov
Ceny Stav 9-04Štvrťročný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve
Ceny Vod 1-12Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve
Poľ/S P 6-12Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby
Po ľ/ S V 1-99Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe
Poľ V 3-99Vybrané ukazovatele v poľnohospodárstve
Poľ V 1-04Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe
Poľ Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve
Poľ P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
Poľ V 6-04Štvrťročný výkaz o bilancii obilia
Osev 3-01Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami
SI Poľ V-6Odhad hektárových úrod poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.
Poľ V- 7Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7
Poľ V- 8Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.
Poľ V- 9Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.
Poľ V- 10Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.
Les 2-04Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
Les Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
Les 3-04Štvrťročný výkaz v lesníctve
Les P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v lesníctve
Les 4-04Štvrťročný výkaz o reprivatizácii lesov
Les 3-01Ročný výkaz o hospodárení v lesoch
Vod 1-01Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu
Vod 2-01Ročný výkaz o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel
Vod 3-04Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
Vod 4-04Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody vo vodnom hospodárstve
Vod 5-04Štvrťročný výkaz o odvode odpadových vôd vo vodnom hospodárstve
Priem P 1-12Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
Priem P 2-12Mesačný podnikový výkaz o výrobe vybraných výrobkov v priemyselnej organizácii
Priem P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
Priem/OPU/Dop P 4-04Štvrťročný výkaz o zdrojoch, rozdelení a predaji palív a energie
Priem P 13-04Štvrťročný výkaz malej organizácie v priemysle
Priem Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
Stav P 1-12Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie
Stav P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve
Stav P 13-04Štvrťročný výkaz malej organizácie v stavebníctve
Stav Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve
VTS P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS P 13-04Štvrťročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
OPU P 1-12Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania
OPU P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU P 9-04Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení
OPU P 13-04Štvrťročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve, ubytovaní a cestovných kanceláriách
OPU Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní
Dop P 1-12Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie
Dop P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v doprave
Dop P 13-04Štvrťročný výkaz malej organizácie v doprave
Dop Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v doprave
Spoj P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v spojoch
Spoj Z 2-04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v spojoch
Škol V 30-01Zisťovanie o žiakoch - študentoch denného štúdia na stredných a vysokých školách podľa okresov trvalého bydliska
Nem Ur/S 1-12Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
Nem Úr 1-02Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
Soc V 1-01Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti
Org 1-99Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ
Org 2-99Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ
Pol P 5-01Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve
Pen P 5-01Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v investičných spoločnostiach a fondoch
Iv2-01Ročný výkaz o investíciách
Tech P 5-01Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume
Tech P 6-01Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové a príspevkové organizácie a vysoké školy
Tech P 12-01Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume
Tech Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume
Poľ P 5-01Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
Poľ V 6-01Ročný výkaz v rastlinnej výrobe
Poľ S 1-01Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach
Poľ P 12-01Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve
Poľ Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve
Poľ HZ 2-01Súpis hospodárskych zvierat
Les P 5-01Ročný podnikový výkaz v lesníctve
Les P 12-01Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve
Les Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
Priem P 5-01Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
Priem/Dop/OPU P 6-01Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív
Priem P 7-01Ročný podnikový výkaz o energetických pochodoch zušľachťovania palív
Priem P 8-01Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov
Priem/Dop P 9-01Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie
Priem P 10-01Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a TH ukazovateľoch
Priem PI 1-01Ročný podnikový výkaz o výrobkových a technologických inováciách a o certifikácii výrobkov v priemysle
Priem P 12-01Ročný výkaz malej organizácie v priemysle
Priem Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
Stav P 5-01Ročný podnikový výkaz v stavebníctve
Stav P 12-01Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve
Stav Z 3-01Ročný výkaz zvodnej jednotky v stavebníctve
VTS P 5-01Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS P 12-01Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
Kult V 7-01Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní
Kult V 8-01Ročný výkaz o televíznom vysielaní
OPU P 5-01Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU P 6-01Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií
OPU P 7-01Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami
OPU P 12-01Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní
Dop P 5-01Ročný podnikový výkaz v doprave
Dop P 6-01Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave
Dop P 7-01Ročný podnikový výkaz v železnickej doprave
Dop P8-01Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave
Dop P 9-01Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave
Dop P 10-01Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave
Dop P 12-01Ročný výkaz malej organizácie v doprave
Dop Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave
Spoj P 5-01Ročný podnikový výkaz v spojoch
Spoj Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch
M-Soc V 4-02Súhrnný polročný výkaz o sociálnej starostlivosti
Org 1-04Súborný list štvrťročného závodného zisťovania
časť A
časť B
Org 1-01Súborný list ročného závodného zisťovania
časť A
časť B

a) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách a špecifické údaje v odvetví poisťovníctva. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky, prijaté a vyplatené poistné náhrady), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa, cenné papiere, emisie cenných papierov, stav rezerv životných dôchodkových poistení), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, evidenčný počet žien.

3. Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou činnosťou poisťovníctva bez obmedzenia počtu pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov

Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára: Pen P 3a-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách a špecifické údaje v odvetví peňažníctva (mimo investičných spoločností a fondov). Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz. Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky, poplatky a provízie), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, pokladňa, cenné papiere), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, evidenčný počet žien.

3. Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou činnosťou peňažníctva (mimo investičných spoločností a fondov) bez obmedzenia počtu pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov

Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a fondov

Značka štatistického formulára: Pen P 3b-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách a špecifické údaje na úseku investičných spoločností v rámci odvetvia peňažníctva. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa, cenné papiere, emisie cenných papierov), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, evidenčný počet žien.

3. Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou činnosťou peňažníctva (len investičné spoločnosti a fondy) bez obmedzenia počtu pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov

Predpokladaná výška nákladov: 4 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára: Obyv 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať komplexné informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

Dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, trvalé bydlisko), poradie manželstva, dátum rozvodu alebo ovdovenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek

Matriky obvodných úradov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov

Predpokladaná výška nákladov: 285 000 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára: Obyv 2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať komplexné informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, kód štátneho občianstva dieťaťa, pohlavie, údaje o pôrode, dátum sobáša rodičov a ďalšie osobné údaje o rodičoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po narodení dieťaťa.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 405 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára: Obyv 3-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať komplexné informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Osobné údaje zomretého, dátum úmrtia, rodné číslo pozostalého manžela, príčina smrti, údaje o pitve a ďalšie podrobnejšie údaje pri deťoch zomretých do jedného roka.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Matriky obvodných úradov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 285 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára: Obyv 4-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať komplexné informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o dôvodoch rozvodu, priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov, poradie rozvodu, príčina rozvratu manželstva.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Súdy (obvodné, okresné).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: 15. a posledný kalendárny deň v mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 285 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených úradmi životného prostredia

Značka štatistického formulára: OŽP 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia za právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia, vody a pod. Výsledky sa použijú na publikačné a analytické práce.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, výška uložených pokút, výška pokút skutočne zaplatená.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Úrady životného prostredia v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP

Značka štatistického formulára: OŽP 1a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Získané informácie sa využijú na sledovanie evidencie o uložených pokutách a v publikačnej a informačnej oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet uložených pokút, výška pokút, skutočne zaplatené čiastky, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o chránených územiach v SR

Značka štatistického formulára: OŽP 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o chránených územiach v SR. Získané údaje sa použijú pre potreby informačného systému o životnom prostredí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet a veľkosť chránených krajinných oblastí, národných parkov, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a požiarov na chránených územiach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné úrady životného prostredia, SÚOP.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave ovzdušia v SR (emisie)

Značka štatistického formulára: OŽP 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o emisiách v okresoch SR. Údaje budú slúžiť na hodnotenie kvality ovzdušia v okresoch a v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet zdrojov znečistenia, množstvo vypúšťaných látok podľa zdrojov znečistenia ovzdušia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 8. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave ovzdušia v SR (imisie)

Značka štatistického formulára: OŽP 3a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o imisiách v SR v meracích bodoch Slovenského hydrometeorologického ústavu. Získané údaje sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Priemerné a maximálne koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, priemerná ročná a maximálna kyslosť zrážok, uplatnenie prognózneho a signálneho systému znečistenia ovzdušia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 8. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o vode

Značka štatistického formulára: OŽP 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite vody na území SR. Získané údaje sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Využitie vody v hospodárstve, v domácnostiach, znečistenie vody, kvalita čistenia odpadových vôd, dĺžka a kvalita povrchových vodných tokov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave lesov v SR

Značka štatistického formulára: OŽP 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o celkovej rozlohe lesov a ich poškodení. Získané údaje sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Lesná pôda, porastová pôda, dreviny, rozloha lesov postihnutých exhaláciami, eróziou, výskyt požiarov a ich dôsledky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o komunálnom odpade

Značka štatistického formulára: OŽP 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade na území obcí SR. Získané údaje poskytnú prehľad o životnom prostredí v obciach SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Množstvo komunálneho odpadu obce, podľa druhov, náklady obce vynaložené na riešenie komunálneho odpadu, a tiež výška pokút.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obce a mestá SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o investíciách

Značka štatistického formulára: Iv 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Získať informácie o vývoji hmotných a nehmotných investícií v sektorovej, republikovej a technologickej štruktúre, o zdrojoch financovania a hlavnom smere ich zamerania pre správy o vývoji národného hospodárstva, medzinárodné porovnania a získať podklady pre účasť kapitálu v národnom účtovníctve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Objemové ukazovatele tvorby hmotného a nehmotného investičného majetku v peňažnom vyjadrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Právnické a niektoré fyzické osoby, zapísané do obchodného registra s počtom pracovníkov 25 a viac osôb, ktoré vykonávajú investičnú výstavbu a majú samostatný účet v príslušnej banke.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 98 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vydaných stavebných povoleniach

Značka štatistického formulára: Iv 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Získať informácie o počte a predpokladanej hodnote vydaných stavebných povolení s osobitným zameraním na ochranu životného prostredia a bytovú výstavbu ako podkladu na posúdenie očakávanej investičnej aktivity.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet a predpokladaná hodnota stavebných povolení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Stavebné úrady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších úprav.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 13 600 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o realizácii vybranej stavby

Značka štatistického formulára: Iv 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Získať informácie o skutočnom priebehu realizácie jednotlivých rozhodujúcich stavieb, odvetvovej, sektorovej a územnej štruktúre výstavby a zdrojoch jej financovania, ako aj priebehu získavania kapacít ako podkladov na vyhodnotenie predpokladaných výsledkov investičnej aktivity vrátane rozostavanosti rozhodujúcich akcií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hodnotové ukazovatele, charakterizujúce skutočný priebeh realizácie jednotlivých rozhodujúcich stavieb a zdroje ich financovania, ako aj priebeh získavania hlavných kapacít.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Subjekty, zapísané do obchodného registra s počtom pracovníkov nad 25 a viac osôb, ktoré sú investormi stavieb ekologického charakteru nad 5 mil. Kčs celkových nákladov stavieb, na ktoré sa poskytli individuálne dotácie zo štátneho rozpočtu SR, obytných domov nad 50 mil. Kčs celkových nákladov a ostatných stavieb s celkovými nákladmi nad 100 mil. Kčs.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom polroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 21 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Evidenčný list vybranej investičnej akcie

Značka štatistického formulára: Iv 5-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Získať informácie o významných stavbách v odvetvovej, sektorovej a územnej štruktúre z hľadiska programového zamerania, o modernizácii a rekonštrukcii, predpokladaných termínoch začatia a dokončenia, zdrojoch financovania a získaných kapacitách ako podkladu na posúdenie investičnej aktivity.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vybrané údaje o stavbe, náklady spolu, zdroje financovania, mesiac a rok začatia a dokončenia stavby, záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy, identifikačné údaje o stavbe.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Subjekty, zapísané do obchodného registra s počtom pracovníkov nad 25 a viac osôb, ktoré sú investormi stavieb ekologického charakteru nad 5 mil. Kčs celkových nákladov stavieb, na ktoré sa poskytli individuálne dotácie zo štátneho rozpočtu SR, obytných domov nad 50 mil. Kčs celkových nákladov a ostatných stavieb s celkovými nákladmi nad 100 mil. Kčs.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vydaní stavebného povolenia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 21 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o bytovej výstavbe

Značka štatistického formulára: Iv 6-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Získať informácie o počte začatých, dokončených a rozostavaných bytov, o obytnej a úžitkovej ploche dokončených bytov a získaných kapacitách pri výstavbe slobodární ako podkladu na hodnotenie výsledkov bytovej výstavby pre vnútornú ekonomiku a medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Prevažne naturálne ukazovatele o formách bytovej výstavby podľa štádia rozostavanosti bytov, veľkostnej štruktúry, podľa obytných a úžitkových plôch dokončených bytov, nadstavieb a prístavieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Investorské organizácie zabezpečujúce bytovú výstavbu v dobiehajúcej tzv. komunálnej bytovej výstavbe a stavebné úrady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších úprav.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po sledovanom polroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 70 000 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o dokončení stavby obytného domu

Značka štatistického formulára: Iv 7-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Získať informácie o novopostavených obytných domoch z hľadiska územnej štruktúry (okresy, regióny), veľkosti bytov a domu, o vybavení bytov, vlastníckej štruktúre bytov ako podkladu na hodnotenie stavu a vývojových tendencií bytovej výstavby vo vnútornej ekonomike a pre medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Naturálne a peňažné ukazovatele času výstavby, charakteristiky spôsobu výstavby, veľkostnej štruktúry bytových a nebytových priestorov domov a ich vybavení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Stavebné úrady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších úprav, príp. aj priami investori pri výstavbe domov nad tri a viac bytov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Zmyslom zisťovania je zabezpečiť hlavne základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, a zabezpečiť obmedzený okruh ukazovateľov o doprave v odvetví vedy a výskumu. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobúdanie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti vedy a výskumu a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 13-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie v dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce výkony, počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov v oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude rovnako možné analyzovať údaje o pracovníkoch o mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára: Práca 5-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť informácie charakterizujúce riešenie sporu o sociálnych, ekonomických, príp. iných požiadavkách medzi zamestnancami a zamestnávateľmi zastavením práce vo forme štrajku (zo strany zamestnancov) alebo výluky (zo strany zamestnávateľa). Výsledky zisťovania sa využívajú na poskytovanie údajov ILO a ďalším organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dátum začiatku a ukončenia štrajku (výluky) a ďalšie údaje charakterizujúce štrajk (výluku), priemerný evidenčný počet pracovníkov, počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem nevyplatených miezd z dôvodu štrajku (výluky).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky organizácie bez ohľadu na vlastníctvo zapísané do obchodného registra, v ktorých v danom mesiaci sa štrajk (výluka) konal.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: nepravidelná (v prípade realizácie štrajku).
Lehota odovzdania informácie spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Získavať údaje charakterizujúce vývoj a štruktúru zamestnanosti a miezd pre potreby analýz o vývoji na trhu práce, ako aj podkladov na úpravy v sociálnej oblasti a pod.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Zisťované sú osoby v pracovnom či obdobnom vzťahu k spravodajskej jednotke a mzdy aj platy vyplácané organizáciou týmto osobám v súvislosti s touto činnosťou.

3. Okruh spravodajských jednotiek
V zásade nepodnikateľské organizácie bez ohľadu na počet pracovníkov, na ktoré sa nevzťahuje odvetvové výkazníctvo.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 270 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o platoch pracovníkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: Práca 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných platov pracovníkov v rozpočtovej sfére.
Výsledky sa využijú pre informácie pre MPSVR SR a MF SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov a vyplatené mzdové prostriedky v štruktúre - tarifný plat, príplatky (osobné, osobitné, funkčné, za hodnosť); odmeny a ostatné podľa jednotlivých platových tried.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rozpočtové a príspevkové organizácie (ktoré neúčtujú ako hospodárske organizácie).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 70 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja a štruktúry zamestnanosti a miezd podľa okresov SR. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavovanie bilancie práce a prehľadov o vývoji na trhu práce v SR, na úpravy v sociálnej oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov spolu, zvlášť v poproduktívnom veku, vedľajší pracovný pomer, počet žien spolu, z toho na MD a ďalšej MD, vyplatené mzdové prostriedky za organizáciu spolu a podľa sídla pracovísk v jednotlivých okresoch SR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podniky a organizácie (v podnikateľskej sfére podniky s viac ako 25 pracovníkmi).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 160 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať podklady pre výpočet indexov cien vybraných priemyselných výrobkov a sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ceny vybraných priemyselných výrobkov (reprezentantov), jedenkrát ročne výroba tovaru za minulý rok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané priemyselné podniky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 9 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz parametrického porovnania úžitkových vlastností výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1a-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť údaje na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim tomu istému účelu, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Označenie výrobku, cien a skutočných nákladov za mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitatívne podmienky výrobku doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané podniky hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 14. mája a 16. novembra 1993.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o spotrebiteľských cenách vybraných tovarov a služieb

Značka štatistického formulára: KPESC 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je priame zisťovanie spotrebiteľských cien reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za SR. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom pre valorizáciu dôchodkov a miezd, pre posudzovanie vplyvu vývoja cien na existenčné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: karta prvotnej evidencie.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie indexov spotrebiteľských cien, reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb podľa vopred určeného zoznamu a životných nákladov, podľa sociálnych skupín obyvateľstva a ich príjmových pásem.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vopred vybrané predajne a prevádzky štátneho, družstevného a súkromného sektoru v každom okrese SR a v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 800 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny NC Poľ 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zisťovať úroveň ceny vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktorá je platená výrobcom za ich výrobky. Údaje sa využívajú na výpočet indexu cien v poľnohospodárstve a na zistenie cenového vývoja v tomto odvetví.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvá vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané poľnohospodárske organizácie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 240 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok osiva, sadby a sadeníc do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť úroveň cien vybraných druhov dodávok pre poľnohospodárstvo, t.j. cien, za ktoré nakupuje výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu, dodávky pre vlastnú spotrebu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena dodávky osív, sadby, sadeníc za sledovaný štvrťrok, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktoré predávajú osivo, sadbu a sadenice poľnohospodárstvu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 81 200 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť úroveň cien vybraných druhov služieb (technických), ktoré platí za služby výrobca, zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena služby v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie poskytujúce služby poľnohospodárstvu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 84 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť úroveň cien vybraných druhov služieb (plemenárskych), ktoré platí za služby výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena služby v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie zabezpečujúce pre poľnohospodárstvo plemenárske služby.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 62 200 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, za ktoré nakupuje výrobca, zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena druhu dodávky (rašelina, kompost, záhradný substrát) v štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 200 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Les 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať podklady pre výpočet indexov cien vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Realizácia dodávok vybraných sortimentov dreva pre tuzemsko.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktoré ťažia drevo a realizujú dodávky surového dreva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 31 100 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zistiť ceny vybraných stavebných prác pre práce pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využívajú na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 300 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využívajú na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 300 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v priemyselnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využívajú na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 900 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien SV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v inžinierskom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využívajú na posúdenie vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 600 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 5-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby vo vodnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využívajú na posúdenie vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 300 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV pre stavebné práce pri budovaní technologických zariadení

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 6-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby pri budovaní technologických zariadení. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využívajú na posúdenie vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 330 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 7-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve pre opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využívajú na posúdenie vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 300 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien v stavebníctve - doplnenie reprezentantov

Značka štatistického formulára: Ceny stav 8-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných stavebných prác pre stavebné práce, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich výkazoch, ale napriek tomu patria u respondenta k objemovo významným. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využívajú na posúdenie vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien stavebných prác u respondenta objemovo významných, ale v predchádzajúcich výkazoch neuvedených.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 330 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 9-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť ceny vybraných stavebných prác - montážnych prác v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa predovšetkým využijú na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom viac než 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 640 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav racionalizácie stavebníctva Brno.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať podklady pre výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody a odvod kanalizovaných vôd.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení za domácnosti a ostatných odberateľov; jedenkrát ročne hrubý obrat.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktoré sa zaoberajú ako hlavnou činnosťou dodávkami vody a odvodom odkanalizovaných vôd.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby

Značka štatistického formulára: Poľ/S P 6-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zásobách trhu poľnohospodárskymi surovinami a potravinami. Získané výsledky budú podkladom pre cenovú štatistiku, vypracovanie Bulletinu ŠÚ SR a pre fond trhovej regulácie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja, vlastná spotreba a nerealizovaný predaj.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podniky s poľnohospodárskou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 220 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ/S V 1-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stave hospodárskych zvierat a výrobe mlieka a vajec. Údaje zo zisťovania sa využijú ako podklady pre Bulletin ŠÚ SR a monitoring.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stav hospodárskych zvierat podľa druhov, výroba mlieka a znáška vajec.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná (okrem marca, júna, septembra).
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 123 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Vybrané ukazovatele v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ V 3-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o priebehu transformácie a reštitúcií v poľnohospodárstve, o zmenách vlastníckych foriem. Výsledky budú slúžiť na klasifikáciu foriem a získané údaje budú podkladom pre analytické správy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Zmena právnej formy poľnohospodárskych podnikov, počet žiadateľov o navrátenie pôdy, žiadosti o nájomné, naturálne a finančné náhrady poskytnuté žiadateľom.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podľa registra AGIS.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ V 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počtoch a úžitkovosti hospodárskych zvierat. Získané výsledky sa využijú ako podklady do Bulletinu ŠÚ SR, do ročeniek, rozborov a pod.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavy zvierat, úžitkovosť, výroba živočíšnych výrobkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky so živočíšnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 104 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude rovnako možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s poľnohospodárskou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej zabezpečovať obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny a dopravy v odvetví poľnohospodárstva. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, spotreba palív a elektriny, spotrebiteľské zásoby palív, nákup poľnohospodárskych výrobkov od poľnohospodárskych prvovýrobcov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou poľnohospodárskou činnosťou a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii obilia

Značka štatistického formulára: Poľ V 6-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o bilančnom stave strategickej suroviny. Získané výsledky sa využijú na reguláciu vnútorného trhu a na reguláciu dovozu - vývozu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Príjmové a výdavkové položky spolu a ich jednotlivé druhy v štvrťročných intervaloch, výpočet zásob a prevody medzi SR a ČR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výrobné poľnohospodárske podniky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami

Značka štatistického formulára: Osev 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, Bulletin ŠÚ SR, medzinárodné štatistiky, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 5. 6. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad hektárových úrod poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.

Značka štatistického formulára: SI Poľ V-6

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR a pre správy o vývoji národného hospodárstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 22. 6. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.

Značka štatistického formulára: Poľ V-7

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy zásobovania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody vybraných plodín a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 7 sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.

Značka štatistického formulára: Poľ V-8

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy zásobovania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody vybraných plodín a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 17. 8. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.

Značka štatistického formulára: Poľ V-9

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy zásobovania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody vybraných plodín a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.

Značka štatistického formulára: Poľ V-10

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy zásobovania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody vybraných plodín a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 10 sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o subjektoch dodávajúcich a spracúvajúcich drevo a drevnú hmotu pre potreby hospodárskeho riadenia. Zisťovanie slúži pre potreby koncepčných a analytických prác na úseku dodávok, spracovania a cenotvorby dreva a výrobkov z dreva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dodávky dreva podľa typu a sortimentu dreva, smery využitia a finančné vyjadrenie za vývoz dreva.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Organizácie s lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude tiež možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s činnosťou v lesnom hospodárstve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 400 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na riadenie hospodárstva a výkonu štátnej správy na úrovni SR. Získané údaje sa využijú ako podklady pre Bulletin ŠÚ SR a pre správy vlády SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Zalesňovanie, ťažba dreva, výkup dreva, dodávky dreva, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Organizácie s lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny a dopravy v odvetví lesného hospodárstva. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehnuteľného a hmotného majetku, mzdy, ostatné drobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, spotreba palív a elektriny, spotrebiteľská zásoba palív.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou činnosťou v lesnom hospodárstve a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o reprivatizácii lesov

Značka štatistického formulára: Les 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o postupe reprivatizácie lesov v SR a ich predpokladanom ďalšom využívaní. Získané informácie budú podkladom na stanovenie podielu jednotlivých právnych subjektov vlastniacich lesnú pôdu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Priebeh reprivatizácie lesov jednotlivým subjektom, spôsob obhospodarovania získaných lesov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Organizácie s lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o hospodárení v lesoch

Značka štatistického formulára: Les 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o lesnom hospodárstve pre potreby hospodárskeho riadenia, tvorbu ročných štatistík, odovzdávanie informácií pre medzinárodné štatistiky a pre tvorbu publikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Štruktúra lesnej pôdy, zásoby a úžitkovosť dreva, zber sadeníc, zalesňovanie a ťažba dreva podľa drevín a lesné škôlky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Organizácie s lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 8. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára: Vod 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby hospodárskeho riadenia, tvorbu štatistických ročeniek, odovzdávanie informácií pre medzinárodné štatistické porovnania za oblasť výroby vody a odvod odpadových vôd v organizáciách Vodární a kanalizácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a základné prostriedky v podnikoch Vodární a kanalizácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky Vodární a kanalizácií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 22. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu

Značka štatistického formulára: Vod 1a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výkonoch vodovodov a kanalizačnej siete v správe obcí SR. Údaje sa využijú pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií a na medzinárodné porovnania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obce (obecné úrady) SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 4. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára: Vod 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vodných tokoch a vodohospodárskych dielach v správe organizácií Povodia. Získané údaje slúžia na hodnotenie hospodárskeho riadenia, ako podklady do ročeniek a iných publikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, znečistenie vodných tokov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky Povodia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 26. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke vodných tokov na území SR. Spracované údaje sa využijú pri vypracúvaní správy vlády SR a pri príprave Bulletinu SÚ SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dodávka povrchovej vody za odplatu podľa odberateľov, pracovníci a mzdy v podnikoch Povodia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky Povodia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklady pre prípravu Bulletinu ŠÚ SR, správy vlády SR a pre potreby hospodárskeho riadenia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Množstvo výroby pitnej vody, jej rozvod, pracovníci a mzdy v podnikoch Vodární a kanalizácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky Vodární a kanalizácií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o odvode odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 5-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o odvode odpadovej vody. Získané základné a vybrané údaje slúžia na vypracovanie publikácií z oblasti vodného hospodárstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd, stočná voda, množstvo čistených odpadových vôd, pracovníci a mzdy v podnikoch Vodární a kanalizácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky Vodární a kanalizácií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 1-12 Priem P 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade a zabezpečiť podklady na výpočet indexu fyzického objemu priemyselnej produkcie. Výsledky sa využívajú na verejné informácie o vývoji základných ukazovateľov v priemysle.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Výroba tovaru, predaj, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy, výroba výrobkov na výpočet fyzického objemu priemyselnej produkcie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou priemyselnou činnosťou a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 12 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz o výrobe vybraných výrobkov v priemyselnej organizácii

Značka štatistického formulára: Priem P 2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe vybraných výrobkov v naturálnom vyjadrení, ktoré sa využívajú na posúdenie vývoja vo vnútornej ekonomike a na medzinárodné porovnania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Výroba vybraných výrobkov v naturálnom vyjadrení (podľa stanoveného zoznamu).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou priemyselnou činnosťou a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny, dopravy a špecifické údaje za odvetvie priemyslu. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, spotreba palív a elektriny, spotrebiteľské zásoby palív, špecifické údaje v odvetví priemyslu - priemerný evidenčný počet pracovníkov a ich mzdy, kalendárny fond pracovného času, predaj vybraných surovín a materiálov a ich zásoby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o zdrojoch, rozdelení a predaji palív a energie

Značka štatistického formulára: Priem/OPU/Dop P 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť podklady na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky sa využijú na hodnotenie stavu palivovo-hospodárskej politiky v krátkodobom pohľade.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Bilancia vybraných približne 26 druhov palív, resp. energie, tzn. zdroje a potreby (počiatočná zásoba, ťažba, nákup) a rozdelenie (predaj v tuzemsku, vývoz, straty).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou priemyselnou, obchodnou a dopravnou činnosťou a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz malej organizácie v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 13-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce tržby, počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť údaje, ktoré umožňujú prepočet makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude rovnako možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie

Značka štatistického formulára: Stav P 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o stavebných prácach a pracovníkoch, ktoré sa využívajú na posúdenie vývoja stavebnej výroby v krátkodobom pohľade.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavebné práce vykonané podľa dodávateľských zmlúv, stavebné práce vykonané v poddodávke pre iné organizácie, dokončené byty, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou stavebnou činnosťou a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny, dopravy a špecifické údaje z odvetvia stavebníctva. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, spotreba palív a elektriny, spotrebiteľská zásoba palív, špecifické údaje v odvetví stavebníctva - stavebné práce „S“ vykonané podľa dodávateľských zmlúv, zákazky stavebných prác „S“.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou činnosťou v stavebníctve a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 13-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce výkony, počet pracovníkov a mzdy, ďalej tržby, stavebné práce „S“ vykonané podľa dodávateľských zmlúv, stavebné práce „S“ v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek v podrobnejšom členení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane s prevažujúcou činnosťou v stavebníctve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude rovnako možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s činnosťou v stavebníctve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej zabezpečiť obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny, dopravy a špecifické údaje z odvetvia vybraných trhových služieb. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, tržby za vybrané trhové služby v podrobnejšom členení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s prevažujúcou činnosťou v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájmu tovarov osobnej potreby a pre domácnosť, spracovania dát a súvisiacej činnosti, iných obchodných služieb, školstva, zdravotníctva, sociálnej činnosti, ostatných verejných, sociálnych a rekreačných služieb, kultúrnych a športových činností a ostatných služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 82 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 13-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce výkony, počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane s prevažujúcou činnosťou v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájmu tovarov osobnej potreby a pre domácnosť, spracovania dát a súvisiacej činnosti, iných obchodných služieb, školstva, zdravotníctva, sociálnej činnosti, ostatných verejných, sociálnych a rekreačných služieb, kultúrnych a športových činností a ostatných služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 95 000 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie pre prípravu Štatistických informácií, ročenky, Bulletinu ŠÚ SR a pre medzinárodné organizácie. Prepočet celkových tržieb za VTS.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele pre SNA a bilancie pracovných síl.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou vo vybraných trhových službách s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 108 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára: OPU P 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné údaje o činnosti obchodných organizácií, ktoré sa využívajú na výpočet celkového maloobchodného predaja a jeho hlavnej štruktúry.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o maloobchodnom obrate, tržbách za vlastné výrobky, za pohostinstvo, za ubytovanie, za opravy motorových vozidiel a spotrebného tovaru, obchodná prirážka, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou v obchode, pohostinstve a ubytovaní a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 240 000 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej obmedzený okruh ukazovateľov o doprave a špecifické údaje za odvetvie obchodnej činnosti, pohostinstva a ubytovania. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, maloobchodný obrat a tržby za hotové v podrobnejšom členení, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, maloobchodná marža, veľkoobchodná prirážka.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti obchodu, pohostinstva a ubytovania a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 95 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení

Značka štatistického formulára: OPU P 9-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky slúžia na získanie nápočtových údajov aj o jednodňových návštevníkoch, ktoré nie je možné inak zistiť. Údaje sa využijú pre vnútornú ekonomiku a medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet hostí a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa štátnej príslušnosti hostí a v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení a tržby za ubytovanie cudzincov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky organizácie bez ohľadu na OKEČ a veľkosť (vrátane rozpočtových, príspevkových a spoločenských organizácií) a fyzické osoby zapísané do obchodného registra zaoberajúce sa ubytovaním na komerčnom základe.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 105 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve, ubytovaní a cestovných kanceláriách

Značka štatistického formulára: OPU P 13-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce výkony, počet pracovníkov a mzdy, maloobchodný obrat, tržby (v podrobnejšom členení), sprostredkovateľské provízie, obchodná marža.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane s prevažujúcou obchodnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 85 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia obchodu. Na základe výsledkov bude tiež možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s činnosťou v oblasti obchodu, pohostinstva a ubytovania.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 134 800 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie

Značka štatistického formulára: Dop P 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť organizácií v železničnej, cestnej a riečnej doprave. Výsledky sa využívajú na posúdenie vývoja v tejto oblasti v krátkodobom pohľade.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce výkony v doprave - prepravený náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobokilometre, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou v železničnej, cestnej alebo riečnej doprave a s počtom pracovníkov 1 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny a špecifické údaje o výkonoch v doprave. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony a spotreba pohonných látok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s prevažujúcou činnosťou v doprave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz malej organizácie v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 13-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce výkony, počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane s prevažujúcou činnosťou v doprave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára: Dop Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude rovnako možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s prevažujúcou činnosťou v doprave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je zabezpečiť najmä základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej obmedzený okruh ukazovateľov o doprave a špecifické údaje za telekomunikácie. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné nálady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, počty staníc telefónnych, prenosu dát, verejné rádiotelefónne siete, neuspokojené žiadosti o zriadenie telefónnych staníc.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti spojov a s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude rovnako možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie účtujúce ako hospodárske organizácie za svoje závodné jednotky s počtom pracovníkov 25 a viac osôb s prevažujúcou činnosťou v spojoch.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Zisťovanie o žiakoch - študentoch denného štúdia na stredných a vysokých školách podľa okresov trvalého bydliska

Značka štatistického formulára: Škol V 30-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o žiakoch denného štúdia na stredných a vysokých školách. Spracované výsledky slúžia na zostavenie bilancie pracovných síl podľa okresov SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Celkový počet žiakov - študentov denného štúdia, osobitne dievčat, a vymedzenie vekovej hranice.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Gymnáziá, SOŠ, SOU a fakulty VŠ (resp. VŠ, ak sa nečlení na fakulty).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 11. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 65 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr/S 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o základných ukazovateľoch pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz. Výsledky zisťovania budú slúžiť pre potreby určovania sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na regionálnej úrovni.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Priemerný počet nemocensky poistených, počet novohlásených prípadov pracovnej neschopnosti a počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Organizácie s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa okresov, odborových zväzov, sektorov a ústredných orgánov. Získané údaje sa využijú pre koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov republiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet prípadov pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, pracovná úrazovosť mladistvých, úhrady a regresy a závodná lekárska starostlivosť.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky organizácie bez ohľadu na počet pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 10. 7. sledovaného roka, resp. do 11. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 235 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: Sov V 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení a o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet zariadení, miest a obyvateľov, využívanie zariadení podľa územných celkov, druh a typ zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Domovy, penzióny pre dôchodcov, ústavy sociálnej starostlivosti pre telesne, zmyslovo a mentálne postihnutých dospelých i mládež.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 7. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ

Značka štatistického formulára: Org 1-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dôvod vyhotovenia výkazu, počet katastrálnych území vytvárajúcich územný obvod základnej územnej jednotky, IČZÚJ, do ktorej sa ZÚJ zlučujú. IČZÚJ a názvy obcí v prípade rozdelenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita nepravidelná.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ

Značka štatistického formulára: Org 2-99 Org 2-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dôvod vyhotovenia výkazu, IČZÚJ, gramatické číslo názvu, názov ÚTJ, vzťahová ÚTJ, ktorá sa zmenou alebo zánikom ÚTJ mení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita nepravidelná.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Viacúčelové zisťovanie, najmä pre finančnú štatistiku a systém národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: ročné republikové štátne výkazy modifikované na odvetvie poisťovníctva.
Použitá metóda: podniková.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Štatistické a finančné ukazovatele v účelovej štruktúre potrebné pre finančnú štatistiku a zostavovanie ročných národných účtov Slovenskej republiky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť majú podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou v poisťovníctve (oddiel 66 a skupina 672 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v investičných spoločnostiach a fondoch

Značka štatistického formulára: Pen P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Viacúčelové zisťovanie, najmä pre finančnú štatistiku a systém národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: ročné republikové štátne výkazy modifikované na odvetvie peňažníctva, investičné spoločnosti a fondy.
Použitá metóda: podniková.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Štatistické a finančné ukazovatele v účelovej štruktúre potrebné pre finančnú štatistiku a zostavovanie ročných národných účtov Slovenskej republiky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
S Spravodajskú povinnosť majú podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou v peňažníctve (oddiel 65 a skupina 671 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov : 2 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR

Názov zisťovania: Ročný výkaz o investíciách

Značka štatistického formulára: Iv 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o hmotných investíciách, ich triedení do rôznych štruktúr nesledovaných v priebehu roka a o rozostavanosti stavieb. Údaje sa využijú pri posudzovaní vývoja v územnom rozmiestnení ekonomiky, na medzinárodné porovnania a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Tvorba hmotného a nehmotného investičného majetku vo finančnom vyjadrení (v podrobnejšom členení), rozostavanosť stavieb podľa štádia výstavby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú investičnú výstavbu, a to podnikateľské a nepodnikateľské subjekty (bez ohľadu na počet pracovníkov) a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť s počtom pracovníkov 25 a viac osôb (súkromní podnikatelia, súkromne hospodáriaci roľníci, slobodné povolania).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o podnikateľskej sfére v oblasti vedy a výskumu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, spotreba palív a energie, pracovníci vedeckovýskumnej základne a ich štruktúra, charakteristika vedeckovýskumnej základne a jej finančné zabezpečenie výskumné a vývojové projekty, nákup a predaj licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové a príspevkové organizácie a vysoké školy

Značka štatistického formulára: Tech P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o vede a výskume v rozpočtových a príspevkových organizáciách a na vysokých školách

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Pracovníci vedeckovýskumnej základne a ich štruktúra, charakteristika vedeckovýskumnej základne a jej finančné zabezpečenie, výskumné a vývojové projekty, nákup a predaj licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rozpočtové a príspevkové organizácie a vysoké školy, ak majú podpísanú licenčnú zmluvu, alebo riešia výskumné a vývojové projekty, alebo sú súčasťou vedeckovýskumnej základne, prípadne ak sa ich týkajú všetky uvedené podmienky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, náklady, tržby, údaje o pracovníkoch, ich štruktúre a mzdách, licenčné zmluvy a licenčné poplatky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o ekonomickom vývoji závodných jednotiek vo vede a výskume.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika vrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume. Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o zamestnanosti a mzdách pracovníkov členené podľa hlavných profesií v odvetví poľnohospodárstva, o spotrebe a zásobách palív a energie, o tepelnom hospodárstve, vybraných finančných ukazovateľoch, odpadoch a o licenciách. Údaje sa využijú pri štatistických analýzach a správach a budú súčasťou makroekonomických ukazovateľov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov podľa hlavných profesií v odvetví poľnohospodárstva, objem vyplatených miezd, počet odpracovaných hodín, výkony agregátov na výrobu a dodávku elektriny podľa druhov agregátov, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a energie podľa druhov, odpady podľa druhov, finančné prostriedky na výskumné a vývojové projekty, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera, licenčné zmluvy podľa druhov licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v poľnohospodárstve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ V 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie najmä o zbere úrody jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín a o ďalších doplňujúcich ukazovateľoch v rastlinnej výrobe. Údaje sa využijú na analýzy do správ o vývoji hospodárstva Slovenskej republiky, pri príprave Bulletinu ŠÚ SR a ročeniek, pre časové rady, pre potreby medzinárodných organizácií a pod.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Uvádzajú sa absolútne údaje o zberových plochách a celkovej úrode podľa druhov plodín, údaje o plochách vinohradov podľa vekovej štruktúry, o štruktúre plodín na zavlažovaných plochách, o spotrebe hnojív v hospodárskom roku, o oseve ozimín v bežnom roku a o výmere a úrode na zakrytých plochách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou zapísané do poľnohospodárskeho registra.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií:
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach

Značka štatistického formulára: Poľ S 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Získané údaje sa využijú na posúdenie technického vybavenia, jeho vekovej štruktúry, pre časové rady a štatistické ročenky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Skladovacie priestory, ustajnenie hospodárskych zvierat počet ošetrovateľov, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske podniky a organizácie poskytujúce služby pre poľnohospodárstvo

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovaní: Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozvoji malej podnikateľskej sféry, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o tržbách podľa špecifikácie, o pracovníkoch a mzdách, úrokoch, sociálnych nákladoch, dividendách, nájomnom, investičných dotáciách, kapitálových daniach a o aktívach a pasívach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v poľnohospodárstve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výrobkového členenia hrubého obratu bude možné uskutočniť prepočty poľnohospodárskej produkcie. Údaje sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, výrobkové členenie hrubého obratu, hrubé investície, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, údaje o počte pracovníkov a mzdách, členenie spotreby a zásob materiálu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v poľnohospodárstve.
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára: Poľ HZ 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch a u súkromne hospodáriacich roľníkov, ktoré sa využijú pri príprave prognóz, pri stanovení vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, pre časové rady, správy a analýzy, Bulletin ŠÚ SR, medzinárodné ročenky a ročenky Slovenskej republiky.

2. Vecná (obsahová charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia a veku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske podniky so živočíšnou výrobou zapísané do poľnohospodárskeho registra.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 5. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať štatistické údaje, ktoré sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác na úseku lesného hospodárstva, pre časové rady a štatistické ročenky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činnosti vedeckovýskumnej základne, jej charakter a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, licenčné zmluvy, nákup a predaj licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v lesníctve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať štatistické údaje, ktoré sa využijú pre potreby hospodárskeho riadenia a výkonu štátnej správy na úrovni Slovenskej republiky a budú uverejnené v ročných publikáciách a v štatistických ročenkách.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Výkony a pôda v lesnom hospodárstve, finančné ukazovatele, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, údaje o pracovníkoch a mzdách v malých organizáciách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v lesníctve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota a odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať štatistické údaje, ktoré sa využijú na posúdenie úrovne hospodárenia závodných jednotiek, pre štatistické ročenky a ďalšie publikácie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, investície, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, pracovníci a mzdy, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v lesníctve. Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov:10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, vedeckovýskumnej základni a špecifické údaje za odvetvie priemyslu. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o počte pracovníkov, robotníkov, ich pracovných režimoch, vybrané vodohospodárske ukazovatele, priemerný evidenčný počet pracovníkov, robotníkov, mzdy, nebezpečné a zvláštne odpady, cestná automobilová doprava, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera a prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára: Priem/Dop/OPU P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Získané údaje sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre medzinárodné štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ťažba a výroba palív, dodávateľské zásoby, dovoz a vývoz, čerpanie a doplnenie štátnych hmotných rezerv, predaj palív odberateľom vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajské jednotky (podniky), ktoré ťažia a vyrábajú palivá alebo sa zaoberajú ich distribúciou vrátane zahraničného obchodu

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 600 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o energetických pochodoch zušľachťovania palív

Značka štatistického formulára: Priem P 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o procesoch zušľachťovania palív (t. j. výrobe koksu, brikiet, generátorového plynu, kvapalných palív) ako podklad nielen na zostavenie bilancie procesu zušľachťovania palív, ale aj pre energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre medzinárodné štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vsádzané palivo, prevádzková spotreba palív a energie, využité produkty energetického pochodu vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky (podniky), ktoré vyrábajú palivá, teda prevádzkujú energetické pochody zušľachťovania palív.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem P 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebe palív, tepla a elektriny na výrobu vybraných výrobkov. Údaje sa využijú ako informácia o energetickej náročnosti výroby vybraných výrobkov, ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Spotreba palív (podľa jednotlivých druhov), tepla a energie na výrobu vybraných výrobkov vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky z odvetvia ťažby uhlia, ropy, zemného plynu, ťažby rúd a ostatných surovín, výroby potravinárskych výrobkov, textilného, kožiarskeho, drevárskeho a papierenského priemyslu, priemyslu spracovania ropy a výroby palív, chemického a gumárenského priemyslu, priemyslu na výrobu plastov, výroby skla, keramiky, stavebných látok a kovov, výroby a rozvodu plynu.
Spravodajská povinnosť sa na tieto organizácie vzťahuje, ak v sledovanom roku vyrobili niektorý z výrobkov (výkonov) podľa stanoveného zoznamu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie

Značka štatistického formulára: Priem/Dop P 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe elektrickej a tepelnej energie, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov, ako aj informácie o vlastných nákladoch na výrobu elektrickej a tepelnej energie ako podklad na zostavenie bilancie elektrickej a tepelnej energie i energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Prevažne ukazovatele vo fyzikálnych jednotkách o výrobe elektrickej a tepelnej energie, spotrebe palív na výrobu elektrickej a tepelnej energie podľa druhov, o dovoze, vývoze, stratách a vlastnej spotrebe pri výrobe elektrickej a tepelnej energie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky (podniky), ktoré vyrábajú elektrickú a tepelnú energiu, a jednotky, ktoré sa zaoberajú ich rozvodom. Spravodajská povinnosť sa vzťahuje tak na podniky verejnej energetiky, ako aj na ostatné podniky, do evidencie ktorých patria závodné elektrárne, teplárne a výhrevne. Podniky odvetvia výroby a rozvodu elektriny a tepla predkladajú výkaz, ak majú šesť a viac pracovníkov, ostatné organizácie, ak zamestnávajú 25 a viac pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 36 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a TH ukazovateľoch

Značka štatistického formulára: Priem P 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať vybrané informácie o technickej rovni výroby a o technicko-hospodárskych ukazovateľoch v organizáciách, v ktorých danú výrobu alebo technológiu majú.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce technickú úroveň výroby a technicko-hospodárske ukazovatele podľa nomenklatúry ukazovateľov pre tento výkaz.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s činnosťou vo vybraných odvetviach priemyslu a ťažby nerastných surovín (oddiely 27, 37, skupiny 101, 102, 131, 132, 171 až 173, 211, 231, kódy 2651, 2682 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 700 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobkových a technologických inováciách a o certifikácii výrobkov v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o certifikácii, schvaľovaní priemyselných výrobkov a o nových výrobkoch a technologických inováciách.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Nové výrobky, výrobky certifikované podľa domácich a zahraničných predpisov, schválené výrobky, technologické inovácie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou (oddiely 15 až 21, 24 až 36 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácié
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 600 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, pracovníci a mzdy

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s priemyselnou činnosťou.
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, vedeckovýskumnej základni a špecifické údaje za odvetvie stavebníctva. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavebná výroba, pracovníci a robotníci, mzdové prostriedky, výstavba bytov, stavebné stroje, spotreba vybraných výrobkov pre stavebné práce, štruktúra stavebných prác „S“ v tuzemsku podľa odborov jednotnej klasifikácie stavebných objektov a jednotnej klasifikácie výrobkov, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie, výkony agregátov na výrobu elektriny, výroba a dodávka elektriny, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností (výkonov) vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, štát zmluvného partnera licenčnej zmluvy a počet zmlúv s ním uzavretých, prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do do 20. 3 nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, údaje o pracovníkoch a mzdách v malých organizáciách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 21 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o stavebnej výrobe, pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavebné práce „S“ podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, robotníci na stavebných prácach, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy, členenie spotreby a zásob materiálu

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou stavebnou činnosťou.
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 22 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať vybrané finančné ukazovatele, vybrané ukazovatele aktív a pasív, údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie o odpadoch, o štruktúre vedeckovýskumných pracovníkov, o účelovom financovaní výskumu a vývoja a o licenciách. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov, na zostavenie palivovo-energetickej bilancie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
úroky, sociálne náklady, príspevky iným organizáciám, dividendy, nájomné, dotácie investičného charakteru, kapitálové dane, pokladňa v zahraničnej mene, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, zásoby tovaru, spotreba vybraných druhov palív a energie, štruktúra odpadu a jeho ďalšie použitie, údaje o pracovníkoch výskumu a vývoja, o vedeckých pracovníkoch, finančnom zabezpečení výskumu a vývoja a o nákupe a predaji licencií v členení podľa štátnej príslušnosti zmluvného partnera.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať ukazovatele charakterizujúce činnosť malého podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikáciu ich odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaný tovar, spotreba materiálu, energie a ďalšie nákladové položky, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, nadobudnutie investícií, zásoby, špecifikácia tržieb, úroky, dividendy, nájomné, dotácie, kapitálové dane, zmenky, obligácie a ostatné cenné papier, údaje o pracovníkoch a mzdách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3 nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účel zisťovania je získať základné ukazovatele o hrubom obrate, medzispotrebe, zásobách, investíciách, zamestnanosti a o daniach, dotáciách a poplatkoch. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat a jeho členenie z hľadiska tvorby i komoditnej špecifikácie, medzispotreba, nepriame dane, dotácie a poplatky, štruktúra služieb, zamestnanosť a mzdy, investície, zásoby materiálu a ich štruktúra.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom 25 a viac pracovníkov zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb.Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 35 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult V 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o rozhlasovom vysielaní podľa typu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných, vysielaniach rozhlasu po drôte, o zahraničných a národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne, súkromné a cirkevné zariadenia prevádzkujúce rozhlasové vysielanie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov.
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o televíznom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult V 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o televíznom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o televíznom vysielaní podľa typu a pôvodu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, umeleckých a zábavných.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne, súkromné a cirkevné zariadenia prevádzkujúce televízne vysielanie

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania.
Účelom zisťovania je získať základné informácie o maloobchodnej sieti a pohostinstvách (verejnom stravovaní), o vybraných finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, cestnej automobilovej doprave a údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov, na zostavenie palivovo-energetickej bilancie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet jednotiek, pracovníkov, predajná plocha a tržby za jednotlivé sortimentné typy maloobchodu, počet odbytových stredísk, miest pri stoloch, pracovníkov a tržby za jednotlivé kategórie odbytových stredísk, úroky, sociálne náklady, príspevky iným organizáciám, dividendy, nájomné, dotácie investičného charakteru, kapitálové dane, pokladňa v zahraničnej mene, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, zásoby tovaru, štruktúra vozového parku cestnej automobilovej dopravy a spotreba vybraných druhov palív a energie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti obchodu, pohostinstva a ubytovania.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 35 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií

Značka štatistického formulára: OPU P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Príchody zahraničných návštevníkov a vycestovanie slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho a pasívneho cestovného ruchu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra bez ohľadu na počet pracovníkov so skupinou 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 14. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára: OPU P 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o zásobách a predaji tuhých palív. Informácie sa využijú na zostavenie palivovo-energetickej bilancie

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Začiatočné a konečné zásoby a predaj jednotlivých druhov palív.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra bez ohľadu na počet pracovníkov s kódom odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 52483, t. j. špecializovaný maloobchod - maloobchod s tuhými palivami.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať ukazovatele charakterizujúce činnosť malého podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikáciu ich odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaný tovar, spotreba materiálu, energie a ďalšie nákladové položky, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, zásoby, špecifikácia tržieb, úroky, dividendy, nájomné, dotácie, kapitálové dane, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, štruktúra maloobchodného obratu a tržieb a základné údaje o maloobchodnej sieti a pohostinstvách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti obchodu, pohostinstva a ubytovania.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 90 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné ukazovatele o hrubom obrate, tržbách, medzispotrebe, zásobách, investíciách, zamestnanosti, o daniach, dotáciách a poplatkoch a o maloobchodnej sieti a pohostinstvách. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat a jeho členenie z hľadiska tvorby i komoditnej špecifikácie, štruktúra tržieb v maloobchode a veľkoobchode, medzispotreba, nepriame dane, dotácie a poplatky, štruktúra služieb, zamestnanosť a mzdy, investície, zásoby a ich štruktúra, údaje o maloobchodnej sieti (počet jednotiek, pracovníkov, predajná plocha a tržby za jednotlivé sortimentné typy) a o sieti verejného stravovania (počet odbytových stredísk, miest pri stoloch, pracovníkov a tržby za jednotlivé kategórie odbytových stredísk).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v oblasti obchodu, pohostinstva a ubytovania.
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o doprave

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba energie, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera a prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o preprave tovaru podľa tovarových skupín, z toho dovoz a vývoz vrátane tranzitu a tržieb. Ďalej ukazovatele o kombinovanej doprave, a to podľa typu kombinovanej dopravy a podľa dopravných prostriedkov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Nákladná doprava všetkých druhov dopráv (v tonách) spolu, v tom podľa 25 tovarových skupín, z toho dovoz a vývoz, preprava tovaru tranzitom, tržby spolu za prepravu tovaru, z toho dovoz a vývoz.
Kombinovaná doprava - železničná, cestná - železničná, vnútrozemská vodná doprava, cestná - vodná, námorná doprava, uskutočnená cestnými prostriedkami, výmennými nadstavbami, veľkými kontajnermi. Všetky dopravné prostriedky sú triedené naložené, v tom počet tis. ton, mil. tkm, a prázdne (počet).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o vozovom parku železnice, o železničnej sieti a o prevádzkových ukazovateľoch železničnej dopravy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Lokomotívy, motorové vozne - počet a výkonnosť lokomotív a motorových vozňov, v tom elektrických a dieselových.
Nákladné vozne, osobné vozne, batožinové vozne - počet a užitočná hmotnosť nákladných a osobných vozňov podľa typu, z toho používané v medzinárodnej doprave. Pracovný park nákladných vozňov vlastných, ako aj cudzích.
Železničné trate - stavebná dĺžka tratí, v tom s normálnym rozchodom, úzkorozchodných, širokorozchodných, s bezstykovou koľajnicou.
Prevádzkové ukazovatele železničnej dopravy - vlakové kilometre nákladnej a osobnej dopravy, hrubé vozebné kilometre nákladnej a osobnej dopravy. Medzinárodná preprava osôb - osoby, osobokilometre. Tržby za prepravu osôb v Sk, z toho v medzinárodnej preprave.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (skupina 601 a oddiel 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné údaje o plavidlách v lodnej doprave a o medzinárodnej nákladnej doprave po Dunaji.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Plavidlá podľa registrovanej tonáže - lode, člny, remorkéry - členené podľa prírastkov, úbytkov, stavu k 31. 12. (plavba vnútroštátna, zahraničná). Plavidlá podľa veku - lode, člny, remorkéry - členené podľa roku výroby (počet, registrovaná tonáž, výkon v kW).
Nákladná preprava po Dunaji - vývoz a dovoz v tis. ton a v tis. tkm, podľa krajín.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 61 a 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o leteckom parku a o výkonoch leteckej dopravy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Letecký park - prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. 12. spolu, z toho aerotaxi, lietadlá na zvláštne účely, helikoptéry.
Výkony leteckej dopravy - preprava tovaru v tonách a tonokilometroch, z toho pošta, preprava osôb v osobách a v osobokilometroch, dopravný výkon, činnosť na zvláštne účely, tržby nákladnej a osobnej dopravy. Uvedené údaje členené na vnútroštátnu (z toho aerotaxi) a medzinárodnú prepravu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 62 a 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele potrubnej dopravy - preprava ropy, preprava zemného plynu, členené podľa stavu zásob k 1. 1. (predaj, dovoz, vývoz, straty) a stavu zásob k 31. 12. (prepravený objem spolu).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiel 63 a skupina 603 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR
Orgán vykonávajúci s.pracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o dopravnej činnosti v organizáciách s počtom pracovníkov do 25 osôb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dopravné ukazovatele (počet vozidiel, celková užitočná hmotnosť v tonách, najazdené kilometre) členené na nákladné a špeciálne nákladné automobily vrátane malých nákladných automobilov, osobné automobily, autobusy, lode nákladné a osobné, výkony lodnej dopravy.
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára: Dop Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Údaje sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 25 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o poštovej a telekomunikačnej prevádzke s počtom pracovníkov od 0 osôb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, spotreba palív a energie, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera a prehľad nových licenčných zmlúv, vybrané ukazovatele poštovej prevádzky, vybrané ukazovatele telekomunikačnej prevádzky, vybrané ukazovatele rádiokomunikačnej prevádzky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v spojoch (oddiel 64 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Údaje sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v spojoch (oddiel 64 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súhrnný polročný výkaz o sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: M-Soc V 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Na získanie údajov nie je potrebné osobitné zisťovanie, pretože Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR údaje sleduje pre vlastnú potrebu členené podrobnejšie. Údaje poskytujú všeobecný prehľad o výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej starostlivosti pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ide o súhrnný výkaz, ktorý MPSVR SR vyplní len pre štatistický úrad SR. Výkaz obsahuje výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej starostlivosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
MPSVR SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 45 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MPSVR SR.

Názov zisťovania: Súborný list štvrťročného závodného zisťovania

Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek

Časť B: Zmenový list

Značka štatistického formulára: ORG 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy, údaje o počte predkladaných výkazov, o zmenách alebo opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách (súčet za závodné jednotky), názov závodnej (činnostnej) jednotky, číslo závodnej (činnostnej) jednotky, adresa, evidenčný počet pracovníkov v závodnej jednotke, stav základných prostriedkov, poľnohospodárska pôda v ha, orná pôda v ha.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s počtom pracovníkov 25 a viac za svoje závodné (činnostné) jednotky s činnosťou v produkčných odvetviach národného hospodárstva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súborný list ročného závodného zisťovania
Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek
Časť B: Zmenový list

Značka štatistického formulára: ORG 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy, údaje o počte predkladaných výkazov, o zmenách alebo opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách (súčet za závodné jednotky), názov závodnej (činnostnej) jednotky, číslo závodnej (činnostnej) jednotky, adresa, evidenčný počet pracovníkov v závodnej jednotke, stav základných prostriedkov, poľnohospodárska pôda v ha, orná pôda v ha.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s počtom pracovníkov 25 a viac za svoje závodné (činnostné) jednotky vykonávajúce činnosť v produkčných odvetviach národného hospodárstva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií za spravodajskú jednotku: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

b) ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní
MC-92 Mikrocenzus 1992
VSPS A, VSPS B Výberové súpisy pracovných síl
Poľ HZ Súpis hospodárskych zvierat

b) Štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej Republiky

Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára: Obyv 5-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať komplexné informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Osobné údaje sťahujúceho sa občana, štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie, dôvod sťahovania, predchádzajúce trvalé bydlisko, nové trvalé bydlisko.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ohlasovne pobytu, orgány pre pasovú a cudzineckú agendu, orgány správnej služby policajného zboru.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 390 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mikrocenzus 1992

Značka štatistického formulára: MC-92 MC-92

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať sociálne a demografické charakteristiky obyvateľstva, príjmové situácie domácností z rôznych skupín obyvateľstva týkajúce sa životnej úrovne a úrovne bývania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: dotazník.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Úroveň a štruktúra príjmov členov domácností, náklady na bývanie, údaje o spoločnom hospodárení, materiálne a peňažné príjmy z vlastného hospodárenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybraný súbor 18 000 domácností v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: realizácia apríl 1993.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 300 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výberové súpisy pracovných síl.

Značka štatistického formulára: VSPS A, VSPS B

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji zamestnanosti a nezamestnanosti podľa demografických sociálno-ekonomických a regionálnych hľadísk pre koncipovanie a usmerňovanie politiky zamestnanosti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: dotazníky (dotazník A - pre domácnosť, dotazník B - pre jednotlivých členov domácnosti starších ako 15 rokov).
Použitá metóda: výberové zisťovanie v domácnostiach.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dotazník A (pre domácnosť) obsahuje: demografickú charakteristiku členov domácnosti, ich ekonomické postavenie, otázky organizačného charakteru.
Dotazník B (pre jednotlivých členov domácnosti starších ako 15 rokov) obsahuje štyri základné okruhy otázok:
- pracovná aktivita v referenčnom týždni (napr. charakter činnosti, počet odpracovaných hodín, práca nadčas, dôvody neprítomnosti v práci),
- otázky týkajúce sa zamestnania všeobecne (hlavné zamestnanie, druhé zamestnanie, práca nadčas a príležitostná, dĺžka zamestnania, dĺžka priemerného pracovného týždňa, práca nadčas, hrubý zárobok, druh činnosti podľa klasifikácie OKEČ a zamestnanie podľa KZAM),
- otázky týkajúce sa nezamestnanosti (dôvody, sociálno-ekonomická charakteristika nezamestnaných, dĺžka nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania, podmienky nového zamestnania, poberanie podpory),
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie a odbor štúdia alebo vyučenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
8-10 tisíc vybraných domácností v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4,7 mil. Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára: Poľ HZ 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, štatistické ročenky, Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva, medzinárodné ročenky a pre prognózy zásobovania živočíšnymi výrobkami.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa počtu hospodárskych zvierat.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky so živočíšnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota odovzdania informácií spravodajskou jednotkou: do 4. 3. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

c) ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO DOPRAVY, SPOJOV A VEREJNÝCH PRÁC SR
V (MDSVP SR) 1-01Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na štátnych cestách
ZP (MDSVP SR) 1-01Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných hmôt, príjmoch a o investíciách
PO (MDSVP SR) 1-01Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov
PO (MDSVP SR) 2-02Polročný výkaz o poštovej prevádzke
PO (MDSVP SR) 3-01Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou
PO (MDSVP SR) 4-02Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách
PO (MDSVP SR) 5-02Polročný výkaz o peňažnej službe
TZ (MDSVP SR) 1-02Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach
TS (MDSVP SR) 1-02Polročný výkaz o špecializovaných telekomunikačných službách
TP (MDSVP SR) 1-02Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke
TK (MDSVP SR) 1-02Polročný výkaz o kvalite telefónnych služieb
DR (MDSVP SR) 1-02Polročný výkaz o zariadeniach a prevádzke rozhlasu po drôte
DOP (MDSVP SR) 1-01Ročný výkaz o cestnej doprave spojov a mechanizačných prostriedkoch
FE (MDSVP SR) 1-02Polročný výkaz výnosov vybraných spojových činností
FE (MDSVP SR) 2-02Polročný výkaz vybraných ukazovateľov výkonov a zamestnanosti
FE (MDSVP SR) 3-02Polročný výkaz o nákladoch a výkonoch za činnosti
FE (MDSVP SR) 4-02Polročný výkaz o nákladoch na výkony
TR (MDSVP SR) 1-02Polročný výkaz o rádiokomunikáciách
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Daň (MF SR) 1-01Výkaz o dani z nehnuteľností
Daň (MF SR) 5-01Výkaz o vyrubení miestnych poplatkov
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
CK (MH SR) P 1-04Štvrťročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií zapísaných do obchodného registra
Priem (MH SR) P 1-04Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
Priem (MH SR) P 2-04Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
ZO (MH SR) V 1-04Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov
ZO (MH SR) V 2-04Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze vybraných zbrojných výrobkov
ZO (MH SR) V 3-04Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií
ZK (MH SR) 1-02Polročný výkaz o príprave a realizácii rozvojového projektu so vstupom
(bez vstupu) zahraničného kapitálu
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Kult (MK SR) V 1-01Ročný výkaz o divadle
Kult (MK SR) V 2-01Ročný výkaz o hudobných súboroch
Kult (MK SR) V 3-01Ročný výkaz o galérii
Kult (MK SR) V 5-01Ročný výkaz o periodickej tlači
Kult (MK SR) V 10-01Ročný výkaz o filmovej tvorbe
Kult (MK SR) V 12-01Ročný výkaz o knižnici
Kult (MK SR) V 14-01Ročný výkaz o múzeu
Kult (MK SR) V 15-01Súhrnný ročný výkaz o neperiodických publikáciách
Kult (MK SR) V 16-01Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu a astronomickej pozorovateľní
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
Les (MP SR) P 1-01Ročný výkaz o práci v lesníctve
Les (MP SR) S 1-01Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov
v lesnom hospodárstve
Les (MP SR) 4-02Polročný výkaz o činnosti stavebných organizácií lesného hospodárstva
Les (MP SR) F 1-01Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch v lesnom hospodárstve
Les (MP SR) V 2-04Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve
Les (MP SR) D 2-04Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
Poľov (MPSR) 1-01Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri
ODV (MP SR) 7-04Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov
ODV (MP SR) 10-04Štvrťročný výkaz o hodnote dodávok pre obyvateľstvo
ŠFTR (MP SR) 1-12Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa
ŠFTR (MP SR) 2-12Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa
ŠFTR (MP SR) 3-12Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat
a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov
ŠFTR (MP SR) 4-04Prehľad o súhrnnej ponuke jatočného dobytka a ošípaných
na reguláciu agrárneho trhu
ŠFTR (MP SR) 6-12Mesačný výkaz o vývoji cien za mlieko a vybrané mliekárenské
výrobky a rozdelenie výrobkov
ŠFTR (MP SR) 9-12Výkaz o zdrojoch, predajoch a použití obilnín
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
NP (MPSVR SR) 1-12Mesačný výkaz poistného a dávok
NP (MPSVR SR) 2-12Mesačný výkaz poistného
V (MPSVR SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia SSSZ
V (MPSVR SR) 2a- 01Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia SSSZ
V (MPSVR SR) 9-01Ročný výkaz o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a mládeže,
o dávkach a službách sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi,
o vykonávaní sociálnej starostlivosti o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
V (MPSVR SR) 10-01Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne
postihnutých občanov a starých občanov pre ObÚ a OÚ
V (MPSVR SR) 10a-01Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko
zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre obce
V (MPSVR SR) 15-01Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky
neprispôsobených občanov
V (MPSVR SR) 19-01Ročný výkaz o pracovníkoch a mzdách v odvetví sociálneho zabezpečenia
V (MPSVR SR) 24-01Ročný výkaz o príjemcoch prídavkov na deti
V (MPSVR SR) 31-01Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
V (MS SR) 1-02Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde
V (MS SR) 2-02Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde
V (MS SR) 3-02/CPolročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde
V (MS SR) 3-02/TPolročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde
V (MS SR) 4-02Polročný výkaz o pohybe agend na Najvyššom súde SR
V (MS SR) 5-12Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
V (MS SR) 6-02Polročný výkaz o agende podmienečného prepustenia
V (MS SR) 7-02Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove
V (MS SR) 8-02Polročný výkaz o agende obchodného registra
V (MS SR) 10-12Mesačný výkaz o pohybe rehabilitačnej agendy
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA A VEDY SR
Np (MŠV SR) 1-01Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre Národnú poisťovňu
Škôl (MŠV SR) V 1-01Výkaz o materskej škole
Škôl (MŠV SR) V 3-01Výkaz o základnej škole
Škôl (MŠV SR) V 4-01Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej
Škôl (MŠV SR) V 4a-01Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti
Škôl (MŠV SR) V 7-01Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu
Škôl (MŠV SR) V 10-01Ročný výkaz o vysokoškolskej knižnici
Škôl (MŠV SR) V 11-01Výkaz o vysokej škole
Škôl (MŠV SR) V 12-01Ročný výkaz o absolventoch vysokých škôl
Škôl (MŠV SR) V 14-01Ročný výkaz o detskom domove
Škôl (MŠV SR) V 14a-01Výkaz o detskom diagnostickom ústave, o detskom výchovnom ústave,
o ústave s výchovno-liečebným režimom
Škôl (MŠV SR) V 14b-01Výkaz o diagnostickom ústave pre mládež, o výchovnom ústave pre mládež,
o ústave s výchovno-liečebným režimom
Škôl (MŠV SR) V 16-01Ročný výkaz o vysokoškolských jedálňach
Škôl (MŠV SR) V 17-01Výkaz o spoločnom stravovaní detí a mládeže
Škôl (MŠV SR) V 19-01Výkaz o domove mládeže
Škôl (MŠV SR) V 20-01Výkaz o vysokoškolských internátoch
Škôl (MŠV SR) V 24-01Výkaz o základnej umeleckej škole
Škôl (MŠV SR) V 25-01Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti
Škôl (MŠV SR) V 26-01Výkaz o športovej škole - športovej triede
Škôl (MŠV SR) P 1-04Štvrťročný výkaz o práci v školstve v pôsobnosti školských správ
Škôl (MŠV SR) P 1a-04Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií
priamo riadených MŠV SR
Škôl (MŠV SR) 3p-01Výkaz o prospechu žiakov v základných školách
Škôl (MŠV SR) 6-01Výkaz o uchádzačoch prihlásených do 1 . ročníkov vysokých škôl
Škôl (MŠV SR) 7a-01Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií,
stredných odborných škôl, konzervatórií
Škôl (MŠV SR) 7b-01Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov na stredných školách
ODV (MŠV SR) 12-01Ročný výkaz o spotrebe palív a energie
Škôl (MŠV SR) 15-01Výkaz o zariadeniach pre voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
Škôl (MŠV SR) 18-01Výkaz o jazykovej škole, o ľudovej škole jazykov
Škôl (MŠV SR) 27-01Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o pracovisku praktického vyučovania
Škôl (MŠV SR) Iv 1-04Štvrťročný výkaz o investičných výdavkoch
Úr (MŠV SR) 1-01Ročný výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
J (MV SR) 1-01Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy
PO (MV SR) 1-01Ročný výkaz o počte, vekovom zložení, kvalifikačnej štruktúre
a funkčnom zaradení príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (PO)
PO (MV SR) 2-01Ročný výkaz o organizácii požiarnej ochrany v okrese a činnosti správy
Zboru požiarnej ochrany
PO (MV SR) 3-01Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení Zboru požiarnej ochrany
základnou a špeciálnou požiarnou technikou
PO (MV SR) 4-02Polročný výkaz o opatreniach na úseku požiarnej prevencie
PO (MV SR) 5-01Ročný výkaz o vybavení Zboru požiarnej ochrany spojovacou technikou
a prostriedkami na automatizáciu informačných služieb
PO (MV SR) 6-01Ročný výkaz o následkoch povodní a vykonaných opatreniach
PO (MV SR) 7-01Ročný výkaz o vybavení jednotiek Zboru požiarnej ochrany protiplynovou technikou
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
A - Ambulantná starostlivosť
A (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach
liečebne-preventívnej starostlivosti
A (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre chorých v odbore diabetológie
a porúch látkovej výmeny a výživy
A (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti poliklinických oddelení pre tuberkulózu a respiračné choroby
A (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti psychiatrických oddelení (vrátane ordinácií
pre psychiatrickú starostlivosť o deti a dorast, AT, gerontopsychiatriu,
sexuológiu, psychiatrickú rehabilitáciu a záchytných staníc)
A (MZ SR) 5-01Ročný výkaz starostlivosti o deti a dorast do skončenia prípravy na povolanie
A (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky
A (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti
A (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti
A (MZ SR) 9-01Ročný výkaz o činnosti kožných oddelení
A (MZ SR) 11-01Ročný výkaz o činnosti:
a) oddelenia telovýchovného lekárstva
b) pracovísk Ústavu telovýchovného lekárstva
A (MZ SR) 12-01Ročný výkaz o činnosti poliklinických a posteľových chirurgických odborov
A (MZ SR) 13-01Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a dialyzačnej aktivite
K - Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
K (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti oddelenia klinickej biochémie
K (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)
K (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti oddelení (pracovísk) nukleárnej medicíny
K (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia
K (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
K (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti oddelenia ortopedickej protetiky
K (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie
K (MZ SR) 9-01Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia (ordinár)
L - Lôžková starostlivosť
L (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
L (MZ SR) 2-01Ročný výkaz - príloha k L (MZ SR) 1-01
L (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti
L (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o anesteziologicko-resuscitačnej činnosti
L (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia (nemocničného a poliklinického)
L (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti dojčenského ústavu, detského domova
L (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií
L (MZ SR) 9-01Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice,
psychiatrickej liečebne, psychiatrického sanatória
L (MZ SR) 10-01Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach
L (MZ SR) 11-01Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií a Výskumného ústavu balneologického
N - Chorobnosť
N (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o chorobách z povolania, profesionálnych otravách
a iných poškodeniach na zdraví z práce
N (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o dispenzarizovaných osobách s vybranými diagnózami
O - Ostatná činnosť
O ODV (MZ SR) 5-04Štvrťročný výkaz o hospodárení s omamnými a psychotropnými
látkami - liečivými látkami a s hromadne vyrábanými liečivými prípravkami
O DZ (MZ SR) 10-01Ročný výkaz o motorovom parku
P - Pracovníci a mzdové prostriedky
P (MZ SR) 2-02Polročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov
a o zložkách miezd v zdravotníckych službách
P (MZ SR) 3-02Polročný výkaz o pracovníkoch a zložení mzdových prostriedkov
(pre ústavy výskumnej a vývojovej základne)
P (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o evidenčnom počte pracovníkov
P (MZ SR) 5-02Polročný výkaz o pracovníkoch a zložení mzdových prostriedkov
v kúpeľných liečebniach
R - Registre
R (MZ SR) 1-04Register zdravotníckych zariadení
R (MZ SR) 2-04Register lekárov a farmaceutov
S - Sieť zdravotníckych zariadení
S (MZ SR) 1-02Polročný výkaz siete zdravotníckych zariadení
S (MZ SR) 2-01Ročný výkaz siete zdravotníckych zariadení - ambulantná časť, SVLZ
S (MZ SR) 3-01Ročný výkaz siete zdravotníckych zariadení - posteľová časť
S (MZ SR) 6-02Polročný výkaz siete kúpeľných liečební
Z - Zdravotný stav
Z (MZ SR) 1-12Záznam o hospitalizácii
Z (MZ SR) 2-12Špeciálny záznam o hospitalizácii pre operačné odbory
Z (MZ SR) 3-12Štatistický lístok psychiatrický
Z (MZ SR) 4-12Správa o rodičke
Z (MZ SR) 5-12Správa o novorodencovi
Z (MZ SR) 6-12Štatistický lístok dieťaťa s vrodenou chybou
Z (MZ SR) 7-12Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
Z (MZ SR) 8-12Hlásenie pohlavnej choroby
Z (MZ SR) 9-12Zistenie príčin a okolností dokonanej samovraždy - samovražedného pokusu
Z (MZ SR) 10-12Kúpeľná starostlivosť:
a) poukaz na kúpeľnú starostlivosť,
b) predvolanie na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť,
c) nástup dieťaťa do ozdravovne, liečebne,
d) poukaz na ambulantné, kúpeľné vyšetrenie - liečenie
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Geo (MŽP SR) V 3-01Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk SR
Geo (MŽP SR) V 3a-01 Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov SR
SLOVENSKÝ ZVÄZ SPOTREBNÝCH DRUŽSTIEV
OPU (SZSD) 1-12Mesačný výkaz o plnení ukazovateľov výkonov
JEDNORAZOVÉ ZISŤOVANIA ZA ROKY 1989 AŽ 1992 VYKONÁVANÉ MINISTERSTVOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Vôd (MŽP SR) 1-01Výkaz o zaťažení tokov vypúšťanými odpadovými vodami
a náhradách za ich vypúšťanie
Vôd (MŽP SR) 2-01Výkaz vybraných ekonomických ukazovateľov za podniky
Vodární a kanalizácií a ich odštepné závody
Vôd (MŽP SR) 3-01Výkaz vybraných ekonomických ukazovateľov za odštepné závody
Vodární a kanalizácií a ich výrobných stredísk
Vôd (MŽP SR) 4-01Výkaz vybraných ekonomických ukazovateľov za podniky a ich závody
vypúšťajúce odpadové vody
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
DEV (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach. Štvrťročná príloha k výkazu DEV (NBS) 1-12
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
Mer (ÚGKK SR) 1-02 Polročný výkaz o stave zásob máp pre hospodársku výstavbu a o plnení edičného plánu ÚGKK SR
Mer (ÚGKK SR 2-02 Polročný výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

c) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky

Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na štátnych cestách

Značka štatistického formulára: V (MDSVP SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby hospodárskeho riadenia a výkonu štátnej správy na úrovni rezortu. Slúžia tiež pre potreby koncepčných a analytických prác na úseku pozemných komunikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa výkonov a nákladov pri správe a údržbe komunikácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy ciest a mestské správy pozemných komunikácií v Bratislave a v Košiciach.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 39 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav cestného hospodárstva a dopravy Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných hmôt, príjmoch a o investíciách

Značka štatistického formulára: ZP (MDSVP SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby hospodárskeho riadenia a výkonu štátnej správy na úrovni rezortu. Slúžia tiež pre potreby koncepčných a analytických prác na úseku pozemných komunikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa vybavenosti ZF, spotreby vybraných pevných i pohonných hmôt, ukazovatele o sieti, príjmoch a vlastných investíciách správcov štátnych ciest.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy ciest a mestské správy pozemných komunikácií v Bratislave a v Košiciach.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav cestného hospodárstva a dopravy Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov

Značka štatistického formulára: PO (MDSVP SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy medzinárodných zásielok leteckou cestou a o vnútroštátnej leteckej preprave. Slúžia ako podklad na uzavretie zmlúv preprave s jednotlivými leteckými spoločnosťami a poštovými správami, na stanovenie sadzieb leteckých príplatkov, potreby devízových prostriedkov na medzinárodnú leteckú prepravu a do štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa hmotnosti leteckých záverov v kg spolu a vo vnútroštátnej preprave, údaje o sídle výmennej pošty príslušnej leteckej spoločnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštovej prevádzke

Značka štatistického formulára: PO (MDSVP SR) 2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o poštovej preprave z hľadiska poskytovaných služieb a o poštových zariadeniach a technických prostriedkoch v poštovej preprave. Údaje slúžia ako podklad na kalkulácie cien (sadzieb) výkonov pošty, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa podaných a dodaných poštových zásielok, vkladov a výplat peňažnej služby, dodania a prepravy novín a časopisov, počtu colne prerokovaných zásielok, ako aj počty prvkov poštovej siete, počty technických prostriedkov a mechanizačných zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou

Značka štatistického formulára: PO (MDSVP SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy balíkov v medzinárodnom styku (v ks), členené podľa spôsobu prepravy. Údaje tvoria podklad na uzavieranie zmlúv o preprave s jednotlivými leteckými spoločnosťami a poštovými správami.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu balíkov podaných v SR a došlých z cudziny, členené na otvorený a uzatvretý tranzit.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách

Značka štatistického formulára: PO (MDSVP SR) 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré slúžia na skvalitnenie poštovej prevádzky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa stratených zásielok, členených na obyčajné balíky, cenovky a cenné listy v kusoch, ako aj ukazovatele o vyplatenej náhrade v korunách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o peňažnej službe

Značka štatistického formulára: PO (MDSVP SR) 5-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu výkonov v oblasti peňažných služieb a slúžia na reguláciu týchto služieb. Údaje sú tiež súčasťou štatistiky poštových služieb pre Svetovú poštovú službu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa peňažnej služby členenej na poštové sadzby, vklady na poštové poukážky, stávkové súťaže, došlé odvody a tržby za kolkové známky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 26 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach

Značka štatistického formulára: TZ (MDSVP SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o telekomunikačnej sieti a jej technickej úrovni. Výkaz slúži pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií (ITU, CEPT).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu telefónnych staníc, telefónnych žiadostí, koncových zariadení, verejných telefónnych automatov, kapacity telefónnych ústrední (verejných, pobočkových, medzimestských a medzinárodných), telefónnych obvodov, telefónnych okruhov na verejnú prevádzku, prenajatých okruhov, digitálnych prenosových zariadení miestnych a diaľkových sietí, analógových prenosových systémov v diaľkových sieťach, miestnej a diaľkovej prenosovej siete a ostatných zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie,
Správa rádiokomunikácií,
držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o špecializovaných telekomunikačných službách

Značka štatistického formulára: TS (MDSVP SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rádiotelefónnej sieti, družicovej službe, licenciách v oblasti telekomunikácií pre príslušné riadiace orgány, ako aj pre potreby medzinárodných organizácií (ITU, CEPT).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu evidovaných faxových prístrojov, ďalekopisných zariadení, údaje o rádiotelefónnej sieti, službe paging, družicovej službe, integrovaných multifunkčných sieťach, prenose dát, ostatných službách a počte udelených licencií v miestnych sieťach a ostatných oblastiach telekomunikácií..

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie,
Správa rádiokomunikácií, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

Značka štatistického formulára: TP (MDSVP SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre ústredný orgán štátnej správy a medzinárodné organizácie (ITU, CEPT) týkajúce sa prevádzok, ktoré potrebujú využívať telekomunikačnú sieť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa telefónnej, telegrafnej, ďalekopisnej, POSTFAX-ovej a iných prevádzok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie,
Správa rádiokomunikácií,
držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o kvalite telefónnych služieb

Značka štatistického formulára: TK (MDSVP SR) 1-02 TK (MDSVP SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite poskytovaných telekomunikačných služieb na základe požiadaviek medzinárodných organizácií (CEPT, CCITT).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa kvality telekomunikačnej prevádzky a telefónnych služieb, ako napr. počet žiadostí o zriadenie HTS vybavených do 30 dní, počet účastníkov, ktorým možno poskytnúť detailné účty, celkový počet reklamácií telefónnych účtov, počet reklamácií telefónnych účtov prerokovaných do 30 dní a iné.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 200 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o zariadeniach a prevádzke rozhlasu po drôte

Značka štatistického formulára: DR (MDSVP SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o účastníkoch DR a technických prostriedkoch DR, ktoré slúžia pre potreby príslušných orgánov prevádzkujúcich DR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu účastníkov DR, reproduktorov DR, rádiouzlov, samostatných rozhlasových ústrední DR, počtu zosilňovacích staníc DR, kilometráže nadzemných a káblových vedení a údaje o modulačnej sieti DR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o cestnej doprave spojov a mechanizačných prostriedkoch

Značka štatistického formulára: Dop (MDSVP SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybavenosti vozidlami v požadovanom členení a o ich výkonoch vo väzbe na odborovú štruktúru spojov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa stavu vozidiel podľa druhu a odborov činnosti, využitia vozidiel, výkonov vozidiel, spotreby pohonných hmôt cestných vozidiel, spotreby pohonných hmôt cestných vozidiel, stavu vybraných mechanizačných prostriedkov a spotreby pohonných hmôt mechanizačných prostriedkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie,
Slovenská pošta,
Správa rádiokomunikácií, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz výnosov vybraných spojových činností Polročný výkaz výnosov vybraných spojových činností

Značka štatistického formulára: FE (MDSVP SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných, informačných záväzkov a na zostavovanie kalkulácií spojových služieb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa tržieb z poštovej prevádzky, obstarávateľskej činnosti, výnosov z telefónnej prevádzky, telegrafnej prevádzky a ďalekopisného styku, výnosov z telematických služieb, rozhlasu po drôte, prenosu dát a z výnosov PNS.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie.
Slovenská pošta,
Správa rádiokomunikácií, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz vybraných ukazovateľov výkonov a zamestnanosti

Značka štatistického formulára: FE (MDSVP SR) 2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a výkonoch v oblasti spojových činností.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa výkonov v pošte, telefóne, telegrafe a ďalekopise, POSTFAX-e a TELEFAX-e, rozhlase po drôte, rozhlase, televízii, prenose dát, v ostatných premiestňovacích činnostiach, v obstarávateľskej činnosti, ďalej týkajúce sa vnútropodnikových faktúr, SMP organizácií, stavebnej výroby, výroby HUP a HUT, dopravy, projektových prác a ostatných výrobných činností, tržieb z obchodnej činnosti, výkonov v školstve a v ostatných nevýrobných činnostiach; údaje o aktivovaní materiálov, zmenách stavu NV a PVV, zmenách stavu zásob výrobkov a zvierat, výkonoch spolu, údaje o počte pracovníkov v prevádzke, o technických a ostatných pracovníkoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie,
Slovenská pošta,
Správa rádiokomunikácií,
držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch a výkonoch za činnosti

Značka štatistického formulára: FE (MDSVP SR) 3-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch a výkonoch, ktoré sú potrebné pri zostavovaní kalkulácií spojových služieb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa materiálov, miezd, odpisov ZP, ostatných materiálových nákladov, služieb nemateriálovej povahy, finančných nákladov, podielu réžie závodu, podielu réžie podniku, druhotných nákladov, nákladov na dopravu a ostatné činnosti, prevodov od iných a prvotných a druhotných výkonov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie,
Slovenská pošta,
Správa rádiokomunikácií,
držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch na výkony

Značka štatistického formulára: FE (MDSVP SR) 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov spojových služieb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa materiálov, miezd, odpisov ZP, ostatných nákladov, prevádzkovej réžie, správnej réžie, centralizovaných nákladov, výkonov, zisku a nadobúdacej ceny ZP (členené na poštu, telekomunikácie, rádiokomunikácie a PNS).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie,
Slovenská pošta,
Správa rádiokomunikácií,
držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o rádiokomunikáciách

Značka štatistického formulára: TR (MDSVP SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o technických prostriedkoch a percentuálnom pokrytí územia a obyvateľstva televíznym a rozhlasovým signálom. Údaje sa využijú v oblasti udeľovania licencií a pri analýzach v súvislosti s pokrytím územia štátu televíznym a rozhlasovým signálom.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa prevádzkových technických prostriedkov na prenos rozhlasu, televízie, analógových a digitálnych signálov prevádzkovateľov zo zákona, údaje o počtoch prenajatých a vlastných vysielačov držiteľov licencií a o percentuálnom počte obyvateľstva a územia pokrytého jednotlivými televíznymi a rozhlasovými programami.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie,
Správa rádiokomunikácií,
držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľností

Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa sledovania výsledkov zdaňovania pozemkov a stavieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obecné (mestské) úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, obecný (mestský) úrad odošle výkaz do 60 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 168 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MF SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Datacentrum.

Názov zisťovania: Výkaz o vyrubení miestnych poplatkov

Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na legislatívne práce pri tvorbe nových zákonov o miestnych poplatkoch, pri rozpočtových prácach na zostavovaní štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov obcí, na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa miestnych poplatkov, ich tvorby a vyrubenia poplatku príslušnou obcou v zdaňovacom období.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obecné (mestské, miestne) úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, obecný (mestský, miestny) úrad odošle výkaz do 15. 2. nasledujúceho roka okresnému úradu; OÚ odošle výkaz do 28. 2. nasledujúceho roka MF SR.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 145 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MF SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Datacentrum Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií zapísaných do obchodného registra

Značka štatistického formulára: CK (MH SR) P 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti cestovných kancelárií a ich pobočiek. Výsledky sa využijú pri tvorbe štátnej politiky rozvoja cestovného ruchu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov cestovnej kancelárie spolu a osobitne v SR, počtu účastníkov zájazdov, počtu účastníkov jednodenných zájazdov, celkového počtu prenocovaní, tržieb, členené na aktívny zahraničný cestovný ruch, pasívny zahraničný cestovný ruch a domáci cestovný ruch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Cestovné kancelárie v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav turizmu, a. s., Bratislava

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) P 1-04 Priem (MH SR) P 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákazok a výroby a predaja tovaru podľa odborov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) P 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze-dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) V 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, odborovej štruktúry vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 25 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze-dovoze vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) V 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu vybraných zbrojných výrobkov, ich umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. Ide o výrobky objemovo alebo technicky významné, reprezentujúce odbor alebo spadajúce do pripravovaného nariadenia OSN o medzinárodných prevodoch zbraní. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú naturálne a peňažné ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu vybraných zbrojných výrobkov, odborovej štruktúry vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky podľa krajín pôvodu a určenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 25 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze-dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) V 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, realizovaného v rámci úradného povolenia MH SR na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení s kontrolnou väzbou na výkaz ZO (MH SR) V 1-04 o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa licencií, odborovej štruktúry vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, základné údaje o poskytnutom úradnom povolení (licencii) a miera jej realizácie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 25 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o príprave a realizácii rozvojového projektu so vstupom (bez vstupu) zahraničného kapitálu

Značka štatistického formulára: ZK (MH SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vstupe zahraničného kapitálu do ekonomiky SR, o využití týchto výsledkov pri formovaní ekonomickej politiky a jej nástrojov najmä v oblasti organizačnej, právnej, finančnej i systémovej.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa kapitálu, členeného na tuzemský a zahraničný, zahraničnej spolupráce, právnej formy, druhu akcie a dátumu jej začatia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Priemyselné podniky vrátane stavebníctva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 17 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o divadle

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti divadla pre potreby kontroly, riešenia vecných problémov kultúry a medzinárodného porovnania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa výkonov vykazujúceho divadla, jeho hospodárenia a výkonov hosťujúcich súborov na domácej scéne vykazujúceho divadla.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Divadlá, ktorých zriaďovateľom je MK SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o hudobných súboroch

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných súborov pre potreby kontroly, riešenia vecných problémov kultúry a medzinárodného porovnania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú základné ukazovatele týkajúce sa hudobných súborov - koncertov, počtu pracovníkov, neinvestičných nákladov a výnosov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Hudobné súbory, ktorých zriaďovateľom je MK SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o galérii

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti galérií pre potreby kontroly, riešenia vecných problémov kultúry a medzinárodného porovnania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, ako aj výkonov, počtov pracovníkov a celkového hospodárenia galérií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Galérie, ktorých zriaďovateľom je MK SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o periodickej tlači

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získavať informácie o tlači podľa periodicity a jazyka vydania. Slúžia pre potreby riešenia vecných problémov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele charakterizujúce vydávanie novín a časopisov, počty titulov, výtlačkov, jazyk vydania a periodicita.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Subjekty registrované na MK SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 1. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o filmovej tvorbe

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o filmovej tvorbe; výsledky sa používajú pri riešení vecných problémov v tejto oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú vybrané ukazovatele týkajúce sa filmovej tvorby a koprodukčných celovečerných filmov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská filmová tvorba.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30. 1. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o knižnici

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti knižnice v celej sieti sústavy knižníc. Získané výsledky slúžia pre potreby kontroly, riešenia vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú vybrané ukazovatele o knižnom fonde, čitateľoch, výpožičkách, sieti knižníc a ďalšie doplňujúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Knižnice, ktorých zriaďovateľom je MK SR, a ostatná sieť knižníc v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20. 1. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Matica slovenská.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o múzeu

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 14-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, ako aj výkonov, počtov pracovníkov a celkového hospodárenia múzeí.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Múzeá, ktorých zriaďovateľom je MK SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Súhrnný ročný výkaz o neperiodických publikáciách

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 15-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách na riešenie vecných problémov knižnej kultúry a tiež na medzinárodné porovnania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele o tituloch a výtlačkoch neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vydavatelia a organizácie, ktoré majú vydavateľské oprávnenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 14. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu a astronomickej pozorovateľni

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) V 16-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární a planetárií pre potreby kontroly, riešenia vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a návštevníkov zariadení, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtov záujmových krúžkov a počtov členov týchto krúžkov, počtov pracovníkov zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Špeciálne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je MK SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) P 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie z oblasti ekonomiky práce, ktoré sú dôležité pri usmerňovaní sociálnej a mzdovej politiky v lesnom hospodárstve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa mzdových prostriedkov členených na úkolové mzdy, časové mzdy a prémie, podľa jednotlivých činností v lesnom hospodárstve.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva + STANAP.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) S 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa budú v plnom rozsahu využívať v rezortnom informačnom systéme pri vypracúvaní stratégie rozvoja lesného hospodárstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa stavu, výkonov a využitia mechanizačných prostriedkov, mechanizácie ťažbových prác, doplnkové technologické ukazovatele a ukazovatele mechanizácie prác v lesných škôlkach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva + STANAP.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o činnosti stavebných organizácií lesného hospodárstva

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stavebnej činnosti v lesnom hospodárstve, ktoré budú slúžiť rezortnému informačnému systému na vypracovanie koncepcie investičnej výstavby.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa objemu vykonávaných stavebných prác, členené na vlastné organizácie a cudzie, ukazovatele týkajúce sa využitia stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, počtov pracovníkov stavebnej, lesníckej a ostatnej činnosti a miezd.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Lesostavy, š. p.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 28 kalendárnych dní po sledovanom polroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) F 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o ekonomickej efektívnosti podľa jednotlivých druhov lesníckych činností a informácie potrebné na poskytovanie dotácií a subvencií pri realizácii štátnej lesopolitiky, informácie o rozvoji a stratégii lesného hospodárstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku podľa výkonov lesnej činnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva + STANAP.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) V 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve, ktoré sa budú využívať na stratégiu, rozvoj a prognózy vývoja v lesnom hospodárstve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa výkonov v lesnom hospodárstve, členené na pestovateľskú činnosť, ťažbovú činnosť, semenárstvo a škôlkárstvo, opravy vo vlastnej réžii, inú lesnú výrobu, práce celospoločenského významu, pridruženú výrobu, projekčné práce, stavebnú činnosť, účelovú činnosť.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva + STANAP.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) D 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dodávkach dreva v lesnom hospodárstve pre potreby obchodnej politiky, licenčnej politiky a riešenia dotácií zo ŠFZL.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa dodávok dreva podľa hlavných smerov určenia, členené na sortimenty a hlavné dreviny. Prehľad sa týka sortimentov surového dreva, lesných štiepok a reziva. Porovnateľné speňaženie slúži na výpočet cien. Zahŕňa tiež disponibilné zásoby u dodávateľov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne lesy, neštátne lesy, vojenské lesy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Lesoprojekt, š. p., Zvolen.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri

Značka štatistického formulára: Poľov (MP SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú základné ukazovatele týkajúce sa revíru - výmera revíru, obhospodarovanie revíru, stavy psov s poľovnou upotrebiteľnosťou, klasifikácia revíru a ukazovatele týkajúce sa výsledkov poľovníckeho hospodárenia - lov zveri, zazverovanie, stav zveri.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Užívatelia poľovníckych revírov, vyhradených revírov a revírov VLM.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 10. 4. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Odbor štátnej správy.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 7-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele zdrojov, t.j výroba, nákup zo SR, nákup z ČR, dovoz spolu, ostatný príjem a ukazovatele spotreby, t.j. vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, dodávky na vývoz, ostatné dodávky, dodávky spolu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky potravinárskeho priemyslu, ako aj iné subjekty, ktoré vyrábajú a odbytujú sledované výrobky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 18 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 170 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o hodnote dodávok pre obyvateľstvo

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 10-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie plnenia dodávok pre obyvateľstvo (trhové fondy).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa dodávok pre obyvateľstvo v množstve a v hodnote skutočných predajných cien.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky potravinárskeho priemyslu, ako aj iné subjekty, ktoré vyrábajú a odbytujú sledované výrobky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 18 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 170 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa za účelom regulácie agrárneho trhu a pre potreby Fondu trhovej regulácie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracovávajú a odbytujú mäso.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 2-12 ŠFTR (MP SR) 2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov za účelom regulácie agrárneho trhu a pre potreby FTR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 3-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby FTR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa nákupných cien dobytka podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: š. p. AGRIS Bratislava.

Názov zisťovania: Prehľad o súhrnnej ponuke jatočného dobytka a ošípaných na reguláciu agrárneho trhu

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre štátny úrad trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 270/91 Zb. Slúžia na spresnenie ponuky jatočného dobytka na účely regulácie agrárneho trhu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa kontrahovaných jatočných býkov, jalovíc, kráv a ošípaných v mäsovom priemysle, vlastnej spotreby a nerealizovaného vývozu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky poľnohospodárskej prvovýroby (družstvá, štátne majetky, súkromne hospodáriaci roľníci nad 5 ha pôdy).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20. dňa v mesiaci pred začiatkom sledovaného štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 75 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Regionálna pozemková a informačná služba MP SR v okresoch.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji cien za mlieko a vybrané mliekárenské výrobky a rozdelenie výrobkov

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 6-12 ŠFTR (MP SR) 6-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o FFTR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných nákupných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty mliekárenského priemyslu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 9 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Milex Progres, a. s. Bratislava.

Názov zisťovania: Výkaz zdrojov, predajov a použitia obilnín

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 9-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív a spracovateľského potravinárskeho priemyslu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 8 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Slovenský zväz poľnonákupu Datanákup Nitra.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného a dávok

Značka štatistického formulára: NP (MPSVR SR) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu zdravotného poistenie, nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a príspevku na zamestnanosť a zúčtovanie dávok nemocenského poistenia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia, počty a sumy vyplatených dávok nemocenského poistenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky právnické osoby, ktoré vyplácajú dávky nemocenského poistenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Slovenská správa sociálneho zabezpečenia.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného

Značka štatistického formulára: NP (MPSVR SR) 2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a príspevku na zamestnanosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistenia uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej zamestnancov než 20.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá podľa výplatných termínov platiteľa poistného.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 640 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Slovenská správa sociálneho zabezpečenia.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia SSSZ

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o práci posudkových komisií sociálneho zabezpečenia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa rozhodnutí, posudkov a odporúčaní PKSZ o invalidite, bezvládnosti a zmenenej pracovnej schopnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Odbor sociálneho zabezpečenia.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia OSSZ

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o práci posudkových komisií sociálneho zabezpečenia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa zistenia počtu uznaných (neuznaných) invalidít, čiastočných invalidít, zmenenej pracovnej schopnosti a bezvládnosti, vyplývajúcich z rokovaní PKSZ.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy sociálneho zabezpečenia a Slovenská správa sociálneho zabezpečenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú OSSZ do 15. 1. a SSSZ do 25. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Odbor sociálneho zabezpečenia.

Názov zisťovania: Ročný výkaz
A. o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, o dávkach a službách sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi,
B. o vykonávaní sociálnej starostlivosti o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na analýzu sledovania výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej starostlivosti o rodiny s deťmi a občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, ako aj na ďalšie legislatívne úpravy v sociálnej oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele slúžiace na sledovanie počtu prípadov, ktorým sa sociálna starostlivosť poskytla, finančných nákladov s ňou súvisiacich, rozvoja účelových zariadení a služieb, ktoré sa v nich poskytujú, počtu pracovníkov na jednotlivých úsekoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obce, obvodné úrady, okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú obvodné úrady do 31. 1. a okresné úrady do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Okresné úrady - odd. sociálnych vecí, MPSVR SR - odbor sociálnych vecí.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre ObÚ a OÚ

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vykonávaní štátnej správy sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov; slúžia ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým boli poskytnuté dávky sociálnej starostlivosti a služby, počtu občanov, ktorí boli umiestnení v jednotlivých zariadeniach, ukazovatele týkajúce sa ústavnej starostlivosti o mládež a dospelých občanov a mimoriadnych výhod pre ŤZP občanov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obvodné a okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú obvodné úrady do 60 kalendárnych dní a okresné úrady do 65 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 11 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: odbor sociálnej starostlivosti.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre obce

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vykonávaní štátnej správy sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov; slúžia ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým boli poskytnuté dávky sociálnej starostlivosti a počtu jednotlivých zariadení, ktoré spravuje obec.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obce, obvodné úrady, okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú obce do 30 kalendárnych dní, ObÚ do 60 a OÚ do 65 dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 11 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: odbor sociálnej starostlivosti.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 15-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na analýzu sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov a na legislatívne úpravy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu sledovaných prípadov, foriem starostlivosti, spôsobu skončenia sociálnej starostlivosti a dávok sociálnej starostlivosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obvodné úrady a okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú obvodné úrady do 15 kalendárnych dní a okresné úrady do 30 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: odbor starostlivosti o rodinu.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovníkoch a mzdách v odvetví sociálneho zabezpečenia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 19-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a o vývoji priemerných miezd jednotlivých kategórií pracovníkov úradov práce a správ sociálneho zabezpečenia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu pracovníkov a objemu mzdových prostriedkov, členené na ústavnú a mimoústavnú sociálnu starostlivosť a na oddelenia sociálnych vecí okresných, obvodných úradov, úradov práce a správ sociálneho zabezpečenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ústavy sociálnej starostlivosti, okresné správy sociálneho zabezpečenia, okresné úrady práce.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 31. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ekonomický odbor.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o príjemcoch prídavkov na deti

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 24-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte nezaopatrených detí v rodine a zároveň umožniť kvalifikovať dopad na štátny rozpočet (výdavky).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa sledovania mesačnej výšky prídavkov na deti (počet), počet príjemcov, prídavkov na deti, počet príplatkov na dlhodobo, ťažko zdravotne postihnuté deti vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zamestnávatelia, Národná poisťovňa, úrady práce za seba a za evidovaných v úradoch práce, okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30 kalendárnych dní po sledovanom období (zisťovanie sa uskutoční za mesiac jún).

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná poisťovňa.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti Centra poradenskopsychologických služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 31-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie štatistickej analýzy o výkone poradenskopsychologických služieb, ktorá je podkladom na Komplexnú správu o činnosti CPPS.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa poradenskej činnosti, preventívnovýchovných podujatí, odbornometodickej činnosti a stavu pracovníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Územné pracoviská CPPS a riaditeľstvo CPPS.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú detašované pracoviská ÚP CPPS do 15. 1., územné pracoviská do 31. 1. a riaditeľstvo CPPS do 15. 2. nasledujúceho roka MPSVR SR.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: riaditeľstvo CPPS.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania trestnoprávnej agendy na okresnom súde. Využívajú sa pri riadiacej činnosti, určovaní počtu sudcov a ostatných pracovníkov súdov, ako aj pre potreby orgánov prípravného konania, prípadne ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených trestných vecí a počtu osôb v trestných veciach, týkajúce sa rozhodovania súdov v prípravnom konaní, realizovania ochranného liečenia, nenastúpených trestov odňatia slobody a výkonu iných trestov, pohybu ostatných agend na trestnom úseku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy a Mestský súd v Košiciach.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania občianskoprávnej, obchodnej a správnej agendy na okresnom súde. Využívajú sa na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a ostatných pracovníkov súdov, ako aj pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených vecí v hlavných druhoch agend na úseku občianskoprávnom, obchodnom a správnom, počtu došlých a vybavených vecí v ostatných (vedľajších) agendách. Sú to ukazovatele týkajúce sa výkonu rozhodnutia, spôsobilosti na právne úkony, držania v zdravotníckom ústave, prevzatia do zdravotníckeho ústavu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy a Mestský súd v Košiciach.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/C

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných občianskoprávnych agend krajského súdu. Využívajú sa na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a pracovníkov krajského súdu. Údaje využívajú aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí na občianskoprávnom, obchodnom a správnom úseku a vekovej štruktúre nevybavených vecí, o konkurznom i vyrovnacom konaní a ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Krajské súdy a Mestský súd v Bratislave

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde.

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/T

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných agend krajského súdu. Využívajú sa na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a pracovníkov krajského súdu. Údaje využívajú aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí a osôb v nich, o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o rozhodovaní v prípravnom konaní, o realizovaní ochranného liečenia, o nenastúpených trestoch odňatia slobody a výkone niektorých iných trestov, ako aj ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Krajské súdy a Mestský súd v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agend na Najvyššom súde SR

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu SR na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa jednotlivých agend Najvyššieho súdu SR, osobitne z trestného, občianskoprávneho, obchodného a správneho úseku, a to tak o odvolacej agende (riadne opravné prostriedky), ako aj o agende sťažností pre porušenie zákona a dovolaní (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Najvyšší súd SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 4 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Využívajú sa pri riadiacej činnosti a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby tak počas prípravného konania, ako aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, u ktorých sa väzba skončila, u ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I., ako aj II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili do výkonu trestu odňatia slobody, i osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy a Mestský súd v Košiciach,
Krajské súdy a Mestský súd v Bratislave, Najvyšší súd SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní (krajský súd) a do 4 pracovných dní (NS SR) po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o agende podmienečného prepustenia

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 6-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o osobách, ktoré boli z výkonu trestu odňatia slobody podmienečne prepustené. Využívajú sa pri riadiacej činnosti a pri zabezpečovaní oprávnených záujmov a práv odsúdených.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu došlých návrhov a žiadostí, napr. rozhodnutí o začatí konania, počtu vybavených a nevybavených vecí, počtu vecí vybavených prepustením - neprepustením odsúdených, počtu osôb podmienečne prepustených, u ktorých súd rozhodol o vykonaní zvyšku trestu odňatia slobody.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy, v obvode ktorých sa nachádzajú ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 7-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa právoplatne nariadených ústavných a ochranných výchov maloletých a mladistvých. Využívajú sa pre potreby riadenia, upozorňujú na nedostatočné kapacity výchovných zariadení i na prieťahy v súdnom výkone rozhodnutí o výchove maloletých.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu nevykonaných súdnych rozhodnutí a času, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodov nerealizovania, ďalej údaje o počtu detí, u ktorých sa rozhodnutie realizovalo, o postupe súdu, ktorý realizovaniu predchádzal, údaje o počte nariadených ochranných výchov detí v občianskoprávnom a trestnom konaní.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o agende obchodného registra

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 8-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stave a pohybe vybavovania agendy obchodného registra. Využívajú sa na riadiacu činnosť, na rozbory činnosti obchodného registra, zabezpečovanie MTZ a odbornej úrovne, ako aj pre potreby ústredných a štátnych orgánov a podnikateľských organizácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých oddieloch registrovanej knihy, počtu a právnych foriem podnikateľských subjektov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresný súd v sídle kraja.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 10 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe rehabilitačnej agendy

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 10-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti okresných a krajských súdov na úseku vybavovania rehabilitačnej agendy. Využívajú sa na riadiacu činnosť a pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, masmédií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu vecí došlých, vybavených, nevybavených, vekovej štruktúry nevybavených vecí, ako aj spôsobu vybavenia vecí.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy a Mestský súd v Košiciach, krajské súdy a Mestský súd v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Právnický inštitút MS SR.

Názov zisťovania: Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre Národnú poisťovňu

Značka štatistického formulára: Np (MŠV SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počtoch žiakov a študentov v jednotlivých mesiacoch pre Národnú poisťovňu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, za ktorých platí štát nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie pre žiakov a študentov, ktorí dosiahli 18 rokov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Stredné školy a vysoké školy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 31.12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka. Slúžia ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu tried a detí, druhu starostlivosti, národností, evidenčného počtu pracovníkov, jaslových oddelení materských škôl, prípravných oddelení a žiadostí o umiestnenie v materskej škole. škole v prírode.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Materské školy prostredníctvom školskej správy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá v priebehu roka do 5. 10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 420 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Slúžia ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa dodatku za predchádzajúci školský rok - odchody žiakov zo ZŠ, a v danom školskom roku sú to triedy a žiaci podľa ročníkov, organizácia vyučovania, školské družiny a kluby, žiaci podľa národností, žiaci učiaci sa cudzí jazyk, počty pedagogických pracovníkov a doplňujúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Základné školy prostredníctvom školskej správy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 400 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o špeciálnej škole podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Slúžia ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtov jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, za predchádzajúci rok počty žiakov, ktorí skončili dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počty žiakov podľa ročníkov, národností a učiacich sa cudzí jazyk, internátne a pomocné školy, školské družiny a kluby, evidenčné počty pracovníkov a doplňujúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Špeciálne školy prostredníctvom školskej správy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 21. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 4a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole a odbornom učilišti podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Slúžia ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov podľa národností a učiacich sa cudzí jazyk, počtu tried podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčných počtov pracovníkov, internátu a doplňujúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Špeciálne stredné školy a odborné učilištia prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Slúžia ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, počtu žiakov podľa národností a učiacich sa cudzí jazyk, študijných odborov a zamerania, kapacity školy, evidenčných počtov pracovníkov a dodatok za predchádzajúci školský rok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o vysokoškolskej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja vysokoškolských knižníc.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa knižničného fondu, počtu čitateľov, výpožičiek a ďalšie doplňujúce údaje.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Čiastkové knižnice, ústredné knižnice, knižničné strediská.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 8. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vysokej škole podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Slúžia ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu zapisovaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počtu študujúcich s iným štátnym občianstvom, počtu študentov podľa národností, počtu učiteľov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 12. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o absolventoch vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl; slúžia na celospoločenské využitie, prognostické potreby a ako podklad na vypracovanie ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl podľa študijných odborov Jednotnej klasifikácie vzdelania a podľa druhu štúdia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20. 1. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o detskom domove

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 14-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o detskom domove podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Slúžia ako podkladový materiál na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako aj na vypracovanie ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa detí v domovoch, spôsobu ich umiestnenia, vybavenia domovov, evidenčných počtov pracovníkov a doplňujúce údaje.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Detské domovy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o detskom diagnostickom ústave, o detskom výchovnom ústave, o ústave s výchovno-liečebným režimom

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 14a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o detskom diagnostickom a výchovnom ústave a ústave s výchovno-liečebným režimom podľa stavu k 31.10. sledovaného roka. Slúžia pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtov žiakov DVÚ za predchádzajúci rok a údaje o počtoch žiakov a tried jednotlivých ročníkov za sledovaný rok, o rozmiestnení detí, škole v prírode, sociálne údaje o deťoch, o vybavení ústavov, evidenčnom počte pracovníkov a doplňujúce údaje.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ústavy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o diagnostickom ústave pre mládež, o výchovnom ústave pre mládež, o ústave s výchovno-liečebným režimom

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 14b-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o ústavoch pre mládež podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Slúžia pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa chovancov za predchádzajúci a sledovaný školský rok, evidenčného počtu pracovníkov, vybavenia ústavu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ústavy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o vysokoškolských jedálňach

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 16-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach. Slúžia pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa výkonov, kapacít a pracovníkov jedální a tržieb za predchádzajúci rok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Študentské jedálne prostredníctvom rektorátov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 8. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o spoločnom stravovaní detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 17-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stravovaní detí a mládeže. Slúžia pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu stravníkov, kapacít zariadení a ich výkonov, evidenčného počtu pracovníkov jedální a doplňujúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Jedálne prostredníctvom školskej správy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 8. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 19-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o domovoch mládeže podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Slúžia pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtov ubytovaných žiakov, vybavenia domova a evidenčného počtu pracovníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Správy domovov prostredníctvom školskej správy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 20-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 30. 11. sledovaného roka. Slúžia pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných študentov v internáte, ako aj kapacít a pracovníkov internátov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Internáty prostredníctvom rektorátov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 4. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 24-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. 10. sledovaného roka. Slúži pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v jednotlivých odboroch, evidenčné počty pracovníkov a doplňujúce údaje.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Základné umelecké školy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 19. 10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 25-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka. Slúži pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o žiakoch podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, ukazovatele o žiakoch podľa národností a o vyučovaní cudzích jazykov, o druhu a dĺžke štúdia alebo prípravy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5.10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole - športovej triede

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) V 26-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o športových školách, resp. triedach. Slúži pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o športových triedach a žiakoch podľa druhov športov, ako aj počet trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve v pôsobnosti školských správ

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) P 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie školských štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o pracovníkoch, mzdových prostriedkoch, príspevkových a rozpočtových organizáciách podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Školské správy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 18 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠV SR

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) P1a-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadenia a rozhodovania a na spracovanie školských ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o pracovníkoch, mzdových prostriedkoch podľa rozpočtovej skladby kapitoly školstva jednotlivých priamo riadených organizácií (paragrafy rozpočtovej skladby).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Fakulty a priamo riadené organizácie MŠV SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) 3p-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívneho prvku na pedagogické účely. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného školstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte žiakov v jednotlivých ročníkoch, o prospechu, o neklasifikovanosti a o žiakoch opakujúcich ročník.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Základné školy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 7. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o uchádzačoch prihlásených do 1. ročníka vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o uchádzačoch prihlásených do 1. ročníka VŠ podľa stavu z marca sledovaného roka. Slúži na riadiacu a informatívnu potrebu a ako ekonomický ukazovateľ.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte uchádzačov prihlásených na denné štúdium a štúdium popri zamestnaní podľa študijných odborov, národností a druhu škôl, odkiaľ prichádzajú.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Fakulty VŠ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15. 4. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) 7a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívneho prvku na pedagogické účely a prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 30. 6. sledovaného roka.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o prospechu a dochádzke žiakov a kvalitatívne údaje pedagogického procesu žiakov študujúcich podľa jednotlivých ročníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 6. 7. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov na stredných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) 7b-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov na SŠ podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka, potrebné pri riadiacej a informatívnej činnosti v pedagogickom procese.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné a nepovinné predmety.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá stredných škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o spotrebe palív a energie

Značka štatistického formulára: ODV (MŠV SR) 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie podkladového materiálu pri nárokovaní na finančné prostriedky a na vypracovanie regulačných opatrení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o skutočnej spotrebe jednotlivých druhov palív.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vysoké školy, školské správy a ostatné priamo riadené organizácie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 16. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o zariadeniach pre voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) 15-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese pri vytváraní podmienok na využívanie voľného času a záujmovej činnosti detí a mládeže.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o záujmovej činnosti v jednotlivých oblastiach, o počte zariadení a podujatí, metodickej činnosti, letných táboroch a evidenčnom počte pracovníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Domy detí a mládeže..

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 4. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole, o ľudovej škole zazykov

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) 18-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie podľa stavu k 30. 11. sledovaného roka na riadiace účely pri tvorbe siete škôl.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o poslucháčoch podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá príslušných škôl prostredníctvom školskej správy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 4. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o pracovisku praktického vyučovania

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) 27-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o strediskách a pracoviskách praktického vyučovania podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka pre potreby riadenia, rozhodovania a na zostavovanie školských štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o žiakoch podľa študijných a učebných odborov a ročníkov v prípravnom období a v období odborného rozvoja, o evidenčnom počte pracovníkov a o materiálno-technickej základni.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania v pôsobnosti ústredného orgánu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 23. 10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o investičných výdavkoch

Značka štatistického formulára: Škol (MŠV SR) Iv 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania, a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o vyfakturovaných investičných prácach a dodávkach, o ZP získaných investičnou výstavbou a o prehľade plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých kategórií stavieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vysoké školy, školské správy a ostatné priamo riadené organizácie. Spravodajská povinnosť je rozšírená za 1. štvrťrok 1993 aj na spravodajské jednotky s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 17 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 160 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Značka štatistického formulára: Úr (MŠV SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri riadení a prijímaní opatrení pri spôsobených úrazoch. Informácie slúžia ako podkladový materiál na spracovanie ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje údaje o počte jednotlivých druhov úrazov, o odškodnení za úrazy, o zdrojoch a príčinách úrazov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Školy a školské zariadenia v pôsobnosti MŠV SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30. 7. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMŠ.

Názov zisťovania: Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

Značka štatistického formulára: J (MV SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o analýze stavu priestupkovosti a uplatňovania zákona SNR č. 372/1990 Zb., ktoré MV SR získava prostredníctvom orgánov miestnej štátnej správy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa spôsobu vykazovania priestupkov a prejednania priestupkov podľa jednotlivých paragrafov zákona SNR č. 372/1990 Zb., týkajúcich sa priestupkov proti poriadku v správe, verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu, majetku a podľa osobitných predpisov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obvodné a okresné úrady v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: odbor všeobecnej vnútornej správy.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte, vekovom zložení, kvalifikačnej štruktúre a funkčnom zaradení príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (PO)

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prehľadu a dopĺňania evidencie o počte, vekovom zložení, kvalifikačnej štruktúre a funkčnom zaradení príslušníkov Zboru požiarnej ochrany.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa počtu príslušníkov Zboru PO k určeným termínom z hľadiska vekovej štruktúry, kvalifikačnej štruktúry podľa vzdelania a zaradenia príslušníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy Zboru požiarnej ochrany SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o organizácii požiarnej ochrany v okrese a činnosti správy Zboru požiarnej ochrany

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o organizácii PO v okrese a činnosti správy Zboru PO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa jednotiek PO, a to počtu jednotiek, počtu členov a príslušníkov z povolania a dobrovoľných, odbornej prípravy veliteľov, previerok zo strany správy Zboru PO, cvičení a výjazdov k požiarom.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy Zboru PO.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení Zboru požiarnej ochrany základnou a špeciálnou požiarnou technikou

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení Zboru požiarnej ochrany základnou a špeciálnou požiarnou technikou.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych hasiacich automobilov, špeciálnych a ostatných automobilov, požiarnych prívesov, prívesovej techniky, ostatnej techniky a záchranných systémov, ako i penidiel a hadíc.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy Zboru PO.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o opatreniach na úseku požiarnej prevencie

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre Štátny požiarny dozor na usmerňovanie správy Zboru PO vo výkone ŠPD. Súčasne budú slúžiť ako podklad normatívnej činnosti HS Zboru PO MV SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa výkonu ŠPD v organizáciách - počet kontrol a zistených nedostatkov, kontrolované oblasti výkonu ŠPD pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní a žiadosti o výnimku z ČSN.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné a obvodné správy Zboru PO.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá ObS Zboru PO na OS 15. 7. sledovaného roka (20. 1. po sledovanom roku), OS Zboru PO na HS Zboru PO MV SR 23.7. sledovaného roka (25. 1. po sledovanom roku).

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení Zboru požiarnej ochrany spojovacou technikou a prostriedkami na automatizáciu informačných služieb

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stave a vybavenosti Zboru PO spojovacou technikou a prostriedkami na automatizáciu informačný služieb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa vybavenosti PO technickými prostriedkami strojovej, protiplynovej a spojovacej služby určenými na zásahovú činnosť a týkajúce sa ich predpokladanej morálnej a fyzickej opotrebovanosti a automatizácie informačného zabezpečenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy Zboru PO.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o následkoch povodní a vykonaných opatreniach

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o následkoch povodní a vykonaných opatreniach.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele, ktoré vyjadrujú priame následky povodní, finančné škody a prostriedky použité na výkon záchranných prác.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy Zboru PO.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení jednotiek Zboru požiarnej ochrany protiplynovou technikou

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na analýzu vybavenia jednotlivých správ Zboru PO plynovou technikou. Analýza bude slúžiť na usmerňovanie správ Zboru PO pri vybavovaní špeciálnou technikou.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa jednotlivých druhov prístrojov, zariadení a ochranných odevov slúžiacich na vybavenie jednotiek Zboru PO pri protiplynovej ochrane.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné správy Zboru PO.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadenia a rozvoja zdravotníctva a údaje pre ročenky za SR a ČSFR pre ŠÚ SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o liečebno-preventívnej starostlivosti ambulantného zdravotníckeho zariadenia, počet vyšetrení (ošetrení) a priemerný počet lekárskych miest v jednotlivých oddeleniach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 300 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre chorých v odbore diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji diabetu, účinnosti liečby. Vzhľadom na stále rastúci počet chorých na diabetes má sledovanie tohto ochorenia význam pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva na národnej i medzinárodnej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú pri riadení zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa výskytu jednotlivých druhov diabetu a ich komplikácií, ďalej druh liečby diabetu a vekové zloženie chorých.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 200 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti poliklinických oddelení pre tuberkulózu a respiračné choroby

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti a na vyhodnocovanie účinnosti včasného diagnostikovania. Údaje sa uverejnia v ročenke za SR, ČSFR, poskytujú sa SZO a na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa prehľadu o výskyte TBC a respiračných chorôb, nároky na jednotlivé typy vyšetrení a prehľad o očkovaní proti TBC.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 600 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrických oddelení (vrátane ordinácií pre psychiatrickú starostlivosť o deti a dorast, AT, gerontopsychiatriu, sexuológiu, psychiatrickú rehabilitáciu a záchytných staníc)

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie pacientov s abúzom (zneužívanie) návykových látok, ako aj pacientov závislých od návykových látok. Keďže ide o závažný spoločensko-sociálny problém, je nevyhnutné štatisticky sledovať tento jav na národnej i medzinárodnej úrovni - údaje pre SOZ a rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje informácie o psychiatrických zariadeniach, záchytných staniciach, o zdravotnom stave obyvateľstva, o abúze návykových látok a ich komplikácií a o pacientoch závislých od návykových látok podľa veku a pohlavia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 14. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 600 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz starostlivosti o deti a dorast do skončenia prípravy na povolanie

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie do ročeniek za SR a ČSFR pre ŠÚ SR a MZ SR a podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa prehľadu o liečebno-preventívnej starostlivosti ambulantného zdravotníckeho zariadenia o deti a dorast a prehľad o chronických chorobách podľa jednotlivých druhov ochorení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať potrebné informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a podklady do ročenky za SR, ČSFR a podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o zdravotnom stave obyvateľstva, o aktívnom záchyte z novorodeneckých oddelení a o prenatálnych vyšetreniach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 200 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických oddelení, o zdravotnom stave žien fertilného veku a používaní antikoncepčných prostriedkov. Spracované údaje sa využijú ako podklady do ročeniek za SR, ČSFR a pri riadení zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o nových tehotenstvách, o počte prvýkrát zistených Ca ženských ochorení a prekanceróz.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stomatologickej starostlivosti, ktoré sa využijú na hodnotenie zdravotníckeho stavu obyvateľstva. Súhrnné údaje sa využijú pri vyplňovaní tabuliek do ročenky za SR, ČSFR a ako podklady na riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o činnosti stomatológa, starostlivosti o deti a dorast, o nárokoch na stomatologické výrobky, o indexe kazivosti chrupu dvanásťročných detí, o pokrytí základných a nadstavbových služieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 950 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti kožných oddelení

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o epidemiologickej situácii, o zdravotnom stave obyvateľstva. Spracované údaje, najmä o pohlavných chorobách, sa poskytujú WHO; slúžia aj na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o počte evidovaných a novoevidovaných pacientov podľa jednotlivých závažných ochorení kožných a pohlavných a o počte ošetrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 660 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti:
a) oddelenia telovýchovného lekárstva,
b) pracovísk Ústavu telovýchovného lekárstva

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie do ročeniek za SR, ČSFR, pre MZ SR a ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o preventívnych vyšetreniach, odborných výkonoch a o činnosti na telovýchovných akciách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 600 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti poliklinických a posteľových chirurgických odborov

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 12-01 A (MZ SR) 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva; výsledky zisťovania sa využijú ako podklady do ročeniek za SR, ČSFR a podklady na rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o vybraných výkonoch ambulantných a posteľových chirurgických odborov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 16. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a dialyzačnej aktivite

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 13-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať potrebné informácie pre riadenie a rozvoj zdravotníctva a údaje do ročeniek za SR, ČSFR a MZ SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o liečebno-preventívnej starostlivosti nefrologickej a dialyzačnej, o dĺžke liečby, o materiálno-technickom vybavení staníc a o akútnom programe pri intoxikáciách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 900 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia klinickej biochémie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o metódach chemickej analýzy a ich podieloch na správnom určení diagnózy, dynamickom sledovaní priebehu ochorenia a jeho liečby a tiež na určenie prognózy zdravotného stavu vyšetrovaného. Údaje slúžia na hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu vyšetrených jedincov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o počte pracovných miest podľa kategórií pracovníkov a o počte vyšetrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 400 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o prevencii, diagnostikovaní a terapii chorôb krvi a krvotvorby. Získané poznatky poskytujú prehľad o zdravotnom stave vyšetrovaných jedincov. Údaje slúžia aj ako podklady do ročeniek SR, ČSFR a pre zdravotníctvo.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o počte hematologických vyšetrení, počte darcov krvi, ich vyšetrení, príprave jednotlivých zložiek krvi a o spotrebe krvných prípravkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 16. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 980 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelení (pracovísk) nukleárnej medicíny

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie v súvislosti s využívaním nukleárnej medicíny pri včasnom diagnostikovaní a liečbe rádioaktívnymi žiaričmi. Údaje slúžia na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na posúdenie kvality poskytovaných služieb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte rádionuklidových vyšetrení a o počte pracovníkov na oddeleniach nukleárnej medicíny.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 16. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 900 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rádiodiagnostických oddeleniach a pracoviskách zabezpečujúcich odbornú službu pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov v rozsahu určenom prístrojovým vybavením. Údaje slúžia na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na diagnostikovanie chorôb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa rádiodiagnostických vyšetrení, využívania prístrojov na oddeleniach a personálneho vybavenia rádiodiagnostických oddelení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 16. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 660 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné do ročeniek za SR, ČSFR a pri rozvoji a riadení zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte i rozdelení evidovaných osôb podľa diagnostických skupín, o výkonoch a personálnom vybavení oddelení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 16. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 660 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia ortopedickej protetiky

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o pacientoch, ktorým sa venuje sústavná zdravotnícka starostlivosť z hľadiska ortopedickej protetiky. Údaje sa využijú pri hodnotení vývoja stavu telesne postihnutých.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce informácie o pracovníkoch, o počte vyšetrení a o počte osôb evidovaných na oddeleniach ortopedickej protetiky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 960 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave obyvateľstva. Údaje slúžia na včasné diagnostikovanie. MZ SR využíva tieto informácie ako podklady na rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce údaje o počte úmrtí, pitiev, o počte oddelení a pracovných miest, ako aj o prehľade činností oddelení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 16. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 980 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia (ordinár)

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti súdnolekárskeho oddelenia so zameraním na vyšetrenia mŕtvych i živých, čo má veľký význam pri určení diagnózy určitého ochorenia. Informácie poskytujú obraz o zdravotnom stave obyvateľstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte vyšetrení, o počte pitiev podľa vekových kategórií detí a o personálnom vybavení daného oddelenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 16. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 300 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie lôžkovej kapacity jednotlivých posteľových oddelení v rámci zdravotníckeho zariadenia. Informácie slúžia ako podklady do ročeniek a na rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia, jeho využitie podľa jednotlivých oddelení, lekárskych miest na lôžkových oddeleniach a pracovných miest SZP.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do11. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 690 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz - príloha k L (MZ SR) 1-01

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Príloha k výkazu o posteľovom fonde L (MZ SR) 1-01

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce podrobný prehľad o posteľovom fonde podľa oddelení v jednotlivých právnych subjektoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 11. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 380 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku a na vyhodnotenie priebehu a druhov pôrodov, úmrtnosti rodičiek. Výsledky zisťovania slúžia na monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a ako podklady na vypĺňanie tabuliek do ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti v lôžkovej časti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 900 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o anesteziologicko-resuscitačnej činnosti

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o anesteziologicko-resuscitačnej činnosti oddelení. Spracované údaje sú využité do ročenkových tabuliek za SR, ČSFR a slúžia aj pre potreby MZ SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o poskytovaní potrieb ARO priestorovým a personálnym vybavením.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 980 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia (nemocničného a poliklinického)

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o sledovaní vývoja liečby ožarovaním ultrakrátkovlnnými lúčmi. Výsledky sa využijú ako podklady do ročeniek aj ako podklady na rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje prehľad o počte pacientov, postelí a o personálnom vybavení oddelení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 960 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dojčenského ústavu, detského domova

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o riešení sociálneho problému v otázke umiestnenia dojčiat a detí. Súhrnné údaje slúžia na vypĺňanie tabuliek do ročeniek a pre zdravotníctvo.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o kapacite a činnosti zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 640 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji chorobnosti detí liečených v sanatóriách a o účinnosti včasného diagnostikovania a liečby. Výsledky zo zisťovania sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o sieti a kapacite detských sanatórií a o vekovej štruktúre detí a druhu postihnutia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 640 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej liečebne, psychiatrického sanatória

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zhodnotenie personálneho vybavenia a využitia lôžkovej kapacity. Údaje slúžia ako podklad do ročeniek a pre potreby MZ SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o posteľovom fonde a jeho využití pre dospelých, detí a dorast a o odbornom pokrytí zdravotníckymi pracovníkmi.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 300 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o hospitalizovaných pacientoch. Údaje slúžia na monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované výsledky sa využijú ako podklady do ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o druhoch náhlych príhod vyžadujúcich chirurgický zákrok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 31. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 350 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií a Výskumného ústavu balneologického Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií a Výskumného ústavu balneologického

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o využití lôžkovej kapacity v jednotlivých liečebniach, využívaní liečenia z prostriedkov sociálneho zabezpečenia, ako aj samoplatiacimi pacientmi. Získané údaje sa využijú ako podklady do ročeniek a na rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte liečených pacientov a o tržbách z výrobnej, nevýrobnej a obchodnej činnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 14. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 250 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o chorobách z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach na zdraví z práce

Značka štatistického formulára: N (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o chorobách z povolania, o profesionálnych otravách a iných poškodeniach na zdraví z práce podľa pohlavia a diagnóz chorôb z povolania.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 31. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o dispenzarizovaných osobách s vybranými diagnózami

Značka štatistického formulára: N (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti obyvateľov SR vo vybraných diagnózach. Údaje sa budú využívať pre SZO a na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte dispenzarizovaných osôb podľa jednotlivých diagnóz, pohlavia a veku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 14. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 600 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Štvročný výkaz o hospodárení s omamnými a psychotropnými látkami - liečivými látkami a s hromadne vyrábanými liečivými prípravkami

Značka štatistického formulára: O ODV (MZ SR) 5-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie pohybu omamných a psychotropných látok v rámci ópiovej konvencie. Spracované výsledky slúžia pre WHO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o omamných a psychotropných látkach, o ich množstve, stave zásob, distribúcii.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky zaoberajúce sa distribúciou liekov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MZ SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o motorovom parku

Značka štatistického formulára: O DZ (MZ SR) 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa motorového parku a prevozov chorých. Údaje slúžia na vyplnenie ročenkových tabuliek za SR, ČSFR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte vozidiel podľa ich druhu, o spotrebe pohonných látok, o počte prevozov a prevezených chorých a o personálnom vybavení dopravnej služby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 10. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 850 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov a o zložkách miezd v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov a o zložení mzdových prostriedkov. Údaje využíva MZ SR ako podklady na hodnotenie personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve a ako podklady do ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o jednotlivých zložkách miezd podľa kategórií zdravotníckych pracovníkov i vybrané kategórie pracovníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 11 750 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovníkoch a zložení mzdových prostriedkov (pre ústavy výskumnej a vývojovej základne)

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 3-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovníkoch a mzdových prostriedkoch potrebné na vyplnenie tabuliek do ročeniek za SR, ČSFR a podklady na rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o skutočne vyplatených mzdových prostriedkoch, o ich jednotlivých zložkách a skupine pracovníkov v členení na pracovníkov výskumu a vývoja a ostatných.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 750 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o evidenčnom počte pracovníkov

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o evidenčnom počte zdravotníckych pracovníkov, potrebné na vypĺňanie tabuliek do ročeniek za SR, ČSFR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte pracovníkov vo fyzických osobách a ich prepočítaný počet podľa kategórií zdravotníckych pracovníkov a podľa špecifikácie zdravotníckeho zariadenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 225 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovníkoch a zložení mzdových prostriedkov v kúpeľných liečebniach

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 5-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na vypĺňanie tabuliek do ročenky za SR a ČSFR o pracovníkoch a ich mzdových prostriedkoch v kúpeľných liečebniach.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o priemernom počte pracovníkov, o kategóriách pracovníkov v zdravotníctve a ich mzdových prostriedkoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 975 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Register zdravotníckych zariadení

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o sieti zdravotníckych zariadení, profile poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, personálnom zabezpečení na rôznej úrovni (obec, okres, republika). Využíva sa na racionálne a efektívne rozmiestnenie a využívanie zdravotníckych zariadení z hľadiska zabezpečenia potrebnej zdravotníckej starostlivosti o obyvateľstvo daného územia. Na základe registra vzniká Adresár zdravotníckych zariadení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa druhu zariadenia, zriaďovateľa a prevádzkovateľa, počet pracovníkov podľa základných kategórií, rozsah poskytovanej starostlivosti podľa odboru, jeho zabezpečenie lekármi a SZP.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Register lekárov a farmaceutov

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú dôležitým podkladom na zisťovanie potreby pregraduálnej a postgraduálnej potreby lekárov a farmaceutov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa súborov lekárov a farmaceutov pracujúcich v rezortoch zdravotníctva, školstva, dopravy, práce a sociálnych vecí, národnej obrany, Ministerstva vnútra a slúži na vyhodnotenie odborného zamerania vzhľadom na vekovú štruktúru, zdravotnícke zariadenia a odbor činnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty zamestnávajúce lekára alebo farmaceuta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 17 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Polročný výkaz siete zdravotníckych zariadení

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie poskytujúce obraz o základných trendoch rozvoja siete zdravotníckych zariadení. Získané údaje slúžia MZ SR ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o sieti zdravotníckych zariadení, o druhoch zariadení, o vybavení lôžkami a lekárskymi miestami.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 4 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 23 350 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz siete zdravotníckych zariadení - ambulantná časť, SVLZ

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o aktuálnej situácii zdravotníckych zariadení, o stave vybavenosti ambulantnej časti polikliník a SVLZ. Získané údaje slúžia na sledovanie trendov a koncepcie rozvoja zdravotníckych zariadení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o sieti zdravotníckych zariadení s uvedením územných obvodov, polikliník a NsP s oddeleniami služieb pre územie a závody OLÚ a OÚZS a ZOZS, LS ZP s počtom oddelení a lekárskych miest.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 4 kalendárnych dní po sledovanom období nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 200 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz siete zdravotníckych zariadení - posteľová časť

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozvoji siete nemocníc a poskytovania služieb, o ich vybavení lôžkami a lekárskymi miestami. Výsledky zisťovania poskytnú celkový prehľad o stave zdravotníckych zariadení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o sieti nemocníc SR podľa regiónov, o počte lôžok a lekárskych miest podľa odborov poskytovaných služieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 4 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 810 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Polročný výkaz siete kúpeľných liečební

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 6-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o skutočnom priebehu kúpeľnej starostlivosti pre dospelých aj deti. Získané údaje slúžia na posúdenie využitia kúpeľných liečební.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o kúpeľnej starostlivosti pre dospelých aj deti podľa skupín chorôb s uvedením počtu oddelení, lôžok a lekárskych miest.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Kúpeľné liečebne.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 940 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie slúžiace na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a medzinárodné porovnanie. Spracované údaje využíva SZO; slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“. Výsledky sú podkladom riadiacej práce štátnych a rezortných orgánov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o počte hospitalizovaných pacientov, ošetrovacej dobe, o počte zomretých, diagnóze základného a hlavného ochorenia, druhu vykonanej liečby, diagnóze príčiny smrti. Údaje sa sledujú i vo vzťahu k diagnózam, veku a pohlaviu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia za jednotlivé lôžkové oddelenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 196 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Špeciálny záznam o hospitalizácii pre operačné odbory

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie slúžiace v chirurgickej praxi priamo na chirurgických oddeleniach. Okrem toho slúžia pri riadiacej práci, sledovaní kvality práce lekárov a na štatistické účely pre WHO, základné triedenie podľa operácií, diagnóz, veku a pohlavia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele, ktoré bližšie špecifikujú prácu chirurgických oddelení a dopĺňajú Záznam o hospitalizácii o ďalšie špecifické ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke lôžkové zariadenia - chirurgické odbory.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 25 600 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Štatistický lístok psychiatrický

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 3-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré slúžia na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Súhrnné údaje požaduje SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o hospitalizovaných osobách v psychiatrických zariadeniach SR. Sleduje sa pohlavie, vek, diagnóza, spôsob liečby a spôsob prepustenia pacientov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - psychiatrické oddelenia a liečebne.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 32 100 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Správa o rodičke

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 4-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri starostlivosti o zdravý vývoj detí, zdroj hodnotenia zdravotného stavu rodičky, zdroj hodnotenia činnosti gynekologických oddelení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca vo všetkých súvislostiach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - gynekologicko-pôrodnícke oddelenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10. nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 800 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 5-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri starostlivosti o zdravý vývoj detí, zdroj hodnotenia zdravotného stavu rodičky, zdroj hodnotenia činnosti gynekologicko-pôrodníckych oddelení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca vo všetkých súvislostiach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - gynekologicko-pôrodnícke oddelenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10. nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 800 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Štatistický lístok dieťaťa s vrodenou chybou

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 6-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO. Zisťovanie poskytuje významné údaje o znižovaní dojčenskej a včasnej úmrtnosti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele slúžiace na sledovanie výskytu vrodených chýb u živo narodených detí, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a kvality novej populácie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - novorodenecké oddelenia, detské ambulancie do 1 roku veku dieťaťa.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 11 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 7-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré slúžia pre demografickú štatistiku, na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele slúžiace na sledovanie samovoľných potratov, miniinterrupcií, umelých prerušení tehotenstva a ostatných potratov vykonaných v zdravotníckych zariadeniach SR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - gynekologické oddelenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 62 100 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 8-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie epidemiologickej situácie, sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva a podklady na prijímanie epidemiologických opatrení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele, ktoré sa týkajú povinne hlásených pohlavných chorôb, a označené zdroje nákazy na území SR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - kožné oddelenia nemocníc a polikliník.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 100 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Zistenie príčin a okolností dokonanej samovraždy - samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 9-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a odovzdávajú sa SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele, ktorými sa sledujú okolnosti a príčiny všetkých dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov obyvateľov s trvalým bydliskom v SR, hlásených psychiatrickými pracoviskami.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - psychiatrické oddelenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20. dňa nasledujúceho mesiaca

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4100 Kčs

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Kúpeľná starostlivosť:
a) poukaz na kúpeľnú starostlivosť,
b) predvolanie na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť,
c) nástup dieťaťa do ozdravovne, liečebne,
d) poukaz na ambulantné, kúpeľné vyšetrenie - liečenie

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 10-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie terciárnej prevencie. Využíva ich aj Slovenská správa sociálneho zabezpečenia, MZ SR, ŠÚ SR a ÚZIŠ Praha na porovnanie ukazovateľov pre WHO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele, ktoré sa týkajú sledovaných pacientov podľa sociálneho zloženia, veku, indikácie liečby, výsledku liečenia, dĺžky ošetrovacej doby v SR. Sleduje sa ústavná aj ambulantná kúpeľná liečba.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne i neštátne kúpeľné liečebne.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 63 500 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ Bratislava.

Názov zisťovania: Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk SR

Značka štatistického formulára: Geo (MŽP SR) V 3-01 Geo (MŽP SR) V 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a na bilanciu zásob nerastných surovín republiky (vyhláška SGÚ č. 97/88 Zb.).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o zásobách výhradných ložísk a zmenách stavu zásob jednotlivých ložísk a ich príčin.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky organizácie (právnické alebo fyzické osoby) podľa podmienok ustanovených banským zákonom a osobitnými predpismi.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. marca kalendárneho roka o stave zásob ložísk k 1. januáru kalendárneho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 75 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Geofond Bratislava.

Názov zisťovania: Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov SR

Značka štatistického formulára: Geo (MŽP SR) V 3a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a na bilanciu zásob nerastných surovín republiky (vyhláška SGÚ č. 97/88 Zb.).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele poskytujúce prehľad o zásobách ložísk nevyhradených nerastov a zmenách stavu zásob.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky organizácie (právnické alebo fyzické osoby) podľa podmienok ustanovených banským zákonom a osobitnými predpismi.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. marca kalendárneho roka o stave zásob ložísk k 1. januáru kalendárneho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Geofond Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o plnení ukazovateľov výkonov

Značka štatistického formulára: OPU (SZSD) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o maloobchodnom obrate v obchodnej sieti pre potreby odborných útvarov SZSD.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje ukazovatele o maloobchodnom obrate v obchodnej sieti podľa sortimentových typov predajní, o tržbách za pohostinstvo a ubytovanie, ukazovatele o veľkoobchodnom obrate a potravinárskej výrobe.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Jednoty a spotrebné družstvá.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 5 kalendárnych dní po skončení mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: SZSD Bratislava.
Orgán vykonávajúci spracovanie: SZSD Bratislava.

Názov zisťovania: Výkaz o zaťažení tokov vypúšťanými odpadovými vodami a náhradách za ich vypúšťanie

Značka štatistického formulára: Vod (MŽP SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zaťažení tokov vypúšťanými odpadovými vodami v rozsahu údajov, ktoré vyplývajú z nariadenia vlády ČSSR č. 2/1989 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve. V kombinácii s údajmi výkazov Vod (MŽP SR) 2-01, 3-01 a 4-01 budú východiskom pri analýze jestvujúcich nástrojov vo vodnom hospodárstve a koncipovaní nových ekonomických nástrojov v nadväznosti na pripravovaný nový vodný zákon.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje technické ukazovatele potrebné na výpočet základnej odplaty a na výpočet prirážky k nej, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele o odbere povrchovej vody a vypúšťaní odpadových vôd.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky Vodární a kanalizácií a ich odštepné závody. Podniky vypúšťajúce odpadové vody spoplatnené za znečisťovanie vôd.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Jednorazové zisťovanie za roky 1989 až 1992, výkaz sa predkladá do 30. 4. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: SHMÚ Bratislava.

Názov zisťovania: Výkaz vybraných ekonomických ukazovateľov za podniky Vodární a kanalizácií a ich odštepné závody

Značka štatistického formulára: Vod (MŽP SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybraných ekonomických ukazovateľoch za podniky Vodární a kanalizácií a ich odštepné závody. V kombinácii s údajmi výkazov Vod (MŽP SR) 1-01, 3-01 a 4-01 budú východiskom pri analýze jestvujúcich nástrojov vo vodnom hospodárstve a koncipovaní nových ekonomických nástrojov v nadväznosti na pripravovaný nový vodný zákon.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje vybrané ekonomické ukazovatele týkajúce sa základných prostriedkov v obstarávacej cene, oprávok k ZP, nehmotných aktív a oprávok k nim, výkonov a mimoriadnych výnosov, nákladov spolu, výrobnej, správnej a odbytovej réžie, hospodárskeho výsledku a kvantitatívnych ukazovateľov o výrobe a nakladaní s vodami.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Odštepné závody podnikov Vodární a kanalizácií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Jednorazové zisťovanie za roky 1989 až 1992, výkaz sa predkladá do 30. 4. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: SHMÚ Bratislava.

Názov zisťovania: Výkaz vybraných ekonomických ukazovateľov za odštepné závody Vodární a kanalizácií a ich výrobných stredísk

Značka štatistického formulára: Vod (MŽP SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybraných ekonomických ukazovateľoch za odštepné závody Vodární a kanalizácií a ich výrobné strediská. V kombinácii s údajmi výkazov Vod (MŽP SR) 1-01, 2-01 a 4-01 budú východiskom pri analýze jestvujúcich nástrojov vo vodnom hospodárstve a koncipovaní nových ekonomických nástrojov v nadväznosti na pripravovaný nový vodný zákon.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje vybrané ekonomické ukazovatele týkajúce sa základných prostriedkov v obstarávacej cene, oprávok k ZP, nehmotných aktív a oprávok k nim, výkonov a mimoriadnych výnosov, nákladov spolu, výrobnej, správnej a odbytovej réžie, hospodárskeho výsledku a údaje o výustiach (výtokoch).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Odštepné závody podnikov Vodární a kanalizácií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Jednorazové zisťovanie za roky 1989 až 1992, výkaz sa predkladá do 30. 4. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: SHMÚ Bratislava.

Názov zisťovania: Výkaz vybraných ekonomických ukazovateľov za podniky a ich závody vypúšťajúce odpadové vody

Značka štatistického formulára: Vod (MŽP SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybraných ekonomických ukazovateľoch za podniky a ich závody vypúšťajúce odpadové vody. V kombinácii s údajmi výkazov Vod (MŽP SR) 1-01, 2-01 a 3-01 budú východiskom pri analýze jestvujúcich nástrojov vo vodnom hospodárstve a koncipovaní nových ekonomických nástrojov v nadväznosti na pripravovaný nový vodný zákon.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Výkaz obsahuje vybrané ekonomické ukazovatele týkajúce sa základných prostriedkov v obstarávacej cene, oprávok k ZP, nehmotných aktív a oprávok k nim, výkonov a mimoriadnych výnosov, nákladov spolu, výrobnej, správnej a odbytovej réžie, hospodárskeho výsledku a údaje o výustiach (výtokoch).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vypúšťajúce odpadové vody.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Jednorazové zisťovanie za roky 1989 až 1992, výkaz sa predkladá do 30. 4. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Kčs.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: SHMÚ Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
Štvrťročná príloha k výkazu DEV (NBS) 1-12

Značka štatistického formulára: DEV (NBS) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré budú slúžiť ako podklad pre platobnú bilanciu Národnej banky Slovenska.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa zahraničných aktív a pasív rezidentov Slovenskej republiky za priamy vývoz a dovoz tovaru a kapitálu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rezidenti Slovenskej republiky majúci vzťah k zahraničiu v oblasti priameho vývozu a dovozu tovaru a kapitálu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.
Periodicita prílohy štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 127 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: NBS
Orgán vykonávajúci spracovanie: NBS

Názov zisťovania: Polročný výkaz o stave zásob máp pre hospodársku výstavbu a o plnení edičného plánu ÚGKK SR

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie celkového stavu a vývoja zásob máp pre hospodársku výstavbu v distribučných strediskách. Využijú sa aj pri stanovení vecnej náplne tvorby a obnovy mapového fondu pre hospodársku výstavbu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele poskytujúce údaje menovite podľa titulov a nomenklatúr štátnych mapových diel mierky 1:10 000 a menších, ktoré slúžia ako podklad na stanovenie edičnej činnosti v rámci rezortu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady v Slovenskej republike a Geodetický a kartografický ústav v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: ÚGKK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚGKK SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátane listín a novozaložených listov vlastníctva v sledovanom období, počet novozaložených listov vlastníctva k pôvodným nehnuteľnostiam, ukazovatele týkajúce sa vkladu údajov o právnych vzťahoch do katastra od 1. 1. 1993.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady v Slovenskej republike.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: ÚGKK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚGKK SR.